Книги
Печатница: „Димитър Найденов“, Велико Търново 4