Татяна Аргирова, Вера Ковачева, София Димитрова
Математика за 5. клас

Автор
Татяна Аргирова, Вера Ковачева, София Димитрова
Заглавие
Математика за 5. клас
Алтернативно заглавие
Математика за пети клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
пети клас, математика
Редактор
София Димитрова
Художник
Буян Филчев, Иван Богданов
Художник на илюстрациите
Борислав Стоев
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Еленка Банкова, Пенка Чепишева
Коректор
Мила Томанова-Димитрова
Компютърна обработка
Атанас Василев
Издател
„Просвета Азбуки“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2016
Адрес на издателя
бул. „Дондуков“ № 45
Печатница
„Мултипринт“ ООД — Костинброд
Други полета
Авторите с пълните им имена и титли: доц. Татяна Аргирова Генчева; Вера Захариева Ковачева-Добрева; София Атанасова Димитрова
Електронен адрес на издателството: www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg
Пълни имена на художника на корицата: Буян Йорданов Филчев
Пълни имена на художника на илюстрацията на корицата: Иван Стефанов Богданов
Пълни имена на художника на илюстрациите: Борислав Владимиров Стоев
Пълни имена на графичния дизайнер: Атанас Веселинов Василев
Носител
хартия
Печатни коли
15,50
Издателски коли
19,44
Формат
70×100/16
Код / Тематичен номер
10503407208
Брой страници
248
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-954-360-102-8
Съдържание
Естествени числа
1. Четене, писане и сравняване на естествени числа / 6
2. Събиране и изваждане на естествени числа / 8
3. Свойства на събирането. Намиране на неизвестно число — събираемо, умаляемо, умалител / 10
4. Умножение. Свойства на умножението /12
5. Деление на естествени числа. Намиране на неизвестно число — множител, делимо, делител / 14
Общи задачи / 16
Задачи за самоконтрол / 18
Тестови задачи / 19
Делимост на естествени числа
6. Деление с остатък / 20
7. Кратно и делител на естествено число / 21
8. Делимост на сбор и на произведение / 23
9. Признак за делимост на 2 и на 10 / 25
10. Признак за делимост на 5 / 27
11. Признак за делимост на 3 и на 9 / 28
12. Прости и съставни числа / 30
13. Представяне на естествени числа като произведение от прости множители / 32
14. Общ делител и най-голям общ делител на естествени числа. Намиране на най-голям общ делител на естествени числа / 34
15. Общо кратно на естествени числа. Намиранена НОК на естествени числа / 36
16. Упражнение / 38
Задачи за самоконтрол / 39
Тестови задачи / 40
Дробни числа
17. Обикновени дроби / 41
18. Правилни и неправилни дроби / 44
19. Упражнение / 46
20. Обикновените дроби и естествените числа/ 47
21. Основно свойство на дробите / 49
22. Разширяване и съкращаване на обикновени дроби / 52
23. Упражнение / 54
24. Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък общ знаменател / 56
25. Упражнение / 57
26. Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч / 58
Задачи за самоконтрол / 60
Тестови задачи / 61
Събиране и изваждане на дроби
27. Събиране и изваждане на дроби с равни знаменатели / 62
28. Упражнение / 65
29. Събиране на обикновени дроби с различни знаменатели / 66
30. Свойства на събирането на обикновени дроби / 67
31. Упражнение / 69
32. Изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели / 70
33. Упражнение / 71
34. Смесени числа / 72
35. Събиране на смесени числа / 74
36. Изваждане на смесени числа / 75
37. Упражнение / 76
Общи задачи / 77
Задачи за самоконтрол / 78
Тестови задачи / 79
38. Умножение на обикновени дроби / 80
39. Упражнение / 82
40. Свойства на умножението на обикновени дроби / 83
41. Упражнение / 85
42. Деление на обикновени дроби / 86
43. Упражнение / 88
44. Упражнение / 89
45. Упражнение / 90
Задачи за самоконтрол / 92
Тестови задачи / 93
Общи задачи / 94
46. Част от число. Основни задачи. Намиране на част от число / 95
47. Намиране на число по дадена част от него / 96
48. Намиране на неизвестна част от число / 97
49. Упражнение / 98
Част от число. Основни задачи. Обобщение / 99
Десетични дроби
50. Четене и записване на десетични дроби / 100
51. Четене и сравняване на десетични дроби / 103
52. Числов лъч. Изобразяване на десетична дроб върху числов лъч / 105
53. Закръгляване на десетични дроби. Оценка на резултат / 107
Събиране и изваждане на десетични дроби
54. Събиране без преминаване / 109
55. Събиране с преминаване / 111
56. Упражнение / 112
57. Свойства на събирането на десетични дроби / 113
58. Упражнение / 114
59. Изваждане на десетични дроби / 115
60. Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител / 117
61. Упражнение / 118
62. Упражнение / 120
Задачи за самоконтрол / 121
Тестови задачи / 122
Умножение и деление на десетични дроби
63. Умножение на десетична дроб с естествено число / 123
64. Умножение на десетична дроб с десетична дроб / 125
65. Упражнение / 127
66. Деление на десетична дроб с естествено число / 129
67. Упражнение / 131
68. Упражнение / 133
69. Умножение на десетични дроби с 10, 100, 1000, … / 135
70. Деление на десетични дроби с 10, 100, 1000, … / 137
71. Деление на десетична дроб с десетична дроб / 139
72. Упражнение / 141
73. Упражнение / 142
Общи задачи / 144
Задачи за самоконтрол / 145
Тестови задачи / 146
Това не трябва да забравяме / 147
Тестови задачи / 148
74. Използване на калкулатор. Приложение / 149
75. Крайни и безкрайни десетични дроби / 151
Връзка между десетични и обикновени дроби
76. Превръщане на десетични дроби в обикновени / 153
77. Превръщане на обикновени дроби в десетични / 155
78. Упражнение / 157
79. Процент. Намиране на процент от число / 158
80. Упражнение / 160
81. Упражнение / 161
82. Намиране на число по дадени проценти от него / 162
83. Упражнение / 163
84. Упражнение / 164
85. Изразяване на число като процент от друго число / 165
86. Упражнение / 166
Процент. Основни задачи. Обобщение / 167
87. Проста лихва / 168
88. Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици / 170
89. Представяне на данни. Работа с диаграми / 173
Основни геометрични фигури
90. Основни геометрични фигури / 176
91. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права / 178
92. Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи / 180
93. Височина на триъгълник / 183
94. Лице на равнинна фигура / 185
95. Лице на правоъгълник. Мерни единици за лице / 187
96. Лице на правоъгълен триъгълник / 189
97. Упражнение / 191
98. Лице на триъгълник / 192
99. Упражнение / 194
100. Упражнение / 195
101. Задачи от лице на триъгълник / 196
102. Успоредни прави. Успоредник. Ромб / 197
103. Обиколка на успоредник / 200
104. Лице на успоредник / 202
105. Упражнение / 204
106. Упражнение / 205
107. Трапец / 206
108. Лице на трапец / 208
109. Задачи за лице на трапец / 210
110. Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури / 212
111. Упражнение / 213
112. Упражнение / 214
Общи задачи / 215
Задачи за самоконтрол / 217
Тестови задачи / 218
Геометрични тела
113. Куб. Елементи. Развивка / 219
114. Лице на повърхнина на куб / 221
115. Обем на куб / 222
116. Правоъгълен паралелепипед. Елементи/ 224
117. Развивка на правоъгълен паралелепипед /225
118. Лице на околна повърхнина на правоъгълен паралелепипед / 227
119. Упражнение / 229
120. Обем на правоъгълен паралелепипед/ 230
121. Връзки между кубичните единици / 233
122. Упражнение / 235
123. Упражнение / 236
Задачи за самоконтрол / 238
Тестови задачи / 239
Това не трябва да забравяме / 240
Тестови задачи / 241
Годишен преговор в примери и задачи
124. Дроби / 242
125. Геометрични фигури и тела / 244
Тестови задачи / 246
Отговори на тестовите задачи / 248
Бележки
Учебникът е одобрен със заповед № РД 09 — 1485/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.
Оценители на съдържанието на проектите на учебник по математика за 5. клас:
доц. д-р Таня Георгиева Тонова, доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева-Йончева, Мариана Живкова Иванова РУО, Даниел Христов Пенчев, Милена Петрова Аврамова, Иван Йорданов Петров, Рая Цветанова Ганева
Оценители на графичния дизайн на проектите на учебник по математика за 5. клас:
Десислава Христова Песева-Балджиева, Пламен Кръстев Узунски, Веселин Тодоров Дамянов
Оценители на полиграфическото изпълнение на проектите на учебник по математика за 5. клас
инж. Васил Иванов Станев, инж. Валентина Георгиева Кокалова, инж. Стефан Иванов Славчев
Издателски файл pdf с текст.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
http://www.e-uchebnik.bg/f/resources/18/o_55ee8f8f5a78454bad31d38529c6dd7e.jpg - Корица от издателството
http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/60cHdLK9dm-790/156
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2