Книги
Печатница: „Димитър Найденов“, В. Търново 19