Книги
Печатница: „Димитър Найденов“ — В. Търново 60