Максим Максимов
Основи на физиката • част 1

Записът е непълен.

Автор
Максим Максимов
Заглавие
Основи на физиката
Заглавие на том
част 1
Подзаглавие
Механика. Термодинамика и молекулна физика
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български

Редактор
Емилия Христова
Рецензент
доц.Димитър Мърваков

Издател
Булвест 2000
Град на издателя
София
Година на издаване
2008
Адрес на издателя
ул."Васил Друмев" 36
Печатница
„Вулкан“

Носител
хартия

ISBN
978-954-18-0163-5

Съдържание
Увод . . . 4
Физични величини и измерителни единици . . . 5
Механика . . . 8
. . . Глава 1. Кинематика на материална точка . . . 9
. . . . . . 1. Праволинейно движение . . . 10
. . . . . . 2. Криволинейно движение . . . 18
. . . . . . 3. Движение по окръжност . . . 24
. . . Глава 2. ДИнамика на материална точка . . . 28
. . . . . . 4. Принципи на механиката . . . 29
. . . . . . 5. Видове сили . . . 34
. . . . . . 6. Движение в неинерциална отправна система . . . 42
. . . . . . 7. Земята като неинерциална отправна система . . . 48
. . . . . . 8. Работа и кинетична енергия . . . 54
. . . . . . 9. Потенциоална енергия . . . 59
. . . Глава 3. Закони за запазване в механиката . . . 63
. . . . . . 10. Закон за запазване на импулса . . . 64
. . . . . . 11. Закон за запазване на енергията . . . 70
. . . . . . 12. Превръщане на енергията при живите организми . . . 74
. . . . . . 13. Удари . . . 77
. . . . . . 14. Закон за запазване на момента на импулса . . . 82
. . . Глава 4. Механика на твърдо тяло . . . 88
. . . . . . 15. Въртене на твърдо тяло около неподвижна ос . . . 89
. . . . . . 16. Инерчен момент . . . 94
. . . . . . 17. Плоскопаралелно движение на твърдо тяло. Кинетична енергия . . . 98
. . . . . . 18. Въртене около неподвижна точка и свободно движение на твърдо тяло . . . 103
. . . . . . 19. Жироскопи . . . 108
. . . Глава 5. Еластични свойства на телата . . . 111
. . . . . . 20. Разтягане и свиване на еднородна пръчка . . . 112
. . . . . . 21. Еднородни деформации . . . 116
. . . . . . 22. Нееднородни деформации . . . 121
. . . . . . 23. Еластични свойства на биологичните материали . . . 125
. . . Глава 6. Механика на флуидите . . . 129
. . . . . . 24. Хидростатика . . . 130
. . . . . . 25. Движение на идеален флуид . . . 135
. . . . . . 26. Движение на вискозен флуид . . . 141
. . . . . . 27. Движение на твърдо тяло във флуид . . . 146
Термодинамика и молекулна физика . . . 151
. . . Глава 7. Идеалният газ като най-проста термодинамична система . . . 152
. . . . . . 28. Термодинамично равновесие и температура . . . 153
. . . . . . 29. Закони при идеален газ . . . 158
. . . . . . 30. Първи принцип на термодинамиката . . . 162
. . . . . . 31. Топлинни капацитети. Адиабатен процес . . . 168
. . . Глава 8. Молекулно-кинетична теория на идеалния газ . . . 174
. . . . . . 32. Налягане и температура на идеален газ . . . 175
. . . . . . 33. Класическа теория на топлинните капацитети . . . 179
. . . . . . 34. Разпределения на Максуел и на Болцман . . . 182
. . . . . . 35. Преносни явления . . . 188
. . . Глава 9. Втори принцип на термодинамиката . . . 193
. . . . . . 36. Топлинни машини . . . 194
. . . . . . 37. Ентропия . . . 200
. . . . . . 38. Ентропия и вероятност . . . 204
. . . . . . 39. Втори принцип на термодинамиката . . . 206
. . . Глава 10. Реални газове и течности . . . 211
. . . . . . 40. Вандерваалсов газ. Втечняване на газовете . . . 212
. . . . . . 41. Фазови преходи . . . 215
. . . . . . 42. Уравнение на Клапейрон-Клаузиус. Фазови диаграми . . . 218
. . . . . . 43. Повърхностно напрежение . . . 221
Отговори на задачите . . . 226
Приложение . . . 232

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

...

Корици 1