Книги
Печатница: Печатарска кооперация „Едисонъ“ — София 1