доц. инж. Велчо Г. Рашеев, к.т.н. инж. Ерих А. Mapтон, инж. Кирил А. Топалов, проф к.т.н. инж. Крум Я Дживанов, доц инж. Марин Ц. Чешмеджиев, инж. Недко Д. Недев, инж. Йснко Н. Стоянов
АНГЛИЙСКО-ФРЕНСКО-НЕМСКО-РУСКО-БЪЛГАРСКИ ТЕКСТИЛЕН РЕЧНИК

Автор
доц. инж. Велчо Г. Рашеев, к.т.н. инж. Ерих А. Mapтон, инж. Кирил А. Топалов, проф к.т.н. инж. Крум Я Дживанов, доц инж. Марин Ц. Чешмеджиев, инж. Недко Д. Недев, инж. Йснко Н. Стоянов
Заглавие
АНГЛИЙСКО-ФРЕНСКО-НЕМСКО-РУСКО-БЪЛГАРСКИ ТЕКСТИЛЕН РЕЧНИК
Националност
Българска
Език
български
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
АФНРБ текстилен речник

Съставител
Доц. инж. ВЕЛЧО Г. РАШЕЕВ, к.т.н. инж. ЕРИХ А. МАРТОН, инж. КИРИЛ А. ТОПАЛОВ, проф. к.т.н. инж. КРУМ Я. ДЖИВАНОВ, доц. инж. МАРИН Д. ЧЕШМЕДЖИЕВ, инж. НЕДКО Д. НЕДЕВ, инж. ЙОНКО Н. СТОЯНОВ
Редакционна колегия
Велчо Г. Рашеев, Ерих А. Mapтон, Кирил А. Топалов, Крум Я. Дживанов, Марин А, Чешмеджиев, Недко Д. Недев, Йонко Н, Стоянов, 1977
Художник
Кремен Бенев
Художествен редактор
Георги Гаделев
Технически редактор
Павел Гюров
Научен редактор
доц.инж. Велчо Г. Рашеев
Коректор
Е. Евстатиева, Д. Спасова, Д. Григорова, Т.Стоева

Издател
ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО „ТЕХНИКА“
Град на издателя
София
Година на издаване
1977
Адрес на издателя
бул. „Руски“ 6
Печатница
Държавна печатница „Т. Димитров“, кл. I. София

Литературна група
III-2
Дадена за набор/печат
1. XII.1975 г.
Подписана за печат
1. XII.1977 г.
Излязла от печат
30. XII.1977 г.
Печатни коли
65
Издателски коли
60,65
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
доц. инж. Велчо Г. Рашаев Т Г Дадена за набор на
Номер
802.0=804=803=808 С=808 Б 677
Поръчка
14211
Издателски №
5436
Брой страници
1040
Тираж
4000+87
Подвързия
твърда
Цена
6.10 лв

УДК
677(038)=20=40=30=82=867

Анотация
Бързото развитие на текстилната промишленост и необходимостта от внедряване
на научно-техническите постижения в практиката налагат ползуването на чуждестранна
специална литература.
Предлаганият английско-френско-немскоруско-български текстилен речник, който се издава за пръв път у нас, е предназначен да улесни работата на специалистите и преводачите при ползуването на тази литература.
Речникът съдържа около 9200 основни термина, отнасящи се до текстилните суровини,
първичната им обработка, текстилните изпитвания, предачеството, тъкачеството,
плетачеството, пасмантерията, НТМ, апретурната обработка и багренето.
Речникът е петезичен и в основната част термините са подредени по азбучен
ред на английските думи, след което са дадени съответните значения на френски,
немски, руски и български език. За да се даде възможност да се превежда от всеки
на всеки от застъпените езици, използувана е регистровата система. За свързване
яа езиците са съставени азбучни указатели, а за българския език е съставен и тематичен азбучен указател.

Поради ограничения обем на речника при подбора на речниковия фонд са намерили
място само основните и най-често използуваните термини. Включен е и малък
брой термини от други отрасли, които са тясно свързани с текстилната
промишленост.
В речника не са застъпени фирмени наименования на основни и спомагателни
материали за текстилната промишленост.

При съставянето на речника авторите са ползували чуждестранни двуезични и
многоезични текстилни и други речници и научно-техническа периодика от областта
на текстилната промишленост.
Речникът включва българската текстилна терминология, обхваната от съответните
български държавни стандарти. До използуването на чуждици и обяснителни
текстове е прибягвано само тогава, когато липсват подходящи или установени
български термини.

Всички забележки и препоръки молим да бъдат изпращани до ДИ "Техника*,
дул. Руски 6 — София.

Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на

Източници
Сканиране: dao 2017
...

Сканирани страници