Немско-Български политехнически речник

Заглавие
Немско-Български политехнически речник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Енциклопедии и речници
Съставител
Проф. инж. Ангел Николов Писарев, инж. Георги Тодоров Попов, инж. Димитър Илиев Стаменов, инж. Константин Войнов Божинов, доц. к. т. н. инж. Лилян Петков Драганов, инж. Петър Генчев Иванов, инж. Стоян Георгиев Гайтанджиев, проф. инж. Хаския Давидов Нисимо
Художник
Георги Георгиев
Художествен редактор
Вихра Стоева
Технически редактор
К. Крумов
Рецензент
инж. Радослав Стефанов Стоянов, Вилхелм Василев Иванов, доц. к. т. н.. инж. |Филип Драгомиров Маринов|, инж. Иван Цветанов Иванов, доц. инж. Румен Йорданов" Кюркчиев, к. т. н. инж. Михаил Тихомиров Кметов, доц. к. т. н. инж. Лилян Петков Драганову арх. Ив
Научен редактор
инж. Георги Тодоров Попов, инж. Петър Генчев Иванов
Коректор
Лиляна Кондева, Лилия Киркова
Издател
ДИ „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1984
Адрес на издателя
бул. „Руски“ № 6
Печатница
ДП „Георги Димитров“, кл. 1, София
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
15. IХ. 1982
Подписана за печат
20. III. 1984
Излязла от печат
30. III. 1984
Печатни коли
77,50
Издателски коли
100,44
УИК
170,65
Формат
70/100/16
Код / Тематичен номер
03 95331 72811/3002-41-84
Номер
802.0:62
Издателски №
10557
Брой страници
1240
Тираж
5000+107
Подвързия
Твърда
Цена
18,66 лв.
УДК
32(038)=30=867
Анотация
Голяма част от информацията в различнитеотрасли на науката и техниката постъпва у нас ва немски език. За да се облекчи усвояването на тази информация, в последните години бяха из¬дадени немско-български технически речници по някои основни отрасли (машиностроене, химия, химична технология и металургия, електротехника), както и редица специализирани многоезични, в т. ч. с български и немски езици речници (по текстил, заваръчна техника, кибернетика, подго¬товка на данни и програмиране, хидравлика и пневматика, техника на автоматизацията, селско стопанство, информатика). Издаден бе и кратък немско-български политехнически речник с 25 000 термина.
Използуването обаче само на специализирани или отраслови речници сериозно затруднява работата както на преводачите, така и на многобройните научни и технически специалисти у нас, които ползуват немска литература. Да се чете и превежда чужда техническа литература само с помощта на отраслови речници става все по-тежка задача. Сега в условията на научно-техническата революция при превода все по-често се срещат текстове, отразяващи междуотраслови връзки или взаимодействия на области на науката и техниката, които твърде често са далеч една от друга. А освен това някои области получиха изключително бързо и бурно развитие и си създадоха специални свои терминологии, поставящи на големи изпитания ползуващите чужди езици.
Настоящият голям НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК с 90 000 термина цели точно тук да подпомогне преводачите и специалистите, ползуващи немски език. Изпол¬зувайки в един единствен том, в който са събрани основните терминологии на широка научна и техническа тематика, както и по-важните и по-често срещащи се производни термини от отделните научни и технически области, включително най-новата терминология, утвърдила се засега в съответните области, те по-лесно ще преодолеят трудностите при превода, произлизащи от взаимното проникване на термини от една в друга области на науката и техниката с твърде малко допирни точки помежду им и от изобилието на нови или с разширено смислово значение термини.
В речника е представена твърде пълно терминологията на основните научно-технически отрасли, като енергетика, машиностроене, химия, химична технология и металургия, електроника, електротехника, минно дело, геология, строителство и архитектура, съобщителна техника, всички видове транспорт, лека и хранителна промишленост, кино- и фототехника, математика, физика, геодезия, както и по-новите техническа кибернетика, изчислителна техника, автоматизация на производството, електронна и ядрена техника, космонавтика, ракетна техника, измервателна техника, опазване на околната среда и др. Някои отрасли са застъпени по-пълно с оглед на обстоятелството, че не се предвижда в близко време издаване на отраслов речник (напр. за минна техника).
Речникът е съставен, като се е държало сметка, че ще бъде използуван от широк кръг научни и инженерно-технически работници, преподаватели и студенти във висшите технически институти, както и преводачи на научно-техническа литература.
За първи път се създава голям НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК, и то във време, когато в областта на научно-техническата терминология се извършват процеси, характеризиращи се с голяма динамичност. А речникът е продукт, който никога не може да бъде 100- процентово пълен и съвършен; при неговото изготвяне може само да се прояви стремеж към пълнота и съвършенство и в това отношение издателството и участвуващите в подготовката, съставянето и издаването на този речник не пожалиха сили за постигането на тази цел. Пак с оглед на същата цел издателството очаква, че много от ползуващите речника специалисти ще направят и изпратят от¬зиви и критични бележки, които да се имат предвид при следващо преиздаване на речника.
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 2