Любомир Петров, Донка Беева
Сборник задачи по висша математика • модул 2

Записът е непълен.

Автор
Любомир Петров, Донка Беева
Заглавие
Сборник задачи по висша математика
Заглавие на том
модул 2
Подзаглавие
Диференциално смятане на функция на една променлива
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Категория
Учебна литература


Издател
Технически университет — София, Факултет по приложна математика и информатика
Град на издателя
София
Година на издаване
2009

Носител
хартия


Анотация
Предлаганият модул 2 Диференциално смятане на функция на една

променлива е предназначен за студентите от ТУ — София, филиалите му и други

технически висши учебни заведения. Модулът може да се използва от редовни и

задочни студенти, както и от инженери, аспиранти и др.
Материалът е структуриран в деветнадесет глави, като във всяка една

от тях се предлагат необходимите теоретични постановки и формули, решени

примери за илюстриране на теоретичния материал, както и задачи за

самостоятелна работа.
Теоретичният материал и част от решените примери са написани от доц.

д-р Любомир Петров, а всички останали задачи от гл.ас. Донка Беева.
Модулът е втора част от Сборник задачи по висша математика,

разработен от същите автори.
Авторският колектив изказва гореща благодарност на проф. д-р Николай

Шополов за прецизната работа при рецензирането на материала и ценните

препоръки по оформлението му.

@ От авторите
Съдържание
1. Математическа индукция. Нютонов бином . . . 5
2. Числови редици. Граница на редица . . . 18
3. Функция. Основни понятия. Обратна функция . . . 33
4. Граница на функция. Сравняване на безкрайно малки и безкрайно големи функции . . . 54
5. Непрекъснатост на функция . . . 71
6. Производна на функция и диференциал . . . 80
7. Производни и диференциали от по-висок ред. Формула на Лайбниц . . . 95
8. Теореми за крайните нараствания. Формули на Тейлор и Маклорен . . . 108
9. Неоределени форми. Теореми на Лопитал . . . 120
10. Монотонност на функция . . . 132
11. Екстремум на функция . . . 136
12. Изпъкналост и вдлъбнатост на функция. Инфлексни точки . . . 149
13. Асимптоти на равнинна крива . . . 157
14. Изследване на функция и построяване на нейната графика . . . 163
Приложение . . . 190
Литература . . . 191

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

...

Сканирани страници