Поля Голева
Търговско право • книга 1

Автор
Поля Голева
Заглавие
Търговско право
Заглавие на том
книга 1
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
четвърто
Категория
Юридическа литература

Художник
Стоян Кораков
Технически редактор
Денис Димитров
Коректор
Светлана Иванова
Компютърна обработка
„Фенея“

Издател
„Фенея“
Град на издателя
София
Година на издаване
2009
Адрес на издателя
София 1000, ул. „Пиротска“ 7

Носител
хартия
Печатни коли
33,25
Формат
60/90/16
Брой страници
532
Подвързия
мека

ISBN
954-8214-48-4

Съдържание
Глава първа
ПОНЯТИЕ ЗА ТЪРГОВСКО ПРАВО……………13
§ 1. Търговското право като обективно право……….13
§ 2. Същност на ТП……….15
§ 3. Характерни черти на ТП……….16
§ 4. Мястото на ТП в правната система……….19
§ 5. Историческо развитие на ТП……….20
§ 6. Съвременни тенденции в развитието на ТП……….22
§ 7. Европейско търговско право……….24
§ 8. Съотношение между търговското право и други клонове на правото……….28
§ 9. Обхват и система на ТП……….30
§ 10. Източници на ТП — характеристика, видове……….31
§ 11. Търговскоправни спорове……….34

Глава втора
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ТП……….36
§ 1. Понятие за търговец……….36
§ 2. Търговец и търговска дейност……….40
§ 3. Стопанска дейност……….44
§ 4. Видове търговци……….44
§ 5. Понятие за търговско предприятие……….45
§ 6. Клон на предприятие……….63
§ 7. Търговска фирма……….66
§ 8. Седалище на търговеца……….73
§ 9. Търговски книги……….74
§ 10. Търговски регистър……….76

Глава трета
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО……….86
§ 1. Необходимост от търговско представителство……….86
§ 2. Правна същност……….86
§ 3. Видове представителство в ТП……….87
§ 4. Съотношение между гражданско и търговско представителство……….89
§ 5. Прокурист……….90
§ 6. Търговски представител……….92
§ 7. Търговски посредник……….99
§ 8. Търговски пълномощник……….100
§ 9. Търговски помощник……….102

Глава четвърта
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ — ПОНЯТИЕ И ПРАВЕН РЕЖИМ……….103
§ 1. Общи положения……….103
§ 2. Правни белези на едноличния търговец……….104
§ 3. Правен режим на едноличния търговец……….107

Глава пета
ТЪРГОВЕЦ — ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ……….110

Глава шеста
СДРУЖАВАНИЯТА В ТП — ВЪЗНИКВАНЕ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРЕГЛЕД. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА……….123
§ 1. Понятие за дружествено право……….123
§ 2. Общи положения на сдружаванията……….124
§ 3. Как са възникнали сдруженията в ТП?……….125
§ 4. Видове сдружавания в ТП……….128
§ 5. Понятие за търговско дружество……….130
§ 6. Недействителност на учреденото търговско дружество……….139
§ 7. Членството в търговско дружество и неговата защита……….149
§ 8. Дружествено имущество. Вноски на учредителите……….150
§ 9. Решенията на общото събрание в търговските дружества и въпросът за тяхната нищожност……….156

Глава седма
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО (СД) — ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И УЧРЕДЯВАНЕ……….172
§ 1. Определение……….172
§ 2. Историческо-правно развитие……….173
§ 3. Учредяване……….173
§ 4. Вътрешни отношения в СД — права и задължения на съдружниците……….176
§ 5. Външни отношения на СД……….181
§ 6. Отговорността на СД и на съдружниците……….182
§ 7. Прекратяване на дружеството и на членството……….184

Глава осма
КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО (КД)……….189
§ 1. Определение……….189
§ 2. Практическо значение и приложение на КД……….189
§ 3. Възникване на КД……….190
§ 4. Правен режим на КД……….191
§ 5. Кой управлява общите дружествени работи и представлява дружеството?……….194

Глава девета
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ООД)……….197
§ 1. Определение……….197
§ 2. Предимствата и значението на ООД……….197
§ 3. Учредяване на ООД……….199
§ 4. Устройство на ООД……….202
§ 5. Управление на ООД……….202
§ 6. Членство в ООД……….212
§ 7. Капитал и дялове в ООД……….227
§ 8. Правен режим на дяловете на съдружниците……….230
§ 9. Отговорност на съдружниците……….232
§ 10. Прекратяване на ООД……….233

Глава десета
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (АД)……….237
§ 1. Обща характеристика……….237
§ 2. Възникване на АД……….239
§ 3. Капитал — същност, увеличаване и намаляване……….242
§ 4. Акция — понятие……….251
§ 5. Видове акции……….253
§ 6. Сделки с акции……….254
§ 7. Членствени права и задължения……….256
§ 8. Облигации……….262
§ 9. Управление на АД……….273
§ 10. Годишен счетоводен отчет……….293
§ 11. Прекратяване на АД……….294

Глава единадесета
ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ОТ АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО……….296
§ 1. Общи бележки……….296
§ 2. Правна уредба на придобиване на собствени акции……….298
§ 3. Основания за придобиване на собствени акции по чл. 187а, ал. 1, т. 1–7 ТЗ……….304
§ 4. Проблемът за придобиване на собствени акции и datio in solutum……….316
§ 5. Проблемът за придобиване на собствени акции от вноски на акционери……….317
§ 6. Последици от нарушение на правилата за придобиване на собствени акции на основание чл. 187а, ал. 1, т. 8 ТЗ……….320
§ 8. Правен режим на придобитите собствени акции……….338

Глава дванадесета
КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ (КДА)……….350
§ 1. Общи бележки……….350
§ 2. Какво представлява командитното дружество с акции?……….351
§ 3. Учредяване, структура, състав……….352
§ 4. Представителство, управление, отговорност……….354
§ 5. Разпределение на печалбата и загубите……….356
§ 6. Прекратяване на КДА……….357
§ 7. Заключение……….358

Глава тринадесета
ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА……….359

Глава четиринадесета
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА……….364
§ 1. Общи положения……….364
§ 2. Разделяне и отделяне……….369
§ 3. Фактически състав на разделянето и отделянето……….374
§ 4. Правни последици от разделянето и отделянето……….399
§ 5. Сливане и вливане на търговски дружества……….420
§ 6. Правна защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества……….427
§ 7. Правна защита на съдружниците или акционерите при преобразуване……….435
§ 8. Преобразуване чрез промяна на правната форма……….443
§ 9. Преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик……….467

Глава петнадесета
ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА……….469
§ 1. Откриване на производство по ликвидация……….469
§ 2. Ликвидатори……….470
§ 3. Какви правни действия включва производството по ликвидация?……….473

Глава шестнадесета
ОБЕДИНЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА……….477
§ 1. Консорциум……….477
§ 2. Холдинг……….478

Глава седемнадесета
ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО……….499

Глава осемнадесета
КООПЕРАЦИИ……….504
§ 1. Легално определение на кооперацията……….504
§ 2. Образуване, преобразуване и прекратяване на кооперацията……….505
§ 3. Имущество на кооперацията………509
§ 4. Членствено правоотношение в кооперацията……….511
§ 5. Управление на кооперацията……….514
§ 6. Съдебен контрол върху актовете на органите на кооперацията……….518

Глава деветнадесета
ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО……….520
§ 1. Регламент 1435/2003 г………..520
§ 2. Българската правна уредба на ЕКД……….525
Бележки
Четвърто допълнено и преработено издание.

Въведено от
Delerium
Създадено на
Обновено на

Промени
...

Сканирани страници