Промени

exonie ×1 Фотоопределител на растения в Природен парк Врачански Балкан – Мариус Димитров; Добромира Димова
exonie ×1 Закономерности в разпространението и биологически наблюдения… – Нено Атанасов
exonie ×1 Чуждоземните насекоми и заплахата от тях за биоразнообразиет… – Румен Томов; Катя Тренчева; Георги Тренч…