Книги
Подзаглавие: Единъ злѣ раненъ войникъ, какво е страдалъ четири дни самъ-самичъкъ въ гората 1