Промени – Събрани съчинения в дванадесет тома – Фьодор Михайлович Достоевски

petya_pe ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Източници
Сканиране: дао
dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
640
640
Бележки за изданието, от което е направен преводът
ИЗДАТЕЛ ЬСТВО „НАУКА“
Ленинградское отделение — Ленинград 1973
Ф. М. Д о с т о е в с к и й
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ т. 8
ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“
Ленинградское отделение — Ленинград 1973
Ф. М. Д о с т о е в с к и й
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ т. 8