Книги
Подзаглавие: Из „Записки по българските въстания“ 1