Книги
Печатница: ДП „Димитър Найденов“, В. Търново 3