Поля Голева
Търговско право • книга 2

Автор
Поля Голева
Заглавие
Търговско право
Заглавие на том
книга 2
Подзаглавие
Търговски сделки
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
трето
Категория
Юридическа литература

Художник
Стоян Кораков
Технически редактор
Денис Димитров
Коректор
Светлана Иванова
Компютърна обработка
„Фенея“

Издател
„Фенея“
Град на издателя
София
Година на издаване
2008
Адрес на издателя
София 1000, ул. „Пиротска“ 7

Носител
хартия
Печатни коли
30.75
Формат
60/90/16
Брой страници
492
Подвързия
мека

ISBN
954-8214-48-4

Съдържание
Глава първа
ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ — ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ……….13
§ 1. Понятие за търговска сделка (ТС)……….13
§ 2. Правни източници на ТС……….16
§ 3. Характерни черти на ТС……….17
§ 4. Сключване на ТС. Принципът на договорната свобода……….18
§ 5. Принуда за сключване на договор……….23
§ 6. Определяне на престацията при ТС……….25
§ 7. Действие на ТС……….27
§ 8. Форма на ТС……….29
§ 9. Въпроси на съотношението между гражданското и търговското право при уреждане на ТС……….37
§ 10. Правна уредба на недействителността на търговските сделки……….41
§ 11. Проблемът за валидността на правните действия, извършвани от името на търговското дружество……….45
§ 12. Изпълнение на задълженията по ТС……….56
§ 13. Неизпълнение на задължения по ТС……….59
§ 14. Правни последици от виновно неизпълнение на задълженията……….66
§ 15. Неустойка……….71
§ 16. Отметнина……….75
§ 17. Стопанска непоносимост……….77
§ 18. Търговски обезпечения………77

Глава втора
ТЪРГОВСКА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА……….85
§ 1. Определение……….85
§ 2. Специфичните черти на търговската продажба……….86
§ 3. Специфика в последиците от неизпълнението на договора за търговска продажба……….89
§ 4. Търговска продажба на изплащане……….90
§ 5. Търговската продажба с предварително плащане на цената……….93
§ 6. Особености при определяне на цената на международната покупко-продажба……….99

Глава трета
ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ……….102
§ 1. Определение……….102
§ 2. Предмет, характеристика и съдържание на лизинга……….102
§ 3. Видове лизинг……….103
§ 4. Сублизинг — пренаемане на вещта……….109

Глава четвърта
КОМИСИОНЕН ДОГОВОР……….110
§ 1. Общи положения……….110
§ 2. Задължения на страните……….112
§ 3. Прекратяване на комисионния договор……….117

Глава пета
ПРЕВОЗЕН ДОГОВОР……….118
§ 1. Общи положения……….118
§ 2. Договор за автомобилен превоз………..128
§ 3. Договор за железопътен превоз……….139

Глава шеста
СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР……….150
§ 1. Общи положения……….150
§ 2. Спедиционен договор и спедиционна дейност……….151
§ 3. Спедиционен договор и транспортно право……….152
§ 4. Съдържание на спедиционното правоотношение……….152
§ 5. Въпросът за договорната отговорност на страните……….157
§ 6. Погасителна давност……….159
§ 7. Спедиция, подспедиция и междинна спедиция……….160

Глава седма
ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА……….162
§ 1. Понятие за застрахователен договор……….162
§ 2. Понятие за застраховане……….163
§ 3. Съществени белези на застраховането……….164
§ 4. Определение на застраховането……….167
§ 5. Проблемът за правната същност на застрахователния договор……….168
§ 6. Характерни черти на застрахователния договор……….171
§ 7. Форма и сключване на застрахователния договор……….174
§ 8. Специфични елементи на застрахователното отношение……….182
§ 9. Съдържание на застрахователното отношение преди настъпване на застрахователното събитие……….201
§ 10. Съдържание на застрахователното отношение след настъпване на застрахователното събитие……….224
§ 11. Задължение на застрахования да съдейства за намаляване на вредите……….255
§ 12. Задължение на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума и последиците от неизпълнението му……….256
§ 13. Суброгационно право на застрахователя……….277
§ 14. Погасителна давност при застрахователните отношения……….292
§ 15. Общи положения на имущественото застраховане……….301
§ 16. Застраховане срещу рисковете на превоза……….310
§ 17. Застраховка на правни разноски (правна защита)……….314
§ 18. Договор за застраховка „Живот“……….319
§ 19. Застраховане срещу злополука……….338
§ 20. Обща застраховка „гражданска отговорност“……….346
§ 21. Задължителна застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите……….368
§ 22. Ролята на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) в задължителното ЗГО на автомобилистите……….374
§ 23. Гаранционен фонд……….375
§ 24. Договор за морска застраховка……….378

Глава осма
ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩА СМЕТКА……….391
§ 1. Общи положения……….391
§ 2. Произходът на правната уредба на договора за текуща сметка……….392
§ 3. Предпоставки на контокорента……….393
§ 4. Характеристика на договора за текуща сметка……….394
§ 5. Съдържание на договора за текуща сметка……….395
§ 6. Правно значение на потвърждаването на текущата сметка……….397
§ 7. Прекратяване на договора за текуща сметка……….400

Глава девета
БАНКОВИ СДЕЛКИ……….401
§ 1. Понятие……….401
§ 2. Видове банкови сделки……….403
§ 3. Договор за банков влог……….403
§ 4. Договор за разплащателна сметка……….413
§ 5. Договор за банков кредит……….414
§ 6. Акредитив……….417
§ 7. Банкова гаранция……….419

Глава десета
БОРСИ И БОРСОВИ СДЕЛКИ……….422
§ 1. Понятие за борса……….422
§ 2. Понятие за борсови сделки……….424

Глава единадесета
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ В ПУБЛИЧЕН СКЛАД……….426
§ 1. Понятие……….426
§ 2. Задължения на влогоприемателя……….427
§ 3. Задължения на влогодателя……….427
§ 4. Складов запис на влог на зърно……….428
§ 5. Договор за влог в антрепозитен склад……….433

Глава дванадесета
НЯКОИ НЕНАИМЕНУВАНИ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ……….441
§ 1. Факторинг……….441
§ 2. Дистрибуторство……….443
§ 3. Франчайзинг……….446

Глава тринадесета
ЦЕННИ КНИЖА……….451
§ 1. Понятие……….451
§ 2. Видове ценни книжа……….456
§ 3. Правни функции и значение на ценните книжа……….461
§ 4. Обезсилване на ценни книжа……….463

Глава четиринадесета
ОБЛИГАЦИОННИ КОНСТИТУТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА……….466
§ 1. Общи положения……….466
§ 2. Менителница — понятие……….468
§ 3. Предявяване и приемане на менителницата……….472
§ 4. Прехвърляне на менителницата……….472
§ 5. Приемане на менителницата……….475
§ 6. Плащане на менителницата……….476
§ 7. Поръчителство при менителницата — авал……….480
§ 8. Менителнични искове и възражения……….480
§ 9. Запис на заповед……….482
§ 10. Чек……….489
Бележки
Трето допълнено и преработено издание.

Въведено от
Delerium
Създадено на
Обновено на

Промени
...

Сканирани страници