Книги
Подзаглавие: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806—1878 1