Книги
Подзаглавие: Астрологъ отъ ХVI-ия вѣкъ, за събитията въ Европа 1939–1999 год 1