Кирил Банков, Таня Стоева, Илиана Цветкова, Даниела Петрова
Математика за 8. клас

Автор
Кирил Банков, Таня Стоева, Илиана Цветкова, Даниела Петрова
Заглавие
Математика за 8. клас
Алтернативно заглавие
Музика за осми клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
осми клас
Редактор
Пенка Нинкова
Художник
Петко Минчев
Художник на илюстрациите
Биляна Савова
Художествен редактор
Вихра Стоева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Лидия Атанасова Трупчева, Мирена Дакова-Тодоричкова
Коректор
Жана Ганчева
Компютърна обработка
Биляна Савова
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ № 2
Други полета
Авторите с пълните им имена: Кирил Георгиев Банков; Таня Иванова Стоева; Илиана Иванова Цветкова; Даниела Петрова Петрова
Пълно име на художника на илюстрациите и графичен дизайн: Биляна Георгиева Савова
В учебника са използвани снимки от „Shutterstok“ и „Getty Images“.
Носител
цифров
Печатни коли
18,50
Издателски коли
23,97
Формат
70×100/16
Брой страници
296
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-XXXX-X
Анотация
Електронният учебник по математика за 8. клас на издателство „Просвета“ е вариант на печатния учебник, но е обогатен с множество интерактивни ресурси. С помощта на динамични интерактивни илюстрации са онагледени някои правила, дейности или процедури. Част от уроците за нови знания са съпроводени с атрактивни ресурси, демонстриращи постъпковото решение на дадена задача. Друг вид ресурси са интерактивни задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал, някои от които се срещат само в електронния вариант на учебника. Тези задачи са с разнообразен формат (тестови задачи за единичен и множествен избор, за свързване, за подреждане, за попълване на текст, за откриване на вярност и невярност на твърдение, таблици и др.) и към всяка е дадено оценяване.
Електронният учебник ще помогне на учениците да усвоят по-лесно знанията и уменията, предвидени в учебната програма. Той поставя учениците в харесваната от тях среда и допринася за тяхната мотивация за учене.
Рекламни коментари
Издателство ПРОСВЕТА е член на Асоциацията на европейските издатели на учебници (EEPG — European Educational Publishers Group)
Съдържание
I. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
1. Цели изрази. линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения, свеждащи се към тях. линейни неравенства / 7
2. Еднакви триъгълници. Успоредник / 11
        Задачи за самоконтрол / 15
II. ОСНОВНИ КОМБИНАТОРНИ ПОНЯТИЯ
3. Събиране и умножаване на възможности / 17
4. Пермутации / 21
5. Упражнение върху събиране и умножаване на възможности и пермутации / 24
6. Вариации / 27
7. Комбинации / 29
8. Упражнение върху вариации и комбинации / 32
9. Съединения без повторение — обобщение / 34
        Задачи за самоконтрол / 36
III. ВЕКТОРИ
10. Вектор / 37
11. Събиране и изваждане на вектори. Свойства / 41
12. Упражнение върху събиране и изваждане на вектори / 46
13. Умножение на вектор с число. Свойства / 48
14. Упражнение върху умножение на вектор с число / 50
15. Вектори — обобщение / 53
        Задачи за самоконтрол / 55
IV. ТРИЪГЪЛНИК И ТРАПЕЦ
16. Делене на отсечка в дадено отношение / 56
17. Средна отсечка в триъгълник / 59
18. Упражнение върху средна отсечка в триъгълник / 62
19. Медицентър на триъгълник / 64
20. Упражнение върху медицентър на триъгълник / 67
21. Трапец. Равнобедрен трапец / 69
22. Упражнение върху трапец и равнобедрен трапец / 72
23. Средна основа на трапец / 74
24. Упражнение върху средна основа на трапец / 77
25. Триъгълник и трапец — обобщение / 80
        Задачи за самоконтрол / 83
V. КВАДРАТЕН КОРЕН
26. Квадратен корен. Ирационални числа / 84
27. Свойства на квадратните корени / 88
28. Упражнение върху свойства на квадратния корен / 92
29. Действия с квадратни корени. Сравняване
на ирационални числа, записани с квадратен корен / 94
30. Упражнение върху действия с квадратни корени и сравняване на ирационални числа / 97
31. Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени / 99
32. Упражнение върху преобразуване на изрази / 102
33. Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени / 104
34. Квадратен корен — обобщение / 107
        Задачи за самоконтрол / 109
VI. КВАДРАТНИ УРАВНЕНИЯ
35. Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения / 110
36. Формула за корените на квадратното уравнение / 113
37. Упражнение върху формулата за корените на квадратното уравнение / 117
38. Съкратена формула за корените на квадратното уравнение / 119
39. Разлагане на квадратния тричлен на множители / 121
40. Упражнение върху разлагане на квадратния тричлен на множители / 123
41. Биквадратни уравнения / 125
42. Упражнение върху биквадратни уравнения / 128
43. Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни / 130
44. Зависимости между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет / 132
45. Приложение на формулите на Виет / 135
46. Упражнение върху формулите на Виет / 137
47. Моделиране с квадратни уравнения / 139
48. Упражнение върху моделиране с квадратни уравнения / 141
49. Квадратни уравнения — обобщение / 143
        Задачи за самоконтрол / 145
VII. ОКРЪЖНОСТ
50. Окръжност. Взаимни положения на точка и окръжност. Взаимни положения на права и окръжност / 146
51. Допирателни към окръжност / 150
52. Централни ъгли, дъги и хорди / 152
53. Диаметър, перпендикулярен на хорда / 156
54. Упражнение върху окръжност, централни ъгли, дъги и хорди / 158
55. Вписан ъгъл / 160
56. Упражнение върху вписан ъгъл / 163
57. Периферен ъгъл / 165
58. Упражнение върху периферен ъгъл / 168
59. Ъгли, чиито рамене пресичат окръжност / 170
60. Упражнение върху ъгли, чиито рамене пресичат окръжност / 173
61. Взаимно положение на две окръжности / 174
62. Общи допирателни на две окръжности / 178
63. Упражнение върху общи допирателни на две окръжности / 180
64. Окръжност и ъгли, свързани с окръжност — обобщение / 182
Задачи за самоконтрол / 185
VIII. РАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ
65. Рационални дроби. Дефиниционно множество / 186
66. Основно свойство на рационалните дроби. Съкращаване и разширяване на рационални дроби / 189
67. Привеждане на рационалните дроби към общ знаменател / 193
68. Събиране и изваждане на рационални дроби / 196
69. Упражнение върху събиране и изваждане на рационални дроби / 199
70. Умножение, деление и степенуване на рационални дроби / 202
71. Упражнение върху умножение, деление и степенуване на рационални дроби / 206
72. Преобразуване на рационални изрази / 209
73. Дробни уравнения / 212
74. Упражнение върху дробни уравнения / 215
75. Моделиране с дробни уравнения / 218
76. Моделиране с дробни уравнения — задачи от движение / 222
77. Рационални изрази — обобщение / 225
        Задачи за самоконтрол / 227
IX. ВПИСАНИ И ОПИСАНИ МНОГОЪГЪЛНИЦИ
78. Окръжност, описана около триъгълник / 229
79. Упражнение върху окръжност, описана около триъгълник / 232
80. Окръжност, вписана в триъгълник / 234
81. Външновписани окръжности / 236
82. Упражнение върху окръжност, вписана в триъгълник / 239
83. Ортоцентър на триъгълник. Забележителни точки в триъгълника / 241
84. Упражнение върху забележителни точки в триъгълника / 244
85. Четириъгълник, вписан в окръжност / 246
86. Упражнение върху четириъгълник, вписан в окръжност / 249
87. Четириъгълник, описан около окръжност / 251
88. Упражнение върху четириъгълник, описан около окръжност / 254
89. Вписани и описани триъгълници и четириъгълници — обобщение / 256
        Задачи за самоконтрол / 260
X. ЕДНАКВОСТИ В РАВНИНАТА
90. Осева симетрия / 261
91. Симетрични фигури / 264
92. Ротация / 266
93. Централна симетрия / 270
94. Транслация / 273
95 Упражнение върху еднаквости в равнината / 275
96. Еднаквости в равнината — обобщение / 277
        Задачи за самоконтрол / 279
XI. ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
97. Квадратни уравнения. Рационални изрази / 280
98. Средна отсечка. Забележителни точки в триъгълник. Вписани и описани многоъгълници / 283
99. Общи задачи / 285
Отговори / 288
Бележки
Издателски pdf за ограничен брой страници без текстов слой.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
Анотация: от сайта на издателството
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2