Виолета Вазова, Иван Стоянов, Лилия Иванова
Програмиране на C++

Автор
Виолета Вазова, Иван Стоянов, Лилия Иванова
Заглавие
Програмиране на C++
Алтернативно заглавие
Програмиране на Си плюс плюс
Подзаглавие
Информатика за 9. клас
Тип
учебно помагало
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ допълнено
Категория
Информатика
Жанр
Учебно помагало
Теми
Основи на програмирането, Алгоритмичен език С++
Рецензент
Бисерка Йовчева
Коректор
Жанет Желязкова
Оформление на корица
Стоян Димитров
Компютърна обработка
Атанас Чакъров
Издател
„Коала прес“
Град на издателя
Пловдив
Година на издаване
2012
Адрес на издателя
Пловдив ул. „Атанас Каменаров“ № 11 тел./факс: (032) 642 102; Пловдив ул. „Атанас Каменаров“ № 11 тел./факс: (032) 642 10
Печат
„Абагар“ АД — Велико Търново
Други полета
Информатика за 9. клас
Програмиране на С++
+ Двумерни масиви
+ Тип указател
+ Функции
+ Рекурсия

Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката.

II допълнено издание.

Стоян Димитров — корица
Носител
хартия
Формат
165×230×10
Брой страници
216
Подвързия
мека
Цена
12,60 лв.
ISBN
978-954-9455-78-6
Анотация
В настоящата книга са включени теми, свързани с основите на програмирането на алгоритмичния език С++. Разгледани са етапите при решаване на задачи с компютър и средите за програмиране. Подробно са обяснени основните скаларни и съставни типове данни, основните оператори и базисните алгоритмични конструкции. Изложението се основава на метода на структурното програмиране.

Основният учебен материал е структуриран в 13 теми. Те не са разделени на отделни урочни единици, което дава възможност на всеки преподавател да направи разделение според своята лична преценка.

Изданието „Програмиране на C++“ съдържа и темите „Двумерни масиви“, „Тип указател“, „Функции“ и „Рекурсия“ от задължително избираемата подготовка по програмиране, които ще бъдат от полза на преподаватели и ученици от профилирани паралелки и математически гимназии.

За качествено усвояване на знанията е необходимо да бъде избран метод, предполагащ по-добро вникване и осмисляне на новите знания. Затова всяка тема има прецизно избран метод на представяне, изразяващ стремежа ни за по-добро и качествено възприемане на материала и създаване на трайни знания у учениците. В много от темите е използван проблемният подход за обучение, а именно: поставя се проблем (задача), който е трудно решим, ако се опираме само на досегашните си знания. За да реши поставената задача, ученикът разбира необходимостта от надграждане на знанията си. Избран е точно този подход, тъй като той е изключително продуктивен в методиката на обучение.
Съдържание
Предговор — 5

Формални езици
1. Естествени знаци — 7
2. Знаци и знакови низове — 7
3. Лексикографска наредба — 9
4. Формални езици –9
Въпроси и задачи –11

Етапи при решаване на задачи с компютър — 12
1. Основни етапи при решаване на задачи в програмирането — 12
2. Процес на разработка на конкретна задача по програмиране — 14
Въпроси и задачи — 19

Среди за програмиране
1. Програма — 20
2. Машинен език — 20
3. Асемблерни езици — 21
4. Алгоритмични езици — 22
5. Транслатори — 23
6. Среди за програмиране — 23
Въпроси и задачи — 25

Езикът C ++
1. Общи сведения — 26
2. Азбука на езика С ++ — 27
3. Думи на езика — 27
4. Величини — 29
5. Синтаксис и семантика на езика С ++ — 29
6. Коментари — 29
7. Структура на програма на С ++ — 30
8. Примерна програма на С ++ — 31
Въпроси и задачи — 32

Основи за програмирането на C ++
1. Тип данни — 33
2. Константи — 34
3. Променливи — 36
4. Изрази — 37
4. Оператор за присвояване — 38
5. Оператор за вход >> — 39
6. Оператор за изход << — 39
7. Блок от оператори — 40
8. Примери в задачи — 41
Въпроси и задачи — 44

Скаларни типове данни
1. Обща класификация на типовете С ++ — 45
2. Целочислен тип — 45
3. Реален тип — 50
4. Логически тип в С ++ — 52
5. Символен тип — 55
6. Специфични операции за числени величини — 58
7. Връзка между типовете в С ++. Преобразуване на типове — 59
8. Манипулатори за форматиране на изхода — 61
Въпроси и задачи — 62
Тест №1 — 65

Разклонени алгоритми. Условен оператор
1. Въведение — 70
2. Кратка форма на условния оператор — 71
3. Пълна форма на условния оператор — 71
4. Вложени условни оператори — 74
Въпроси и задачи — 77

Оператор за многовариантен избор
1. Оператор за многовариантен избор switch — 80
2. Оператор break — 81
Въпроси и задачи — 83

Оператор за цикли
1. Въведение — 84
2. Оператор за броячен цикъл for — 85
3. Цикъл с предусловие — 88
4. Цикъл със следусловие — 89
5. Основни алгоритми, реализиращи се с циклични оператори — 90
6. Оператор break — 94
7. Вложени цикли — 95
Въпроси и задачи — 96
Тест №2 — 100

Масиви
1. Структурни типове данни — 103
2. Структурен тип данни — масив — 104
3. Деклариране на масив — 104
4. Инициализация на масив — 106
5. Допустими операции — 107
6. Въвеждане и извеждане елементи на масив — 107
7. Основни алгоритми за работа с масиви — 108
8. Сортиране на масиви — 112
Въпроси и задачи — 116
Тест №3 — 120

Символни низове
1. Що е символен низ — 123
2. Деклариране на символен низ — 123
3. Инициализиране на символен низ — 124
4. Въвеждане на низ от клавиатури — 125
5. Извеждане на низ — 126
6. Достъп до отделен елемент на низ — 126
7. Допустими операции — 127
8. Вградени функции за работа с низове — 128
Въпроси и задачи — 132

Структури
1. Въведение — 135
2. Описание на структурите — 135
3. Дефиниране на структурите — 136
4. Деклариране на променлива от тип структура — 137
5. Инициализиране на променлива от тип структура — 138
6. Операции над структури — 138
Въпроси и и задачи — 143

Файлове
1. Определение — 145
2. Режими за отваряне на файлове — 146
3. Отваряне на файл за запис — 148
4. Отваряне на файл за четене — 151
5. Отваряне на файл едновременно за запис и четене — 152
6. Методи за достъп до елементите на файла — 154
Въпроси и задачи — 157
Тест №4 — 158

Програмиране на С++ ЗИП
Двумерни масиви
1. Определение — 162
2. Деклариране на двумерен масив — 163
3. Инициализация — 164
4. Допустими операции — 164
5. Въвеждане и извеждане на елементите на двумерен масив — 165
6. Обхождане по редове и/или колони — 165
7. Диагонали в квадратната матрица — 167
Въпроси и задачи — 170

Тип указател
1. Памет и адресиране на паметта — 172
2. Определение. Деклариране на променлива от тип указател — 173
3. Връзка между указател и променлива — 173
4. Инициализация — 176
5. Операции с указател — 177
6. Указатели и масиви — 179
7. Деклариране на променлива от тип псевдоним — 181
Въпроси и задачи — 182

Функции
1. Предназначение — 184
2. Определение — 184
3. Дефиниране на функция — 185
4. Обръщане към функция — 186
5. Видове функции. Разлики в дефинирането и обръщението към тях — 186
6. Структура на програма, използваща функции — 187
7. Механизъм на действие — 188
8. Област на достъпност (видимост) на променливите — 188
9. Обмен на данни между функциите. Видове параметри — 191
10. Масивите като формални и фактически параметри на функции — 194
Въпроси и задачи — 198

Рекурсия
1. Определение — 200
2. Етапи на изграждане на рекурсивно решение — 200
3. Механизъм на действие — 201
Въпроси и задачи — 209

Речник — 210
Използвана литература — 214
Отговори на тестовете — 214
ASCII кодова таблица — 215
Бележки
Книгата съдържа екранни икони, схеми, чертежи, изображения и таблици.

На стр. 37 и на стр. 38, както в съдържанието е отпечатано два пъти точка 4 като елемент на изброим списък.

Форматът е взет от http://www.koalapress.com/book/programming-in-cpp#tab-additional_information
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
http://www.koalapress.com/book/programming-in-cpp#tab-additional_information
Връзки в Мрежата
Издателства Лични сайтове Книжарници

Корици 2