Книги
Редакционна колегия: проф. доктор на философските науки Иван Славов 1