Книги
Причина защо е непълен: Липсва 13 цифра в ISBN 1