Книги
Печатница: „Димитър Найденов“ – В. Търново 10