Книги
Печатница: Варна, Скоро-печатница „Зора“ на П. Н. Икономовъ 1