Максим Максимов
Основи на физиката • част 2

Записът е непълен.

Автор
Максим Максимов
Заглавие
Основи на физиката
Заглавие на том
част 2
Подзаглавие
Електричество и магнетизъм. Вълни и частици
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо

Редактор
Татяна Христакуди
Рецензент
доц.Лиляна Борисова

Издател
Булвест 2000
Град на издателя
София
Година на издаване
2008
Адрес на издателя
ул."Васил Друмев" 36
Печатница
„Вулкан“

Носител
хартия
Печатни коли
18
Формат
70×100/16

ISBN
978-954-18-0180-2

Съдържание
Електричество и магнетизъм . . . 5
. . . Глава 11. Електростатика . . . 6
. . . . . . 44. Електричен заряд и електрично поле . . . 7
. . . . . . 45. Закон на Гаус . . . 14
. . . . . . 46. Потенциал на електростатичното поле . . . 19
. . . . . . 47. Проводник в електростатично поле . . . 23
. . . . . . 48. Кондензатори . . . 27
. . . . . . 49. Енергия на електростатичното поле . . . 31
. . . . . . 50. Електричен дипол . . . 35
. . . . . . 51. Диелектрици . . . 39
. . . Глава 12. Електричен ток . . . 42
. . . . . . 52. Закон на Ом . . . 43
. . . . . . 53. Електричен ток в метали . . . 47
. . . . . . 54. Свръхпроводимост . . . 52
. . . . . . 55. Понятие за зонна теория на твърдото тяло . . . 55
. . . . . . 56. Електричен ток в полупроводници . . . 58
. . . . . . 57. P-n-преход . . . 62
. . . . . . 58. Работа и мощност на електричния ок . . . 66
. . . . . . 59. Електрически вериги . . . 69
. . . . . . 60. Правила на Кирхоф . . . 73
. . . . . . 61. RC-вериги . . . 76
. . . Глава 13. Електромагнитно взаимодействие . . . 79
. . . . . . 62. Магнитно поле . . . 80
. . . . . . 63. Движение на заредени частици в магнитно поле . . . 83
. . . . . . 64. Магнитни сили, действащи на проводник, по който тече ток . . . 88
. . . . . . 65. Магнитно поле на постоянен ток . . . 91
. . . . . . 66. Електромагнитна индукция . . . 97
. . . . . . 67. Индуктивност. Енергия на магнитното поле . . . 101
. . . . . . 68. Уравнения на Максуел . . . 104
. . . . . . 69. Магнитни свойства на вечеществата . . . 109
Вълни и частици . . . 115
. . . Глава 14. Механични трептения и вълни . . . 116
. . . . . . 70. Хармонично трептене . . . 117
. . . . . . 71. Енергия на хармоничното трептене . . . 122
. . . . . . 72. Събиране на хармонични трептения . . . 124
. . . . . . 73. Затихващи трептения . . . 128
. . . . . . 74. Принудени трептения. Резонанс . . . 131
. . . . . . 75. Бягащи вълни . . . 135
. . . . . . 76. Пренасяне на енергия от вълни . . . 140
. . . . . . 77. Стоящи вълни . . . 143
. . . . . . 78. Звукови вълни . . . 148
. . . . . . 79. Източници и приемници на звук . . . 152
. . . . . . 80. Ултразвук и инфразвук . . . 157
. . . . . . 81. Ефект на Доплер. Ударни вълни . . . 161
. . . Глава 15. Електромагнитни трептения и вълни . . . 165
. . . . . . 82. Електромагнитни трептения в LC-кръг и в RLC-кръг . . . 166
. . . . . . 83. Променлив ток . . . 170
. . . . . . 84. Свойства на електромагнитните вълни . . . 177
. . . . . . 85. Енергия на електромагнитните вълни . . . 180
. . . . . . 86. Излъчване на електромагнитни вълни . . . 182
. . . Глава 16. Светлина . . . 187
. . . . . . 87. Отражение и пречупване на светлината . . . 188
. . . . . . 88. Дисперсия на светлината . . . 194
. . . . . . 89. Оптични уреди . . . 196
. . . . . . 90. Интерференция . . . 201
. . . . . . 91. Интерференция на светлината — класически опити . . . 205
. . . . . . 92. Френелова дифракция . . . 210
. . . . . . 93. Фраунхоферова дифракция . . . 214
. . . . . . 94. Поляризация на светлината . . . 220
. . . . . . 95. Поглъщане и разсейване на светлината . . . 225
. . . Глава 17. Относителност и кванти . . . 227
. . . . . . 96. Принципи на теорията на относителността . . . 228
. . . . . . 97. Лоренцови трансформации . . . 232
. . . . . . 98. Релативистки ефекти . . . 236
. . . . . . 99. Релативистки импулс и енергия . . . 240
. . . . . . 100. Топлинно излъчване . . . 244
. . . . . . 101. Фотоелектричен ефект . . . 248
. . . . . . 102. Рентгенови лъчи . . . 252
. . . . . . 103. Други експериментални доказателства за квантовите свойства на лъчението . . . 254
. . . Глава 18. Ядра и частици . . . 258
. . . . . . 104. Вълнови свойства на частиците . . . 259
. . . . . . 105. Принцип за неопределеност . . . 262
. . . . . . 106. Атомно ядро . . . 264
. . . . . . 107. Радиоактивност . . . 268
. . . . . . 108. Процеси на радиоактивно разпадане на ядрата . . . 272
. . . . . . 109. Ядрени реакции . . . 276
. . . . . . 110. Елементарни частици . . . 280
Отговори на задачите . . . 283
Приложение . . . 287

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

...

Сканирани страници