Книги
Причина защо е непълен: липсва сканирана стр. с изд. каре (ще се добави) 1