Промени – 101 въпроса за ударението в българския език

zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Александър Иванов; Борислав Георгиев; Валентин Станков; Владко Мурдаров; Елена Георгиева; Калина Викторово; Маргарита Димитрова; Мария Попова; Мери Лакова; Пенка Баракова; Петя Костадинова; Ралица Цойнска; Стоян Жерев
Други автори
Александър Иванов; Борислав Георгиев; Валентин Станков; Владко Мурдаров; Елена Георгиева; Калина Викторово; Маргарита Димитрова; Мария Попова; Мери Лакова; Пенка Баракова; Петя Костадинова; Ралица Цойнска; Стоян Жерев
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Александър Иванов; Борислав Георгиев; Валентин Станков; Владко Мурдаров; Елена Георгиева; Калина Викторово; Маргарита Димитрова; Мария Попова; Мери Лакова; Пенка Баракова; Петя Костадинова; Ралица Цойнска; Стоян Жерев
Александър Иванов; Борислав Георгиев; Валентин Станков; Владко Мурдаров; Елена Георгиева; Калина Викторова; Маргарита Димитрова; Мария Попова; Мери Лакова; Пенка Баракова; Петя Костадинова; Ралица Цойнска; Стоян Жерев
Съставител
Владко Мурдаров; Петя Костадинова
Художник
Борислав Кьосев
Теми
правоговор; правопис; български език
Жанр
Научна и образователна литература; Езикознание
Категория
···················· Семиотика
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редактор
Любка Камарашева-Черногорова
Технически редактор
Владимир Манов
Рецензент
Тодор Бояджиев; Анастасия Мишева
Коректор
Юлиана Трендафилова
Други полета
проф. Тодор Бояджиев и ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Данни за печата
Държавна печатница „Георги Димитров“
Дадена за набор/печат
16.VI.1988 г.
Подписана за печат
7.X.1988 г.
Излязла от печат
20.XI.1988 г.
Печатни коли
15,50
Издателски коли
10,04
УИК
11,19
Формат
70×100/32
Код / Тематичен номер
12/9535126431/5014-57-88
Номер
808 Б
Тираж
14600+108
Брой страници
248
Цена
1,30 лв.
Подвързия
мека
Други полета
проф. Тодор Бояджиев и ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с, к. ф. н. Владко Мурдаров
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
248
248
Анотация
Тематичната серия „101 въпроса за… в българския език“ обхваща различни проблеми от езиковата практика — за ударението, правописите двойни форми (дублети), глагола, съществителните имена, буквите от българската азбука, изречението, пунктуацията.
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
248
248
Анотация
Тематичната серия „101 въпроса за… в българския език“ обхваща различни проблеми от езиковата практика — за ударението, правописите двойни форми (дублети), глагола, съществителните имена, буквите от българската азбука, изречението, пунктуацията.
Тематичната серия „101 въпроса за… в българския език“ обхваща различни проблеми от езиковата практика — за ударението, правописите двойни форми (дублети), глагола, съществителните имена, буквите от българската азбука, изречението, пунктуацията.
Съставители на отделните книги и автори на статиите в тях са специалисти от Института за български език при БАН и Софийския университет „Климент Охридски“. В популярна форма те запознават читателите с основни правила за писане и говорене на български език.
Предлаганото издание „101 въпроса за ударението в българския език“ е първото от поредицата. В него читателят ще намери отговор на интересуващите го въпроси относно правилния изговор на думи от български и чужд произход.
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
248
248
Други полета
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с, к. ф. н. Владко Мурдаров
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с. к. ф. н. Владко Мурдаров
Владко Данаилов Мурдаров
Петя Тотева Костадинова
© Александър Димитров Иванов, Борислав Любомиров Георгиев, Валентин Славчев Станков, Владко Данаилов Мурдаров, Елена Трайчева Георгиева, Калина Викторова Василева, Маргарита Тодорова Димитрова, Мария Ганчева Попова, Мери Петрова Лакова, Пенка Иванова Баракова, Петя Тотева Костадинова, Ралица Цветанова Цойнска. Стоян Борисов Жерев — автори на статиите.
c/o Jusautor, Sofia
Анотация
Тематичната серия „101 въпроса за… в българския език“ обхваща различни проблеми от езиковата практика — за ударението, правописите двойни форми (дублети), глагола, съществителните имена, буквите от българската азбука, изречението, пунктуацията.
Съставители на отделните книги и автори на статиите в тях са специалисти от Института за български език при БАН и Софийския университет „Климент Охридски“. В популярна форма те запознават читателите с основни правила за писане и говорене на български език.
Предлаганото издание „101 въпроса за ударението в българския език“ е първото от поредицата. В него читателят ще намери отговор на интересуващите го въпроси относно правилния изговор на думи от български и чужд произход.
Тематичната серия „101 въпроса за… в българския език“ обхваща различни проблеми от езиковата практика — за ударението, правописите двойни форми (дублети), глагола, съществителните имена, буквите от българската азбука, изречението, пунктуацията.
Съставители на отделните книги и автори на статиите в тях са специалисти от Института за български език при БАН и Софийския университет „Климент Охридски“. В популярна форма те запознават читателите с основни правила за писане и говорене на български език.
Предлаганото издание „101 въпроса за ударението в българския език“ е първото от поредицата. В него читателят ще намери отговор на интересуващите го въпроси относно правилния изговор на думи от български и чужд произход. Обърнато е внимание на най-често срещащите се отклонения от нормите на книжовния език, на грешките, на най-новите тенденции в развоя на някои граматични форми и т.н. Справочникът е предназначен за най-широк кръг читатели.
Съдържание
СЪДЪРЖАНИE
ПРЕДГОВОР … 5
ПЪРВА ЧАСТ: КАКВО?
Първи въпрос: Какво значи ударение? … 8
Втори въпрос: Какво значи смислоразличителна функция на ударението? … 10
Трети въпрос: Какво значи формообразуваша функция на ударението? … 11
Четвърти въпрос: Какво значи стилообразуваща и стилизираща функция на ударението? … 14
Пети въпрос: Какво значи свободно ударение? … 15
Шести въпрос: Какво значи подвижно ударение? … 16
Седми въпрос: Какво значи акцентна парадигма? … 18
Осми въпрос: Какво значи променливо ударение? … 20
Девети въпрос: Какво значи логическо ударение?… 21
Десети въпрос: Какво значи експресивно ударение? … 23
Единадесети въпрос: Какво е ударението в славянските езици? … 24
Дванадесети въпрос: Какво е ударението в българския език
Тринадесети въпрос: Какви български думи нямат ударение … 27
Четиринадесети въпрос: Какво значи проклитика? … 29
Петнадесети въпрос: Какво значи енклитика? … 31
Шестнадесети въпрос: Какви думи имат повече от едно ударение? … 32
Седемнадесети въпрос: Какво значи главно и второстепенно ударение? … 34
Осемнадесети въпрос: Какво налага отбелязването на ударението? … 35
Деветнадесети въпрос: Какво оправдава употребата на неправилни ударения? … 38
ВТОРА ЧАСТ: КЪДЕ?
Двадесети въпрос: Къде пада ударението в източните български говори? … 40
Двадесет и първи въпрос: Къде пада ударението в западните български говори? … 41
Двадесет и втори въпрос: Къде пада ударението в книжовния български език? … 43
Двадесет и трети въпрос: Къде е ударението при членуваните едносрични съществителни имена от мъжки
род? … 45
Двадесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при формите за множествено число на едносричните съществителни имена от мъжки род? … 47
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
248
248
Съдържание
СЪДЪРЖАНИE
ПРЕДГОВОР … 5
ПЪРВА ЧАСТ: КАКВО?
Първи въпрос: Какво значи ударение? … 8
Втори въпрос: Какво значи смислоразличителна функция на ударението? … 10
Трети въпрос: Какво значи формообразуваша функция на ударението? … 11
Четвърти въпрос: Какво значи стилообразуваща и стилизираща функция на ударението? … 14
Пети въпрос: Какво значи свободно ударение? … 15
Шести въпрос: Какво значи подвижно ударение? … 16
Седми въпрос: Какво значи акцентна парадигма? … 18
Осми въпрос: Какво значи променливо ударение? … 20
Девети въпрос: Какво значи логическо ударение?… 21
Десети въпрос: Какво значи експресивно ударение? … 23
Единадесети въпрос: Какво е ударението в славянските езици? … 24
Дванадесети въпрос: Какво е ударението в българския език
Тринадесети въпрос: Какви български думи нямат ударение … 27
Четиринадесети въпрос: Какво значи проклитика? … 29
Петнадесети въпрос: Какво значи енклитика? … 31
Шестнадесети въпрос: Какви думи имат повече от едно ударение? … 32
Седемнадесети въпрос: Какво значи главно и второстепенно ударение? … 34
Осемнадесети въпрос: Какво налага отбелязването на ударението? … 35
Деветнадесети въпрос: Какво оправдава употребата на неправилни ударения? … 38
ВТОРА ЧАСТ: КЪДЕ?
Двадесети въпрос: Къде пада ударението в източните български говори? … 40
Двадесет и първи въпрос: Къде пада ударението в западните български говори? … 41
Двадесет и втори въпрос: Къде пада ударението в книжовния български език? … 43
Двадесет и трети въпрос: Къде е ударението при членуваните едносрични съществителни имена от мъжки
род? … 45
Двадесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при формите за множествено число на едносричните съществителни имена от мъжки род? … 47
СЪДЪРЖАНИE
ПРЕДГОВОР … 5
ПЪРВА ЧАСТ: КАКВО?
Първи въпрос: Какво значи ударение? … 8
Втори въпрос: Какво значи смислоразличителна функция на ударението? … 10
Трети въпрос: Какво значи формообразуваша функция на ударението? … 11
Четвърти въпрос: Какво значи стилообразуваща и стилизираща функция на ударението? … 14
Пети въпрос: Какво значи свободно ударение? … 15
Шести въпрос: Какво значи подвижно ударение? … 16
Седми въпрос: Какво значи акцентна парадигма? … 18
Осми въпрос: Какво значи променливо ударение? … 20
Девети въпрос: Какво значи логическо ударение?… 21
Десети въпрос: Какво значи експресивно ударение? … 23
Единадесети въпрос: Какво е ударението в славянските езици? … 24
Дванадесети въпрос: Какво е ударението в българския език
Тринадесети въпрос: Какви български думи нямат ударение … 27
Четиринадесети въпрос: Какво значи проклитика? … 29
Петнадесети въпрос: Какво значи енклитика? … 31
Шестнадесети въпрос: Какви думи имат повече от едно ударение? … 32
Седемнадесети въпрос: Какво значи главно и второстепенно ударение? … 34
Осемнадесети въпрос: Какво налага отбелязването на ударението? … 35
Деветнадесети въпрос: Какво оправдава употребата на неправилни ударения? … 38
ВТОРА ЧАСТ: КЪДЕ?
Двадесети въпрос: Къде пада ударението в източните български говори? … 40
Двадесет и първи въпрос: Къде пада ударението в западните български говори? … 41
Двадесет и втори въпрос: Къде пада ударението в книжовния български език? … 43
Двадесет и трети въпрос: Къде е ударението при членуваните едносрични съществителни имена от мъжки
род? … 45
Двадесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при формите за множествено число на едносричните съществителни имена от мъжки род? … 47
Двадесет и пети въпрос: Къде е ударението при многосричните непроизволни съществителни имена от мъжки
род? … 49
Двадесет и шести въпрос: Къде е ударението при производните съществителни имена от мъжки род? … 50
Двадесет и седми въпрос: Къде е ударението при съществителните имена от женски род на -а и -я? … 51
Двадесет и осми въпрос: Къде е ударението при съществителните имена от женски род без окончание? … 52
Двадесет и девети въпрос: Къде е ударението при производните съществителни имена от женски род? … 54
Тридесети въпрос: Къде е ударението при формите за множествено число на съществителните имена от среден род? … 55
Тридесет и първи въпрос: Къде е ударението при производните съществителни имена от среден род? … 56
Тридесет и втори въпрос: Къде е ударението при качествените прилагателни имена? … 57
Тридесет и трети въпрос: Къде е ударението при относителните прилагателни имена? … 59
Тридесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при бройните числителни имена? … 60
Тридесет и пети въпрос: Къде е ударението при производните бройни числителни имена? … 63
Тридесет и шести въпрос: Къде е ударението при редните числителни имена? … 64
Тридесет и седми въпрос: Къде е ударението при местоименията? … 64
Тридесет и осми въпрос: Къде е ударението при глаголите без представки и наставки? … 66
Тридесет и девети въпрос: Къде е ударението при глаголите с една и повече представки? … 72
Четиридесети въпрос: Къде е ударението при глаголите със словообразуваща наставка? … 74
Четиридесет и първи въпрос: Къде е ударението при глаголите С формообразуваща наставка? … 78
Четиридесет и в три въпрос: Къде е ударението при формите на глаголите от I, II и III спрежение в сегашно време? … 83
Четиридесет и трети въпрос: Къде е ударението при глаголните форми в минало несвършено време? … 84
Четиридесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при глаголните форми в минало свършено време? … 85
Четиридесет и пети въпрос: Къде е ударението при глаголните форми за повелително наклонение? … 87
Четиридесет и шести въпрос: Къде е ударението при сегашните деятелни причастия? … 89
Четиридесет и седми въпрос: Къде е ударението при миналите деятелни причастия? … 90
Четиридесет и осми въпрос: Къде е ударението при миналите страдателни причастия? … 91
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редакционна колегия
Валентин Станков; Елена Георгиева; Владко Мурдаров
Адрес на издателя
Не е посочен.
Брой страници
248
248
Други полета
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с. к. ф. н. Владко Мурдаров
Владко Данаилов Мурдаров
Петя Тотева Костадинова
© Александър Димитров Иванов, Борислав Любомиров Георгиев, Валентин Славчев Станков, Владко Данаилов Мурдаров, Елена Трайчева Георгиева, Калина Викторова Василева, Маргарита Тодорова Димитрова, Мария Ганчева Попова, Мери Петрова Лакова, Пенка Иванова Баракова, Петя Тотева Костадинова, Ралица Цветанова Цойнска. Стоян Борисов Жерев — автори на статиите.
c/o Jusautor, Sofia
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с. к. ф. н. Владко Мурдаров
Владко Данаилов Мурдаров
Петя Тотева Костадинова
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Елена Георгиева, ст. н. с., к. ф. н.
Владко Мурдаров, ст. н. с., к. ф. н.
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Калина Викторова, н. с., к. ф. н.
Маргарита Димитрова, н. с., к. ф. н.
Мария Попова, ст. н. с., к. ф. н.
Мери Лакова, н. с., к. ф. н.
Пенка Баракова, н. с., к. ф. н.
Ралица Цойнска, ст. н. с., к. ф. н.
Стоян Жерев, ст. н. с., к. ф. н.
© Александър Димитров Иванов, Борислав Любомиров Георгиев, Валентин Славчев Станков, Владко Данаилов Мурдаров, Елена Трайчева Георгиева, Калина Викторова Василева, Маргарита Тодорова Димитрова, Мария Ганчева Попова, Мери Петрова Лакова, Пенка Иванова Баракова, Петя Тотева Костадинова, Ралица Цветанова Цойнска. Стоян Борисов Жерев — автори на статиите.
c/o Jusautor, Sofia
Съдържание
СЪДЪРЖАНИE
ПРЕДГОВОР … 5
ПЪРВА ЧАСТ: КАКВО?
Първи въпрос: Какво значи ударение? … 8
Втори въпрос: Какво значи смислоразличителна функция на ударението? … 10
Трети въпрос: Какво значи формообразуваша функция на ударението? … 11
Четвърти въпрос: Какво значи стилообразуваща и стилизираща функция на ударението? … 14
Пети въпрос: Какво значи свободно ударение? … 15
Шести въпрос: Какво значи подвижно ударение? … 16
Седми въпрос: Какво значи акцентна парадигма? … 18
Осми въпрос: Какво значи променливо ударение? … 20
Девети въпрос: Какво значи логическо ударение?… 21
Десети въпрос: Какво значи експресивно ударение? … 23
Единадесети въпрос: Какво е ударението в славянските езици? … 24
Дванадесети въпрос: Какво е ударението в българския език
Тринадесети въпрос: Какви български думи нямат ударение … 27
Четиринадесети въпрос: Какво значи проклитика? … 29
Петнадесети въпрос: Какво значи енклитика? … 31
Шестнадесети въпрос: Какви думи имат повече от едно ударение? … 32
Седемнадесети въпрос: Какво значи главно и второстепенно ударение? … 34
Осемнадесети въпрос: Какво налага отбелязването на ударението? … 35
Деветнадесети въпрос: Какво оправдава употребата на неправилни ударения? … 38
ВТОРА ЧАСТ: КЪДЕ?
Двадесети въпрос: Къде пада ударението в източните български говори? … 40
Двадесет и първи въпрос: Къде пада ударението в западните български говори? … 41
Двадесет и втори въпрос: Къде пада ударението в книжовния български език? … 43
Двадесет и трети въпрос: Къде е ударението при членуваните едносрични съществителни имена от мъжки
род? … 45
Двадесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при формите за множествено число на едносричните съществителни имена от мъжки род? … 47
Двадесет и пети въпрос: Къде е ударението при многосричните непроизволни съществителни имена от мъжки
род? … 49
Двадесет и шести въпрос: Къде е ударението при производните съществителни имена от мъжки род? … 50
Двадесет и седми въпрос: Къде е ударението при съществителните имена от женски род на -а и -я? … 51
Двадесет и осми въпрос: Къде е ударението при съществителните имена от женски род без окончание? … 52
Двадесет и девети въпрос: Къде е ударението при производните съществителни имена от женски род? … 54
Тридесети въпрос: Къде е ударението при формите за множествено число на съществителните имена от среден род? … 55
Тридесет и първи въпрос: Къде е ударението при производните съществителни имена от среден род? … 56
Тридесет и втори въпрос: Къде е ударението при качествените прилагателни имена? … 57
Тридесет и трети въпрос: Къде е ударението при относителните прилагателни имена? … 59
Тридесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при бройните числителни имена? … 60
Тридесет и пети въпрос: Къде е ударението при производните бройни числителни имена? … 63
Тридесет и шести въпрос: Къде е ударението при редните числителни имена? … 64
Тридесет и седми въпрос: Къде е ударението при местоименията? … 64
Тридесет и осми въпрос: Къде е ударението при глаголите без представки и наставки? … 66
Тридесет и девети въпрос: Къде е ударението при глаголите с една и повече представки? … 72
Четиридесети въпрос: Къде е ударението при глаголите със словообразуваща наставка? … 74
Четиридесет и първи въпрос: Къде е ударението при глаголите С формообразуваща наставка? … 78
Четиридесет и в три въпрос: Къде е ударението при формите на глаголите от I, II и III спрежение в сегашно време? … 83
Четиридесет и трети въпрос: Къде е ударението при глаголните форми в минало несвършено време? … 84
Четиридесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при глаголните форми в минало свършено време? … 85
Четиридесет и пети въпрос: Къде е ударението при глаголните форми за повелително наклонение? … 87
Четиридесет и шести въпрос: Къде е ударението при сегашните деятелни причастия? … 89
Четиридесет и седми въпрос: Къде е ударението при миналите деятелни причастия? … 90
Четиридесет и осми въпрос: Къде е ударението при миналите страдателни причастия? … 91
СЪДЪРЖАНИE
ПРЕДГОВОР … 5
ПЪРВА ЧАСТ: КАКВО?
Първи въпрос: Какво значи ударение? … 8
Втори въпрос: Какво значи смислоразличителна функция на ударението? … 10
Трети въпрос: Какво значи формообразуваша функция на ударението? … 11
Четвърти въпрос: Какво значи стилообразуваща и стилизираща функция на ударението? … 14
Пети въпрос: Какво значи свободно ударение? … 15
Шести въпрос: Какво значи подвижно ударение? … 16
Седми въпрос: Какво значи акцентна парадигма? … 18
Осми въпрос: Какво значи променливо ударение? … 20
Девети въпрос: Какво значи логическо ударение?… 21
Десети въпрос: Какво значи експресивно ударение? … 23
Единадесети въпрос: Какво е ударението в славянските езици? … 24
Дванадесети въпрос: Какво е ударението в българския език
Тринадесети въпрос: Какви български думи нямат ударение … 27
Четиринадесети въпрос: Какво значи проклитика? … 29
Петнадесети въпрос: Какво значи енклитика? … 31
Шестнадесети въпрос: Какви думи имат повече от едно ударение? … 32
Седемнадесети въпрос: Какво значи главно и второстепенно ударение? … 34
Осемнадесети въпрос: Какво налага отбелязването на ударението? … 35
Деветнадесети въпрос: Какво оправдава употребата на неправилни ударения? … 38

ВТОРА ЧАСТ: КЪДЕ?
Двадесети въпрос: Къде пада ударението в източните български говори? … 40
Двадесет и първи въпрос: Къде пада ударението в западните български говори? … 41
Двадесет и втори въпрос: Къде пада ударението в книжовния български език? … 43
Двадесет и трети въпрос: Къде е ударението при членуваните едносрични съществителни имена от мъжки род? … 45
Двадесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при формите за множествено число на едносричните съществителни имена от мъжки род? … 47
Двадесет и пети въпрос: Къде е ударението при многосричните непроизволни съществителни имена от мъжки
род? … 49
Двадесет и шести въпрос: Къде е ударението при производните съществителни имена от мъжки род? … 50
Двадесет и седми въпрос: Къде е ударението при съществителните имена от женски род на -а и -я? … 51
Двадесет и осми въпрос: Къде е ударението при съществителните имена от женски род без окончание? … 52
Двадесет и девети въпрос: Къде е ударението при производните съществителни имена от женски род? … 54
Тридесети въпрос: Къде е ударението при формите за множествено число на съществителните имена от среден род? … 55
Тридесет и първи въпрос: Къде е ударението при производните съществителни имена от среден род? … 56
Тридесет и втори въпрос: Къде е ударението при качествените прилагателни имена? … 57
Тридесет и трети въпрос: Къде е ударението при относителните прилагателни имена? … 59
Тридесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при бройните числителни имена? … 60
Тридесет и пети въпрос: Къде е ударението при производните бройни числителни имена? … 63
Тридесет и шести въпрос: Къде е ударението при редните числителни имена? … 64
Тридесет и седми въпрос: Къде е ударението при местоименията? … 64
Тридесет и осми въпрос: Къде е ударението при глаголите без представки и наставки? … 66
Тридесет и девети въпрос: Къде е ударението при глаголите с една и повече представки? … 72
Четиридесети въпрос: Къде е ударението при глаголите със словообразуваща наставка? … 74
Четиридесет и първи въпрос: Къде е ударението при глаголите с формообразуваща наставка? … 78
Четиридесет и в три въпрос: Къде е ударението при формите на глаголите от I, II и III спрежение в сегашно време? … 83
Четиридесет и трети въпрос: Къде е ударението при глаголните форми в минало несвършено време? … 84
Четиридесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при глаголните форми в минало свършено време? … 85
Четиридесет и пети въпрос: Къде е ударението при глаголните форми за повелително наклонение? … 87
Четиридесет и шести въпрос: Къде е ударението при сегашните деятелни причастия? … 89
Четиридесет и седми въпрос: Къде е ударението при миналите деятелни причастия? … 90
Четиридесет и осми въпрос: Къде е ударението при миналите страдателни причастия? … 91
Четиридесет и девети въпрос: Къде е ударението при отглаголните съществителни имена? … 92
Петдесети въпрос: Къде е ударението при съкратените инфинитивни форми на глагола? … 93
Петдесет и първи въпрос: Къде е ударението при наречията? … 94
Петдесет и втори въпрос: Къде е ударението при простите лични имена? … 96
Петдесет и трети въпрос: Къде е ударението при сложните лични имена? … 98
Петдесет и четвърти въпрос: Къде е ударението при фамилните имена? … 99
Петдесет и пети въпрос: Къде е ударението при чуждите собствени имена? … 101
Петдесет и шести въпрос: Къде е ударението при селищните имена? … 102
Петдесет и седми въпрос: Къде е ударението при чуждите думи? … 103
Петдесет и осми въпрос: Къде е ударението при чуждите съществителни имена? … 105
Петдесет и девети въпрос: Къде е ударението при производните чужди съществителни имена? … 107
Шестдесети въпрос: Къде е ударението при чуждите прилагателни имена? … 109

ТРЕТА ЧАСТ: КОГА?
Шестдесет и първи въпрос: Кога има повече от едно ударение при сложните думи? … 111
Шестдесет и втори въпрос: Кога ударението се мести в сложните думи? … 112
Шестдесет и трети въпрос: Кога има едно ударение при сложните съществителни имена? … 113
Шестдесет и четвърти въпрос: Кога има две ударения при българските сложни съществителни имена? … 114
Шестдесет и пети въпрос: Кога има две ударения при чуждите сложни съществителни имена? … 115
Шестдесет и шести въпрос: Кога има едно ударение при сложните прилагателни имена? … 117
Шестдесет и седми въпрос: Кога има две ударения при българските сложни прилагателни имена? … 118
Шестдесет и осми въпрос: Кога има две ударения при чуждите сложни прилагателни имена? … 120
Шестдесет и девети въпрос: Кога са еднакви двете ударения при сложните прилагателни имена? … 121
Седемдесети въпрос: Кога има едно ударение при сложните съкратени думи? … 123
Седемдесет и първи въпрос: Кога има повече от едно ударение при сложните съкратени думи? … 125
Седемдесет и втори въпрос: Кога има две ударения при простите съществителни имена? … 127
Седемдесет и трети въпрос: Кога има две ударения при простите прилагателни имена и наречията? .. 128
Седемдесет и четвърти въпрос Кога предлозите имат ударение? … 129
Седемдесет и пети въпрос: Кога съюзите имат ударение? … 130
Седемдесет и шести въпрос: Кога частиците имат ударение? … 131
Седемдесет и седми въпрос: Кога кратките местоименни форми имат ударение? 133
Седемдесет и осми въпрос: Кота глаголът ’съм’ има ударение? 133
Седемдесет и девети въпрос: Кога неслужебният (несамостоятелно употребеният) глагол ’съм’ има ударение? 135
Осемдесети въпрос: кога служебният (спомагателният) глагол ’съм’ има ударение? … 138

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ: КАК?
Осемдесет и първи въпрос: Как се изговарят правилно някои съществителни имена от мъжки род? … 141
Осемдесет и втори въпрос: Как се изговарят правилно някои съществителни имена от женски род? … 142
Осемдесет и трети въпрос: Как се изговарят правилно някои съществителни имена от среден род? … 144
Осемдесет и четвърти въпрос: Как се изговарят правилно някои прилагателни имена? … 145
Осемдесет и пети въпрос: Как се изговарят правилно някои географски имена? … 146
Осемдесет и шести въпрос: Как се изговарят правилно някои глаголи? … 148
Осемдесет и седми въпрос: Как се изговарят правилно някои наречия? … 149
Осемдесет и осми въпрос: Как се изговарят правилно някои чужди съществителни имена? … 150
Осемдесет и девет и въпрос: Как се изговарят правилно някои чужди прилагателни имена? … 152
Деветдесети въпрос: Как се изговарят правилно някои чужди глаголи? … 154
Деветдесет и първи въпрос: Как се отбелязват различните видове ударения? … 156

ПЕТА ЧАСТ: ЗАЩО?
Деветдесет и втори въпрос: Защо има колебания при ударението на думите в българския език? … 158
Деветдесет и трети въпрос: Защо има колебания при ударението на съществителните имена от мъжки род? … 161
Деветдесет и четвърти въпрос: Защо има колебания при ударението на съществителните имена от женски и среден род? … 162
Деветдесет и пети въпрос: Защо има колебания нри ударението на съществителните имена, употребявани само в множествено число? … 164
Деветдесет и шести въпрос: Защо има колебания при ударението на прилагателните имена? … 165
Деветдесет и седми въпрос Защо има колебания при ударението на глаголите? … 167
Деветдесет и осми въпрос: Защо има колебания при ударението на наречията? … 168
Деветдесет и девети въпрос: Защо има колебания при ударението на фамилните имена? … 169
Стотен въпрос: Защо има колебания при ударението на особени български и руски фамилни имена? … 171
Сто и първи въпрос: Защо има думи и граматични форми с двояко ударение в българския език? … 172

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ … 176
ТЕМАТИЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ … 231
ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА … 236
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
248
248
Други полета
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с. к. ф. н. Владко Мурдаров
Владко Данаилов Мурдаров
Петя Тотева Костадинова
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Елена Георгиева, ст. н. с., к. ф. н.
Владко Мурдаров, ст. н. с., к. ф. н.
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Калина Викторова, н. с., к. ф. н.
Маргарита Димитрова, н. с., к. ф. н.
Мария Попова, ст. н. с., к. ф. н.
Мери Лакова, н. с., к. ф. н.
Пенка Баракова, н. с., к. ф. н.
Ралица Цойнска, ст. н. с., к. ф. н.
Стоян Жерев, ст. н. с., к. ф. н.
© Александър Димитров Иванов, Борислав Любомиров Георгиев, Валентин Славчев Станков, Владко Данаилов Мурдаров, Елена Трайчева Георгиева, Калина Викторова Василева, Маргарита Тодорова Димитрова, Мария Ганчева Попова, Мери Петрова Лакова, Пенка Иванова Баракова, Петя Тотева Костадинова, Ралица Цветанова Цойнска. Стоян Борисов Жерев — автори на статиите.
c/o Jusautor, Sofia
Пълно име на автора: Владко Данаилов Мурдаров
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Александър Димитров Иванов
Пълно име на автора: Борислав Любомиров Георгиев
Пълно име на автора: Валентин Славчев Станков
Пълно име на автора: Калина Викторова Василева
Пълно име на автора: Маргарита Тодорова Димитрова
Пълно име на автора: Мария Ганчева Попова
Пълно име на автора: Мери Петрова Лакова
Пълно име на автора: Пенка Иванова Баракова
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Ралица Цветанова Цойнска
Пълно име на автора: Стоян Борисов Жерев
Научни титли:
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с. к. ф. н. Владко Мурдаров
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Елена Георгиева, ст. н. с., к. ф. н.
Владко Мурдаров, ст. н. с., к. ф. н.
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Калина Викторова, н. с., к. ф. н.
Маргарита Димитрова, н. с., к. ф. н.
Мария Попова, ст. н. с., к. ф. н.
Мери Лакова, н. с., к. ф. н.
Пенка Баракова, н. с., к. ф. н.
Ралица Цойнска, ст. н. с., к. ф. н.
Стоян Жерев, ст. н. с., к. ф. н.
© Александър Димитров Иванов, Борислав Любомиров Георгиев, Валентин Славчев Станков, Владко Данаилов Мурдаров, Елена Трайчева Георгиева, Калина Викторова Василева, Маргарита Тодорова Димитрова, Мария Ганчева Попова, Мери Петрова Лакова, Пенка Иванова Баракова, Петя Тотева Костадинова, Ралица Цветанова Цойнска, Стоян Борисов Жерев — автори на статиите.
c/o Jusautor, Sofia
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Адрес на издателя
Не е посочен.
(Не е посочен.)
Брой страници
248
248
Други полета
Пълно име на автора: Владко Данаилов Мурдаров
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Александър Димитров Иванов
Пълно име на автора: Борислав Любомиров Георгиев
Пълно име на автора: Валентин Славчев Станков
Пълно име на автора: Калина Викторова Василева
Пълно име на автора: Маргарита Тодорова Димитрова
Пълно име на автора: Мария Ганчева Попова
Пълно име на автора: Мери Петрова Лакова
Пълно име на автора: Пенка Иванова Баракова
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Ралица Цветанова Цойнска
Пълно име на автора: Стоян Борисов Жерев
Научни титли:
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с. к. ф. н. Владко Мурдаров
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Елена Георгиева, ст. н. с., к. ф. н.
Владко Мурдаров, ст. н. с., к. ф. н.
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Калина Викторова, н. с., к. ф. н.
Маргарита Димитрова, н. с., к. ф. н.
Мария Попова, ст. н. с., к. ф. н.
Мери Лакова, н. с., к. ф. н.
Пенка Баракова, н. с., к. ф. н.
Ралица Цойнска, ст. н. с., к. ф. н.
Стоян Жерев, ст. н. с., к. ф. н.
© Александър Димитров Иванов, Борислав Любомиров Георгиев, Валентин Славчев Станков, Владко Данаилов Мурдаров, Елена Трайчева Георгиева, Калина Викторова Василева, Маргарита Тодорова Димитрова, Мария Ганчева Попова, Мери Петрова Лакова, Пенка Иванова Баракова, Петя Тотева Костадинова, Ралица Цветанова Цойнска, Стоян Борисов Жерев — автори на статиите.
c/o Jusautor, Sofia
Пълно име на автора: Владко Данаилов Мурдаров
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Александър Димитров Иванов
Пълно име на автора: Борислав Любомиров Георгиев
Пълно име на автора: Валентин Славчев Станков
Пълно име на автора: Калина Викторова Василева
Пълно име на автора: Маргарита Тодорова Димитрова
Пълно име на автора: Мария Ганчева Попова
Пълно име на автора: Мери Петрова Лакова
Пълно име на автора: Пенка Иванова Баракова
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Ралица Цветанова Цойнска
Пълно име на автора: Стоян Борисов Жерев
Научни титли:
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с. к. ф. н. Владко Мурдаров
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Елена Георгиева, ст. н. с., к. ф. н.
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Калина Викторова, н. с., к. ф. н.
Маргарита Димитрова, н. с., к. ф. н.
Мария Попова, ст. н. с., к. ф. н.
Мери Лакова, н. с., к. ф. н.
Пенка Баракова, н. с., к. ф. н.
Ралица Цойнска, ст. н. с., к. ф. н.
Стоян Жерев, ст. н. с., к. ф. н.
© Александър Димитров Иванов, Борислав Любомиров Георгиев, Валентин Славчев Станков, Владко Данаилов Мурдаров, Елена Трайчева Георгиева, Калина Викторова Василева, Маргарита Тодорова Димитрова, Мария Ганчева Попова, Мери Петрова Лакова, Пенка Иванова Баракова, Петя Тотева Костадинова, Ралица Цветанова Цойнска, Стоян Борисов Жерев — автори на статиите.
c/o Jusautor, Sofia
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издателска поредица
101 въпроса за… в българския език
№ в поредицата
1
Други полета
Пълно име на автора: Владко Данаилов Мурдаров
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Александър Димитров Иванов
Пълно име на автора: Борислав Любомиров Георгиев
Пълно име на автора: Валентин Славчев Станков
Пълно име на автора: Калина Викторова Василева
Пълно име на автора: Маргарита Тодорова Димитрова
Пълно име на автора: Мария Ганчева Попова
Пълно име на автора: Мери Петрова Лакова
Пълно име на автора: Пенка Иванова Баракова
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Ралица Цветанова Цойнска
Пълно име на автора: Стоян Борисов Жерев
Научни титли:
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с. к. ф. н. Владко Мурдаров
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Елена Георгиева, ст. н. с., к. ф. н.
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Калина Викторова, н. с., к. ф. н.
Маргарита Димитрова, н. с., к. ф. н.
Мария Попова, ст. н. с., к. ф. н.
Мери Лакова, н. с., к. ф. н.
Пенка Баракова, н. с., к. ф. н.
Ралица Цойнска, ст. н. с., к. ф. н.
Стоян Жерев, ст. н. с., к. ф. н.
© Александър Димитров Иванов, Борислав Любомиров Георгиев, Валентин Славчев Станков, Владко Данаилов Мурдаров, Елена Трайчева Георгиева, Калина Викторова Василева, Маргарита Тодорова Димитрова, Мария Ганчева Попова, Мери Петрова Лакова, Пенка Иванова Баракова, Петя Тотева Костадинова, Ралица Цветанова Цойнска, Стоян Борисов Жерев — автори на статиите.
c/o Jusautor, Sofia
Пълно име на автора: Владко Данаилов Мурдаров
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Александър Димитров Иванов
Пълно име на автора: Борислав Любомиров Георгиев
Пълно име на автора: Валентин Славчев Станков
Пълно име на автора: Калина Викторова Василева
Пълно име на автора: Маргарита Тодорова Димитрова
Пълно име на автора: Мария Ганчева Попова
Пълно име на автора: Мери Петрова Лакова
Пълно име на автора: Пенка Иванова Баракова
Пълно име на автора: Петя Тотева Костадинова
Пълно име на автора: Ралица Цветанова Цойнска
Пълно име на автора: Стоян Борисов Жерев
Научни титли:
проф. Тодор Бояджиев
ст. н. с. д. ф. н. Анастасия Мишева
ст. н. с. к. ф. н. Владко Мурдаров
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Елена Георгиева, ст. н. с., к. ф. н.
Валентин Станков, ст. н. с., к. ф. н.
Калина Викторова, н. с., к. ф. н.
Маргарита Димитрова, н. с., к. ф. н.
Мария Попова, ст. н. с., к. ф. н.
Мери Лакова, н. с., к. ф. н.
Пенка Баракова, н. с., к. ф. н.
Ралица Цойнска, ст. н. с., к. ф. н.
Стоян Жерев, ст. н. с., к. ф. н.
Александър Димитров Иванов, Борислав Любомиров Георгиев, Валентин Славчев Станков, Владко Данаилов Мурдаров, Елена Трайчева Георгиева, Калина Викторова Василева, Маргарита Тодорова Димитрова, Мария Ганчева Попова, Мери Петрова Лакова, Пенка Иванова Баракова, Петя Тотева Костадинова, Ралица Цветанова Цойнска, Стоян Борисов Жерев — автори на статиите.
c/o Jusautor, Sofia
Бележки
Тематичната серия „101 въпроса за… в българския език“ — от анотацията е записана като издателска серия. Номерът в серията е взет от анотацията.
Записът е непълен
1