Татяна Аргирова, Вера Ковачева, Катерина Марчева, София Димитрова
Математика

Автор
Татяна Аргирова, Вера Ковачева, Катерина Марчева, София Димитрова
Заглавие
Математика
Подзаглавие
за шести клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
математика, шести клас
Редактор
София Димитрова
Художник
Буян Филчев
Художник на илюстрациите
Евгения Павлова
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Катя Попова
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета АзБуки“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
бул. „Дондуков“ No 45
Печат
„Алианс принт“ ЕООД — София
Други полета
Математика за 6. клас
Графичен дизайн: Атанас Василев
Татяна Аргирова Генчева; Вера Захариева Ковачева-Добрева;
Катерина Тодорова Марчева; София Атанасова Димитрова, 2017 г.
© Буян Йорданов Филчев — художник на корицата, 2017 г.
© Евгения Александрова Павлова — художник на илюстрациите, 2017 г.
© Атанас Веселинов Василев — графичен дизайн, 2006 г.
© „Просвета АзБуки“ ЕООД, всички права запазени.
Екземпляр за безвъзмездно ползване
www.e-uchebnik.bg/
www.prosveta.bg
Носител
хартия
Печатни коли
15
Издателски коли
19,44
Формат
70×100/16
Код / Тематичен номер
10603307353
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-954-360-113-4
Съдържание
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
        1. Дробни числа / 6
ДЕЙСТВИЯ С ДРОБНИ ЧИСЛА
        2. Събиране и изваждане на дробни числа / 8
        3. Умножение и деление на дробни числа / 10
        4. Връзка между десетични и обикновени дроби / 12
        5. Част от число. Проценти / 14
        Посочете верния отговор / 16
        6. Основни геометрични фигури / 17
        7. Куб и правоъгълен паралелепипед / 19
        Посочете верния отговор / 21
        ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА
        8. Окръжност. Дължина на окръжност / 22
        9. Кръг. Лице на кръг / 24
        10. Упражнение / 26
        11. Многоъгълник. Правилен многоъгълник / 27
        12. Лице на многоъгълник / 29
        13. Упражнение / 31
                Общи задачи / 32
        14. Призма. Правилна призма / 33
        15. Лице на повърхнина на права призма / 35
        16. Упражнение / 37
        17. Обем на права призма / 39
        18. Упражнение / 41
        19. Пирамида. Правилна пирамида / 43
        20. Лице на повърхнина на правилна пирамида / 45
        21. Упражнение / 47
        22. Обем на правилна пирамида / 49
        23. Упражнение / 51
        Посочете верния отговор / 52
        24. Прав кръгов цилиндър / 53
        25. Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър / 55
        26. Упражнение / 57
        27. Обем на прав кръгов цилиндър / 59
        28. Упражнение / 61
        29. Прав кръгов конус / 63
        30. Лице на повърхнина на прав кръгов конус / 65
        31. Упражнение / 67
        32. Обем на прав кръгов конус / 69
        33. Упражнение / 71
        34. Сфера. Лице на повърхнина на сфера / 73
        35. Упражнение / 75
        36. Кълбо. Обем на кълбо / 77
        37. Упражнение / 79
        38. Практически задачи от ръбести и валчести тела / 81
        Общи задачи / 82
        Посочете верния отговор / 83
РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА
        39. Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа / 85
        40. Упражнение / 87
        41. Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос / 88
        42. Противоположни числа. Абсолютна стойност (модул) на рационално число / 89
        43. Упражнение / 91
        44. Сравняване на рационални числа / 93
        45. Упражнение / 95
                Задачи за самоконтрол / 97
                Посочете верния отговор / 98
        46. Събиране на рационални числа с еднакви знаци / 99
        47. Упражнение / 101
        48. Събиране на рационални числа с различни знаци / 103
        49. Упражнение / 105
        50. Свойства на събирането / 107
        51. Изваждане на рационални числа / 109
        52. Упражнение / 111
        53. Събиране и изваждане на рационални числа. Разкриване на скоби / 113
        54. Алгебричен сбор на рационални числа / 115
        55. Намиране на неизвестно събираемо / 117
        56. Упражнение / 119
                Задачи за самоконтрол / 121
                Посочете верния отговор / 122
        57. Умножение на рационални числа / 123
        58. Упражнение / 125
        59. Свойства на умножението. Разместително и съдружително свойство / 127
        60. Свойства на умножението. Разпределително свойство на умножението относно събирането / 129
        61. Упражнение / 131
        62. Деление на рационални числа. Свойства / 133
        63. Деление на рационални числа. Свойства / 135
        64. Намиране на неизвестен множител / 137
                Задачи за самоконтрол / 139
         Посочете верния отговор / 140
        65. Декартова координатна система. Координати на точка I / 141
        66. Декартова координатна система. Координати на точка II / 143
        67. Построяване на симетрични точки на дадена точка спрямо началото и осите на координатна система / 145
СТЕПЕНУВАНЕ
        68. Действие степенуване с естествен степенен показател / 147
        69. Числови изрази, съдържащи степени / 149
        70. Намиране на неизвестни компоненти при действие степенуване / 151
        71. Умножение на степени с равни основи / 152
        72. Деление на степени с равни основи / 154
        73. Намиране на числена стойност на изрази, съдържащи степени / 156
        74. Степенуване на произведение / 158
        75. Степенуване на частно / 159
        76. Степенуване на степен / 160
        77. Упражнение / 162
        Степенуване на рационални числа (Обобщение) / 163
        78. Степен с нулев показател и степен с цял показател / 165
        79. Стандартен запис на число / 167
        80. Питагорова теорема. Приложение на степените / 169
        81. Упражнение / 171
        Задачи за самоконтрол / 173
         Посочете верния отговор / 174
УРАВНЕНИЯ
        82. Числови равенства. Свойства / 175
        83. Уравнение от вида a . x + b = 0 ( a ≠ 0) / 177
        84. Правила за решаване на уравнение / 179 85. Моделиране с уравнения от вида a . x + b = 0 ( a ≠ 0) / 181
        86. Моделиране с уравнения от вида a . x + b = 0 ( a ≠ 0) / 184
        87. Моделиране с уравнения от вида a . x = b , a = 0 / 187 Посочете верния отговор / 190
ПРОПОРЦИИ
        88. Отношение. Пропорция / 191
        89. Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност / 193
        90. Основно свойство на пропорциите / 195
        91. Свойства на пропорциите / 197
        92. Приложение на пропорциите / 199
        93. Права пропорционалност / 200
        94. Права пропорционалност. Графика / 202
        95. Обратна пропорционалност. Графика / 204
        96. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики / 207
        97. Упражнение / 209
        Задачи за самоконтрол / 211
                Посочете верния отговор / 212
        ВЕРОЯТНОСТИ
        98. Множества и операции с тях. Графично представяне на множествата / 213
        99. Случайно събитие / 215
        100. Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности / 217
        101. Упражнение / 219
        102. Описание на данни — средноаритметично / 221
        103. Упражнение / 223
        104. Организиране и представяне на данни / 225
                Задачи за самоконтрол / 227
                Посочете верния отговор / 228
        ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
        105. Геометрични фигури и тела / 229
         Посочете верния отговор / 230
                Посочете верния отговор / 231
        106. Рационални числа / 232
        107. Степенуване / 233
        108. Пропорции / 234
        109. Елементи от вероятности и статистика / 235
        Посочете верния отговор / 236
Бележки
Файл в pdf с редуциран брой страници.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2