Никола Петров
Самовнушението в древността и днес

Автор
Никола Петров
Заглавие
Самовнушението в древността и днес
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Медицина
Редактор
Д-р Мая Бъчварова
Художник
Филип Малеев
Художествен редактор
Красимира Деспотова
Технически редактор
Виолета Илиева
Рецензент
Проф. Васил Милев, ст. н. с. II ст. Борис Чендов
Коректор
Вера Димулска
Издател
ДИ „Медицина и физкултура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1987
Адрес на издателя
пл. "Славейков" № 11
Печат
ДП „Димитър Благоев“, Пловдив
Носител
хартия
Литературна група
III-3
Дадена за набор/печат
16. VII. 1986
Подписана за печат
2. XII. 1986
Излязла от печат
30. XII. 1986
Печатни коли
7,50
Издателски коли
7
УИК
7,45
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
06 9533522211/4502-9-87
Номер
61(023)
Издателски №
10068
Брой страници
130
Тираж
40,108
Цена
0,60 лв.
С илюстрации
да
Анотация
Бурното развитие на техническия прогрес и свързаните с него промени в природната и социалната среда поставят в определени случаи човека в гранични за неговите адаптационни възможности ситуации. Съвременният жител на големия град е подложен на вредното въздействие на транспортните шумове, замърсяванията на въздуха, ограничената двигателна активност и характерната социална и психична динамика. Въпреки глобалните мерки, които се вземат от обществото за опазване на околната среда, и намаляване на вредните за здравето фактори, свързани със съвременните технологии, пред отделния човек стои проблемът — по какъв начин и с какви индивидуални средства да подпомогне оптималното си приспособяване към жизнената среда. Във връзка с това през последните 20 години в редица страни нарасна интересът към някои древни автосугестивни техники. С особено голяма популярност се ползуват древните практики йога, зея и дао.
В нашата страна също има интерес към тези практики. За съжаление обаче се ползува предимно апокрифна литература, която възпроизвежда техниките така, както са се използували в древността — преплетени с религиозно-мистични представи. Тези техники вероятно са вършили добра работа за времето си. Оттогава обаче са изминали хиляди години, през които обще-ството се е придвижило напред. Ето защо практикуването на тези техники в техния автентичен вид е не само безполезно, но дори и вредно.
Целта на тази книга е да запознае читателите с упоменатите древни техники и да посочи вредата, която може да бъде причинена на съвременния човек при безкритичното прилагане на тези техники.
Рекламни коментари
МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ
ЗНАНИЯ
ЗА МЛАДЕЖТА
Целта на книгата е да запознае читателите с някои древни и съвременни средства за ефективна психофизическа релаксация и самоконтрол, с изпитани от времето способи за разкриване и развиване на латентните възможности на организма. Това са рационални елементи в някои древни практики за самовнушение, очистени от присъщото на древните учения религиозно-мистично мирозрение. Направен е преглед на възникването и развитието на древните учения и използуването на самовнушението за техните цели.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели.
Съдържание
Вместо предговор
Увод        ....*. .        3.        
Автосугестия в системите йога 5
Автосугестия и будизъм .        ... 19                        
Автосугестия и конфуцианство 30
Автосугестия в даоизма 32
Съвременни методи за автогенна тренировка        39
Начален курс         42
Висш курс                  45
Янтри                                  49                        
Мантри          55                        
Техники за медитиране         64                        
Техники за пасивна медитация         65
Техники за динамична медитация .......79         
Отрицателни странични явления при практикуването на медитация
и средства за предотвратяването им         87        
Социална практика и самоусъвършенствуване на личността 90        
Освобождаване на личността по пътя на осъзнатата необходимост 90
Вярата в осъзнатата необходимост ..... .‘ 95        
Структура на личността и пътища за усъвършенствуването й . . .98
Заключение                          114                
Ползувана литература         117
Бележки
Никола Константинов Петров, 1983, 1987
София
Въведено от
petya_pe
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: дао
Промени

Корици 2