Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова
Математика за 7. клас

Автор
Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова
Заглавие
Математика за 7. клас
Алтернативно заглавие
Математика за седми клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Жанр
Научна и образователна литература, Образование
Теми
математика, седми клас
Редактор
Пенка Нинкова
Художник
Вихра Янчева
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Палагия Карадачка
Коректор
Жана Ганчева
Компютърна обработка
Вихра Янчева
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ № 2
Печат
„Мултипринт“ ООД — Костинброд
Други полета
В учебника са използвани снимки от „Shutterstock“.
Авторите с пълните им имена: Пенка Божкова Нинкова; Мария Танева Лилкова; Таня Иванова Стоева;
Ирина Петрова Шаркова; Любка Георгиева Раденкова, 2018 г.
Вихра Борисова Янчева — художник на графичния дизайн и на корицата, 2018 г.
„ТерАРТ“ ЕТ — Кръсто Терзиев — художник на поредицата на корица, 2018 г.
Носител
цифров
Печатни коли
34
Издателски коли
34
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10703108080
Брой страници
272
Подвързия
мека (за аналогичния хартиен вариант)
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-3659-2
УДК
372.851(075.2)
Рекламни коментари
Издателство ПРОСВЕТА е член на Асоциацията на европейските издатели на учебници (EEPG — European Educational Publishers Group)
Съдържание
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
1. Рационални числа. Събиране и изваждане на рационални числа / 8
2. Умножение и деление на рационални числа. Декартова координатна система / 10
3. Степенуване / 12
4. Пропорции / 14
5. Елементи от вероятности и статистика / 16
6. Подготвям се за НВО. Аз се оценявам / 17
ЦЕЛИ ИЗРАЗИ
7. Рационален израз. Променливи и постоянни величини / 20
8. Числена стойност на израз / 22
9. Едночлен. Нормален вид на едночлен / 24
10. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени / 26
11. Умножение, степенуване и деление на едночлени / 28
12. Упражнение. Едночлен. Действия с едночлени / 30
13. Многочлен. Нормален вид на многочлен / 31
14. Упражнение. Многочлен. Нормален вид на многочлен / 33
15. Събиране и изваждане на многочлени / 34
16. Умножение на многочлен с едночлен / 36
17. Упражнение. Умножение на многочлен с едночлен / 38
18. Умножение на многочлен с многочлен / 39
19. Упражнение. Умножение на многочлен с многочлен / 41
20. Обобщение. Аз се оценявам / 43
21. Тъждествени изрази / 46
22. Тъждествата: (a±b)^2=a^2±2ab±b^2 / 48
23. Упражнение. Тъждествата: (a±b)^2=a^2±2ab±b^2 / 50
24. Тъждествата:(a±b)^3=a^3±3ba^2+3ab^2±b^3 / 51
25. Упражнение. Тъждествата: (a±b)^3=a^3±3ba^2+3ab^2±b^3 / 53
26. Тъждеството: (a+b)(a-b)=a^2-b^2 / 54
27. Тъждествата: (a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3;(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3 / 56
28. Формули за съкратено умножение. Приложение / 58
29. Подготвям се за НВО. Аз се оценявам / 60
30. Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител / 62
31. Упражнение. Разлагане чрез изнасяне на общ множител / 64
32. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение / 65
33. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение — (a±b)^2=a^2±2ab±b^2 и (a±b)^3=a^3±3ba^2+3ab^2±b^3 / 67
34. Разлагане чрез групиране / 69
35. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи / 71
36. Упражнение. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи / 73
37. Тъждествено преобразуване на изрази. Приложения / 74
38. Подготвям се за НВО / 76
39. Обобщение. Аз се оценявам / 77
УРАВНЕНИЯ
40. Числово равенство. Уравнение с едно неизвестно (преговор) / 80
41. Линейни уравнения. Еквивалентни уравнения / 82
42. Упражнение. Еквивалентни уравнения / 84
43. Упражнение. Линейни уравнения с дробни коефициенти / 86
44. Уравнението (ax+b)(cx+d)=0 / 88
45. Упражнение. Решаване на уравнение от вида (ax+b)(cx+d)=0 / 90
46. Уравнението |ax+b|=c / 92
47. Упражнение. Модулни уравнения / 94
48. Уравнения, свеждащи се до линейни / 96
49. Моделиране с линейни уравнения / 98
50. Задачи от движение / 100
51. Упражнение. Задачи от движение / 102
52. Задачи от работа / 104
53. Упражнение. Задачи от работа / 106
54. Задачи от капитал / 108
55. Задачи от смеси и сплави / 110
56. Упражнение. Задачи от смеси и сплави / 112
57. Подготвям се за НВО / 113
58. Обобщение. Аз се оценявам / 115
ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
59. Въведение в геометрията. Основни геометрични фигури — точка, права, отсечка / 118
60. Основни геометрични фигури — лъч, полуравнина, ъгъл / 121
61. Упражнение. Основни геометрични фигури / 123
62. Основни геометрични построения / 125
63. Съседни ъгли. Противоположни ъгли. Перпендикулярни прави / 127
64. Упражнение. Съседни ъгли. Противоположни ъгли. Перпендикулярни прави / 130
65. Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. Признак за успоредност на две прави / 132
66. Упражнение. Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета / 134
67. Аксиома за успоредните прави / 135
68. Свойства на успоредните прави / 137
69. Упражнение. Свойства на успоредните прави / 139
70. Триъгълник / 141
71. Сбор на ъглите в триъгълник / 143
72. Външен ъгъл на триъгълник / 145
73. Упражнение. Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник / 147
74. Подготвям се за НВО / 149
75. Обобщение. Аз се оценявам / 151
ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ
76. Еднакви триъгълници / 154
77. Първи признак за еднаквост на триъгълници / 156
78. Упражнение. Първи признак за еднаквост на триъгълници / 158
79. Втори признак за еднаквост на триъгълници / 160
80. Упражнение. Втори признак за еднаквост на триъгълници / 162
81. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник / 164
82. Упражнение. Равнобедрен и равностранен триъгълник / 166
83. Симетрала на отсечка. Построяване на симетрала на дадена отсечка / 168
84. Упражнение. Симетрала на отсечка / 170
85. Трети признак за еднаквост на триъгълници / 172
86. Перпендикуляр от точка до права / 174
87. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° / 176
88. Упражнение. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° / 178
89. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник / 180
90. Упражнение. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник / 182
91. Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника / 183
92. Ъглополовяща на ъгъл. Построяване на ъглополовяща на даден ъгъл / 185
93. Упражнение. Ъглополовяща на ъгъл / 187
94. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник / 189
95. Подготвям се за НВО / 191
96. Обобщение. Аз се оценявам / 193
НЕРАВЕНСТВА
97. Числови неравенства. Свойства / 196
98. Упражнение. Числови неравенства / 198
99. Линейно неравенство с едно неизвестно / 200
100. Еквивалентни неравенства / 202
101. Представяне на решенията на линейно неравенство с числови интервали и графично върху числова ос / 204
102. Упражнение. Представяне на решенията на линейно неравенство с числови интервали и графично върху числова ос / 206
103. Неравенства, свеждащи се до линейни / 207
104. Упражнение. Неравенства, свеждащи се до линейни / 209
105. Приложение на линейни неравенства / 210
106. Подготвям се за НВО / 212
107. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника / 214
108. Неравенство на триъгълника / 216
109. Упражнение. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника / 218
110. Подготвям се за НВО / 220
111. Обобщение. Аз се оценявам / 221
УСПОРЕДНИК
112. Успоредник. Свойства / 224
113. Упражнение. Свойства на успоредник / 226
114. Признаци за успоредник / 228
115. Упражнение. Признаци за успоредник / 230
116. Правоъгълник / 232
117. Ромб / 234
118. Квадрат / 236
119. Упражнение. Видове успоредници / 238
120. Подготвям се за НВО / 239
121. Обобщение. Аз се оценявам / 241
ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
122. Организиране и представяне на данни. Построяване и интерпретиране на кръгови диаграми / 244
123. Упражнение. Кръгова диаграма / 246
124. Задачи от вероятност на събития / 248
125. Обобщение. Аз се оценявам / 250
ПОСТРОЕНИЯ С ЛИНИЯ И ПЕРГЕЛ
126. Построяване на триъгълник / 252
127. Построяване на успоредник / 254
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
128. Цели изрази / 256
129. Уравнения и неравенства / 258
130. Основни геометрични фигури / 260
131. Успоредник. Видове успоредници / 262
132. Какво научих в 7. клас / 264
Отговори / 265
Бележки
Издателски файл с пълно съдържание, текстов слой в pdf.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
УДК - COBISS
Връзки в Мрежата
Издателства Библиографии
Промени

Корици 2