Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева
Математика

Записът е непълен. (Продължавам въвеждането.)

Автор
Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева
Заглавие
Математика
Подзаглавие
6. клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
математика, шести клас

Редактор
Пенка Нинкова, Невена Чардакова
Художник
Вихра Янчева
Художник на илюстрациите
Дея Вълчева
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
доц. д-р Росен Николаев, Палагия Карадачка
Коректор
Жана Ганчева

Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
София 1618, ул. „Земеделска“ № 2
Печатница
„Алианс принт“ ЕООД — София
Други полета
В учебника са използвани снимки от Shutterstock и Getty Images.
© Пенка Божкова Нинкова; Мария Танева Лилкова; Таня Иванова Стоева; Ирина Петрова Шаркова; Станимира Георгиева Ставрева-Нейчева, 2017 г.
© „ТерАРТ“ ЕТ — Кръсто Терзиев — художник на поредицата на корица, 2017 г.
© Вихра Борисова Янчева — художник на корицата и графичен дизайн, 2017 г.
© Дея Пламенова Вълчева — художник на илюстрациите, 2017 г.
© Вихра Борисова Янчева — графичен дизайн, 2017 г.
© „Просвета — София“ АД, всички права запазени.
МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС

Художник на поредицата на корица „ТерАРТ“ ЕТ — Кръсто Терзиев
Художник на корицата и графичен дизайн Вихра Янчева

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

Носител
хартия
Печатни коли
32
Издателски коли
32
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10603107302
Брой страници
256
Подвързия
мека
С илюстрации
да

ISBN
978-954-01-3317-1

Съдържание
І. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
        1. Дробни числа / 8
        2. Сравняване на дробни числа. Изобразяване върху
числов лъч / 10
        3. Действия с обикновени дроби / 11
        4. Действия с десетични дроби / 13
        5. Лице на геометрични фигури / 15
        6. Куб. Правоъгълен паралелепипед / 17
        7. Използвам и прилагам наученото / 19
        Аз се оценявам / 20
ІІ. ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА
        8. Окръжност. Дължина на окръжност / 22
        9. Упражнение. Окръжност. Дължина на окръжност / 24
        10. Кръг. Лице на кръг / 26
        11. Упражнение. Лице на кръг / 28
        12. Многоъгълник. Правилен многоъгълник / 30
        13. Чертане на правилен многоъгълник / 32
        14. Лице на многоъгълник. Лице на правилен многоъгълник / 34
        15. Упражнение. Правилен многоъгълник / 36
        16. Използвам и прилагам наученото / 37
        17. Обобщение. Аз се оценявам / 38
        18. Призма. Правилна призма / 41
        19. Развивка на права призма / 43
        20. Практическа дейност. Изработване на модел на права призма / 45
        21. Лице на повърхнина на права призма / 46
        22. Упражнение. Намиране на елементи на права призма / 48
        23. Обем на права призма / 50
        24. Упражнение. Намиране на елементи на права призма / 52
        25. Пирамида. Правилна пирамида. Елементи / 54
        26. Развивка на правилна пирамида / 56
        27. Практическа дейност. Изработване на модел на правилна пирамида / 58
        28. Лице на повърхнина на правилна пирамида / 59
        29. Упражнение. Намиране на елементи на правилна пирамида / 61
        30. Обем на правилна пирамида / 63
        31. Упражнение. Обем на правилна пирамида / 65
        32. Прав кръгов цилиндър. Елементи / 67
        33. Практическа дейност. Развивка на цилиндър. Изработване на модел / 69
        34. Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър / 71
        35. Обем на прав кръгов цилиндър / 73
        36. Упражнение. Намиране на елементи на прав кръгов цилиндър / 75
        37. Прав кръгов конус. Елементи / 77
        38. Практическа дейност. Развивка на конус. Изработване на модел / 79
        39. Лице на повърхнина на прав кръгов конус / 81
        40. Обем на прав кръгов конус / 83
        41 Упражнение. Намиране на елементи на прав кръгов конус / 85
        42. Сфера. Лице на повърхнина на сфера / 86
        43. Кълбо. Обем на кълбо / 88
        44. Упражнение. Сфера и кълбо / 90
        45. Използвам и прилагам наученото / 92
        46. Обобщение. Аз се оценявам /94
ІІІ. РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА
        47. Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа / 98
        48. Изобразяване на рационални числа върху числовата ос / 100
        49. Противоположни числа / 102
        50. Абсолютна стойност (модул) на рационално число / 104
        51. Упражнение. Рационални числа. Модул / 106
        52. Сравняване на рационални числа / 107
        53. Събиране на рационални числа с еднакви знаци / 109
        54. Събиране на рационални числа с различни знаци / 111
        55. Свойства на събирането / 113
        56. Упражнение. Събиране на рационални числа / 115
        57. Изваждане на рационални числа / 116
        58. Събиране и изваждане на рационални числа. Разкриване на скоби / 118
        59. Алгебричен сбор / 120
        60. Намиране на неизвестно събираемо / 122
        61. Обобщение. Аз се оценявам / 124
        62. Умножение на рационални числа / 127
        63. Свойства на умножението / 129
        64. Упражнение. Умножение на рационални числа / 131
        65. Деление на рационални числа. Свойства / 133
        66. Упражнение. Деление на рационални числа / 135
        67. Намиране на неизвестен множител / 136
        68. Декартова координатна система. Координати на точка / 138
        69. Построяване на точка по дадени координати / 140
        70. Построяване на симетрични точки на дадена точка спрямо началото и осите на координатна система / 142
        71. Използвам и прилагам наученото / 144
        72. Обобщение. Аз се оценявам / 146
        ІV. СТЕПЕНУВАНЕ
        73. Действие степенуване с естествен степенен показател / 150
        74. Числови изрази, съдържащи степени / 152
        75. Намиране на неизвестни компоненти при
действие степенуване / 154
        76. Упражнение. Степенуване. Брой делители / 156
        77. Умножение на степени с равни основи / 158
        78. Деление на степени с равни основи / 160
        79. Намиране на числена стойност на изрази, съдържащи степени / 162
        80. Степенуване на произведение / 164
        81. Степенуване на частно / 166
        82. Степенуване на степен / 168
        83. Степенуване на рационални числа / 170
        84. Упражнение. Числови изрази, съдържащи
степени на рационални числа / 172
        85. Степен с нулев показател и степен с цял показател / 173
        86. Упражнение. Степен с цял показател / 175
        87. Упражнение. Изрази, съдържащи степени с цял показател / 176
        88. Стандартен запис на число / 178
        89. Питагоровата теорема — приложение на степените / 180
        90. Упражнение. Питагорова теорема / 182
        91. Използвам и прилагам наученото / 184
        92. Обобщение. Аз се оценявам / 186
        V. УРАВНЕНИЯ
        93. Числови равенства. Свойства / 190
        94. Уравнение от вида a.x + b = 0 (a ≠ 0) / 192
        95. Правила за решаване на уравнение / 194
        96. Упражнение. Решаване на уравнение / 196
        97. Моделиране с уравнения от вида
a.x + b = 0 (a ≠ 0) / 197
        98. Обобщение. Аз се оценявам / 199
VІ. ПРОПОРЦИИ
        99. Отношение. Пропорция / 202
        100. Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност / 204
        101. Упражнение. Отношение. Пропорция / 206
        102. Основно свойство на пропорциите / 207
        103. Свойства на пропорциите / 209
        104. Приложение на пропорциите. Намиране на неизвестен член на пропорция / 211
        105. Приложение на пропорциите. Разделяне на количество в дадено отношение / 212
        106. Права пропорционалност — графика / 214
        107. Обратна пропорционалност — графика / 216
        108. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики / 218
        109. Използвам и прилагам наученото /220
        110. Обобщение. Аз се оценявам / 222
        VІI. ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
        111. Множества и операции с тях. Графично представяне на множества / 226
        112. Случайно събитие /228
        113. Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности / 230
        114. Упражнение. Вероятност / 232
        115. Описание на данни — средноаритметично / 234
        116. Упражнение. Средноаритметично / 236
        117. Организиране и представяне на данни / 237
        118. Обобщение. Аз се оценявам / 239
VІІІ. ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
        119. Геометрични фигури и тела / 242
        120. Рационални числа / 244
        121. Степенуване / 246
        122. Пропорции / 248
        123. Обобщение. Връх след връх покорих 6. клас / 250
        Отговори / 251
Бележки
Файлът pdf е с редуциран брой страници.

Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Издателства
...

Корици 2