Книги
Поръчка: 17/1964 г. на издателство „Български писател“ 1