Иво Дачев
Правен режим на подобренията в недвижими имоти

Автор
Иво Дачев
Заглавие
Правен режим на подобренията в недвижими имоти
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Хуманитарни и социални науки
Жанр
Законодателна литература, Право, юриспруденция
Отговорен редактор
Милена Цаковска, Михаил Гочев
Художник
Мая Стайкова
Предпечатна подготовка
Надежда Тошева
Издател
Сиела Норма АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2013
Адрес на издателя
бул. Владимир Вазов №9
Печат
Печатна база Сиела
Носител
хартия
Печатни коли
29,5
Формат
60/90/16
Брой страници
472
Подвързия
мека
Цена
23,00
ISBN
978-954-28-1419-1
УДК
347.23
Анотация
Иво Дачев е роден на 12 юни 1975 г. в гр. Горна Оряховица. През 1994 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил философ“. През 2000 г. завършва специалност Право в юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
От 2003 г. е последователно младши съдия в Софийски градски съд, районен съдия в Софийски районен съд и съдия в Софийски градски съд. Преподавател в Националния институт на правосъдието по вещно право в периода 2006–2010 година. От 2013 г. е заместник-председател на Софийски градски съд и ръководител на Търговското отделение. Доктор по право.

„Творческата смелост и умението на Иво Дачев да ни представи тази широко разработена и в правната наука, и в съдебната практика тема по един новаторски, изключително задълбочен и оригинален начин, без съмнение ще намери своето място сред значимите изследвания в българската цивилистична литература.“
Проф. д.ю.н. Вл. Петров

„Актуалността на темата се обуславя от обстоятелството, че повече от 40 години у нас няма пълно монографично изследване на проблематиката, свързана с подобренията в чужди недвижими имоти. Същевременно в този период се натрупа богата и често противоречива съдебна практика, която не е анализирана и обобщена. Трудът се характеризира със своята пълнота и задълбоченост.“
Проф. д-р Г. Боянов

„Трудът съдържа сериозни приносни моменти, изчерпателно разглеждане на повечето практически хипотези, самостоятелните тези на автора, опрени на съдебната практика и доброто познаване на наличната литература.“ Проф. д-р Ив. Русчев
Съдържание
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ…9
ВЪВЕДЕНИЕ…11
Глава І
СОЦИАЛЕН СМИСЪЛ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ПОДОБРЕНИЯТА…15
§ 1. Социален смисъл и значение на подобренията…15
        1. Основни принципи…15
        2. Цели…27
§ 2. Възникване на института на подобренията…32
1. Институтът на подобренията в Римското частно право…32
        2. Подобренията в българското законодателство…47
§ 3. Понятие за подобрения…49
        1. Преглед на становищата в доктрината…49
        2. Отграничения…57
        2.1. Елементарни определения…57
        2.2. Необходими, полезни и луксозни разноски…61
        2.3. Разноски за плодовете…66
        3. Определение…71
§ 4. Същност на подобренията. Подобренията като правопораждащ фактически състав…79
§ 5. Правни последици на подобренията…99
        1. Правното качество „подобрител“ на чужд имот…99
        2. Право на вземане за подобренията…108
        3. Право на вдигане на подобренията…111
Глава ІІ
ВИДОВЕ ПОДОБРЕНИЯ…129
§ 1. Подобрения, извършвани от владелец…130
        1. Добросъвестно владение…130
        1.1. Добросъвестност…131
        1.2. Недостатъци на юридическото основание…144
        1.3. Особености при отделни видове юридически основания…156
        1.3.1. Завет на чужда вещ…160
        1.3.2. Универсално завещание…169
        1.3.3. Привиден наследник…173
        2. Недобросъвестно владение…178
        2.1. Разнородност на фактическите състави…179
        2.3. Идеята за съдебна компенсация…188
        3. Приравнен на добросъвестния владелец…192
        3.1. Проблемът…192
        3.2. Владелец по предварителен договор…198
        3.3. Подобрения при знание и без противопоставяне на собственика…205
        4. Подобрения при промяна на владелеца и собственика…209
        5. Подобрения при отменени, развалени и унищожени придобивни основания…218
§ 2. Подобрения при съсобственост…224
        1. Подобрения при обикновена (дялова) съсобственост…224
        2. Подобрения, извършени от съпрузи…239
        3. Подобрения в етажна собственост…259
        4. Подобрения, извършени от сънаследник (чл. 12, ал. 2 от ЗН)…275
§ 3. Подобрения от носители на ограничени вещни права…287
        1. Подобрения, извършени от ползвател…287
        2. Подобрения и право на строеж…293
        3. Подобрения и сервитути…303
§ 4. Подобрения, извършени от собственик…306
        1. Подобрения в отчуждени недвижими имоти…306
        1.1. Обща характеристика…306
        1.2. Подобрения в придаваеми по регулация имоти…310
        1.3. Подобрения в отчуждени за държавна или общинска нужда имоти…322
        2. Подобрения в реституирани недвижими имоти…332
        3. Подобрения в ипотекиран имот…367
§ 5. Подобрения, извършени от държател…375
        1. Фактическа власт, намерение и основание…375
        2. Отделни хипотези на подобрения, направени от държател…385
        2.1. Подобрения, извършени от наемател…385
        2.2. Подобрения, извършени от заемател…388
        2.3. Подобрения от съдружник в гражданско дружество…389
Глава ІІІ
СПОСОБИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАПРАВЕНИ ПОДОБРЕНИЯ…392
§ 1. Погасителна давност…392
        1. Погасяване по давност на вземането на владелец…392
        2. Изискуемост и погасителна давност в други хипотези на извършени подобрения…402
§ 2. Други способи за прекратяване на отношенията, възникнали от извършени подобрения…407
        1. Прихващане…407
        2. Новация…409
        3. Опрощаване…411
        4. Сливане…412
Глава ІV
ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОДОБРИТЕЛЯ…415
§ 1. Искова защита…415
        1. Иск с правно основание чл. 72, ал. 1 от ЗС…415
        2. Иск с правно основание чл. 74 ал. 1 от ЗС…421
        3. Екскурс: Иск по чл. 30, ал. 3 от ЗС…424
§ 2. Право на задържане (ius retentionis)…429
§ 3. Въпроси на съдебния исков процес…439
        1. Осъдителен или установителен иск…439
        2. Изложение на обстоятелствата, на които се основава искането…440
        3. Правна квалификация…443
        4. Подсъдност…445
        5. Обезпечение на иска…446
        6. Доказване…449
        7. Делба на подобрения…450
        8. Изпълнителен лист…455
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…459
БИБЛИОГРАФИЯ…466
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства Библиографии Книжарници
Чужди рафтове

Корици 2