Христоматия за IV классъ

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Заглавие
Христоматия за IV классъ
Алтернативно заглавие
Христоматия за IV клас
Други автори
С. Аксаковъ, С. Костовъ, К. Иречекъ, Л. Каравеловъ, Гоголь, Ив. Вазовъ, 3. Стояновъ, К. Величковъ, Д. Мишевъ, Мекензи, Ерби, Фенелонъ, Смирновъ, Веселинъ, Кѫнчев, А Филонъ, М. Ивановъ, М. Дриновъ, Т. Бурмовъ, Г. Кръстевичъ, Босюе, Джонсонъ, Джонъ Морли, Н. Бончевъ, Ла Фонтенъ, Карамзинъ, Л. Иовчевъ, Фенелонъ, М. Павловъ, Инокентий, Мирабо, Иларионъ, Цицеронъ, Иванъ Златоустъ, Филаретъ, Стоянъ Михаиловски, В. Поповичъ, Зедлицъ, Пенчо П. Славейковъ, П. Р. Славейковъ, Хомиръ, В. Друмевъ, Гебель, А. А. Узуновъ, М. Московъ, Ц. Гинчевъ, Шилеръ, Лонгфелоу, Ив. П. Славейковъ, Ботевъ, Шевченко, П. Ивановъ, Мирчо, Шекспиръ, Молиеръ, Аристофанъ
Тип
Учебник
Език
български
Категория
Учебна литература
Жанр
Литература, Сборник
Преводач
Д. Мишевъ, Бончевъ, Никола Михаиловски, Д. М., X. Д. Максимовъ, Кожухаровъ, И. П. Плачковъ, Никола Михаиловски, Ст. Костовъ, С. X. Соколовъ, Д. К. Поповъ, Ив. Д. Шишмановъ, К. Величковъ, Хр. Кесяковъ, Д. Балабановъ
Съставител
И. Пѣевъ
Издател
Хр. Г. Дановъ
Град на издателя
Пловдивъ
Година на издаване
1893
Носител
хартия
УДК
372.882(082)(075.2)
Съдържание
I.
Описателна проза.
1. Лебедъ. С. Аксаковъ. Прѣвелъ Д. Мишевъ . . . 1
2. Дърво. С. Костовъ . . . 1
3. Липа. С. Костовъ . . . 2
4. Витоша. Д-ръ К. Иречекъ. Прѣвелъ Д. Мишевъ . . . 3
5. Дунавъ. По Д-ръ К. Иречекъ. Съставилъ С. Костовъ . . . 3
6. Охридското езеро. По Д-ръ К. Иречекъ. Съставилъ Д. Мишевъ . . . 4
7. Лѣто. Л. Каравеловъ . . . 5
8. Степь. Гоголь. Прѣвелъ Бончевъ . . . 6
9. Буря. Ив. Вазовъ . . . 6
10. Есень. Л. Каравеловъ . . . 7
11. Нощь. Ив. Вазовъ . . . 7
12. Нощна Буря. 3. Стояновъ . . . 8
13. Стара планина. Ив. Вазовъ . . . 9
14. Старий Римъ. К. Величковъ . . . 10
15. Охридско езеро. Д. Мишевъ . . . 11
16. Воденъ. По Мекензи и Ерби. Съставилъ Д. Мишевъ . . . 12
17. Тиръ. Фенелонъ. Прѣвелъ Никола Михаиловски . . .
18. Цариградъ. Смирновъ. Прѣвелъ Д. М. . . . 14
19. Изъ „Расказъ на една баба“. Веселинъ . . . 15
20. Изъ „Злата Панига“. Ц. Гинчевъ . . . 16
21. Рилската гора. Ив. Вазовъ . . . 18
22. Солунъ. Кѫнчев . . . 19

II.
Повѣствувателна проза.
23. Послѣднитѣ минути на Рафаеля. А Филонъ. Прѣвелъ Д. Мишевъ . . . 23
24. Изѣ „Българска народна читанка“. П. Р. Славейковъ . . . 24
25. Архимандритъ Иованъ Раичъ. М. Ивановъ . . . 25
26. Търновската патриаршия. По М. Дриновъ . . . 26
27. Връщание на българскитѣ владици отъ заточение. Т. Бурмовъ . . . 27
28. Смърть Атилова. Г. Кръстевичъ . . . 30
29. Происхождение на българския народъ. М. Дриновъ . . . 32
30. Рилский монастврь. Ив. Вазовъ . . . 34
31. Прѣдавание на Бастилия. Прѣвелъ X. Д. Максимовъ . . . 35

III.
Дидактически проза.
32. Атинский народъ. Босюе. Прѣвелъ Д-ръ Кожухаровъ . . . 40
33. Значение на великитѣ умове. Маколей. Прѣв. Д. Мишевъ . . . 40
34. Качества на поета. Джонсонъ. Прѣвелъ Д. Мишевъ . . . 41
35. Литература. Джонъ Морли. Прѣвелъ И. П. Плачковъ . . . 42
36. Полза отъ изучвание европейскитѣ класични писатели на български езикъ. Н. Бончевъ . . . 44
37. Полза отъ баснитѣ. Ла Фонтенъ. Прѣвелъ Д-ръ Кожухаровъ . . . 45
38. Любовъ къмъ родното мѣсто. Карамзинъ. Прѣвелъ Д. Мишевъ . . . 46
39. Властолюбие. Л. Иовчевъ . . . 48
40. Настоеще и бѫдѫще. Фенелонъ. Прѣвелъ Никола Михаиловски . . . 50
41. Различие между изящнитѣ искуства и наукитѣ. М. Павловъ. Прѣвелъ Д. Мишевъ . . . 51

IV.
Ораторска проза.
42. Слово на великия петъкъ. Арх. Инокентий. Прѣвелъ
Ст. Костовъ . . . 56
43. Къмъ българския народъ отъ неговитѣ заточени владици прѣзъ 1861 година . . . 56
44. Смъртьта на Франклина. Мирабо. Прѣвелъ Д. Мишевъ . . 57
45. Слово изречено при отварянието на първия български народо-църковенъ съборъ. Н. Пр. Иларионъ . . . 58
46. Сократу се дава дума да си избере самъ наказание. Изъ „Библиотека Св. Климентъ“ . . . 59
47. Катилина изобличенъ. Цицеронъ. Прѣвелъ С. X. Соколовъ . . . 60
48. Прощална бесѣда. Св. Иванъ Златоустъ . . . 62
49. Бесмъртието на душата. Митр. Филаретъ. Прѣвелъ С. Костовъ . . . 63

V.
Епическа поезия.
50. Прави, що правишъ, за послѣ мисли. Самоковско . . . 66
51. Лъвѣтъ. Прилѣпъ . . . 66
52. Лѣнивата мома. Пирдопъ . . . 67
53. Оженената за умрѣлъ. Габрово . . . 68
54. Една мащеха. Ахѫчелебийско . . . 70
55. Рождение и кръщение на млада Бога. Пирдопъ . . . 71
56. Сливенски търговци. Търновско . . . 71
57. Гюро храни два сиви сокола. Разложко. . . . 73
58. Струна невѣста. Ахѫчелебиско . . . 73
59. Анкулъ и братъ му Никола войвода. Софишко . . . 74
60. Пѫтници и псета. П. Р. Славейковъ . . . 75
61. Орелъ и змия. К. Величковъ . . . 76
62. Орелъ и охлювъ. С. Михаиловски . . . 76
63. Момъкъ и вила. В. Поповичъ . . . 77
64. Кулата. Ив. Вазовъ . . . 78
65. Въздушний корабъ. Зедлицъ. Прѣв. Д. Поповъ . . . 80
66. Царь Крезъ на кладата. Пенчо П. Славейковъ . . . 81
67. Кракра Пернишки. Петко Р. Славейковъ . . . 83
68. Хекторъ се прощава съ Андромаха. Хомиръ . . . 85
69. Дѣдо Либенъ. Л. Каравеловъ . . . 88
70. Срѣща. Гоголь . . . 90
71. Мечти и дѣйствителность. Веселинъ . . . 91
72. Сватовство. Л. Каравеловъ . . . 93
73. Освобождението на Вълковитѣ синове. В. Друмевъ . . . 97
74. Испитъ. Ив. Вазовъ . . . 101

VI.
Лирическа поезия.
75. Полегнѫла бѣлия пшеница. Дупнишко . . . 106
76. Стана мома градъ градила. Котелъ . . . 106
77. Пѣсенъ на хоро. Павелско, Рупчосъ . . . 107
78. Лазарска пѣсень. Кичевско . . . 107
79. Анчя болна и Дульберъ. Охридъ . . . 107
80. Сватбарска пѣсень. Хаджиелеско . . . 108
81. Заспала е Марийка. Тулченско . . . 108
82. Сватбарска пѣсень. Кратово . . . 109
83. Милчо войвода. Ихтиманско . . . 109
84. Сватбарска пѣсень. Панагюрище . . . 109
85. Гробътъ па Бона. Радилово, Пещерско . . . 110
86. Народна молитва . . . 111
87. Иванчо мисли. Стоянъ Михаиловски . . . 112
88. Дарба. Стоянъ Михаиловски . . . 112
89. Утѣшение. Бюргеръ. Прѣвелъ Ив. Д. Шишмановъ . . . 112
90. На единъ лѣнивъ слуга. Прѣвелъ Ив. Д. Шишмановъ . . . 112
91. Срѣдство да нѣмашъ врагове. Ив. Вазовъ . . . 112
92. Дѣте. Гебель. Прѣвелъ Д. К. Поповъ . . . 113
93. Май. А. А. Узуновъ . . . 113
94. Есень. М. Московъ . . . 114
95. Божа сила. Ц. Гинчевъ . . . 114
96. Дѣлежьть на земята. Шилеръ. Прѣвелъ Д. Шишмановъ . . . 115
97. Надежда. Шилеръ. Прѣвелъ К. Величковъ . . . 116
98. Дагоряющата свѣщь. В. Поповичъ . . . 116
99. Тамо горѣ надъ скалитѣ. Л. Каравеловъ . . . 117
100. Exselsior. Лонгфелоу. Ив. П. Славейковъ . . . 117
101. Дѣлба. Ботевъ . . . 118
102. Послание. Шевченко. Прѣвелъ Хр. Кесяковъ . . . 118
103. Вдовица. П. Ивановъ . . . 119
104. Прѣминуватъ годинкитѣ. Л. Каравеловъ . . . 119
105. Родното пепелище. Ив. Вазовъ . . . 119
106. Нѣмата хубавица. Мирчо . . . 121
107. Природа, Вазовъ . . . 122
108. Не пѣй ми се. П. Р. Славейковъ . . . 123
109. Богъ. Стоянъ Михаиловски . . . 124
110. Ековетѣ. Ив. Вазовъ . . . 126

VІІ.
Драматически поезия.
111. Мария Стюартъ проси милость отъ Елисавета английска. Шилеръ. Прѣвелъ Ив. Вазовъ . . . 129
112. Хамлетъ говори съ духа на баща си. Шекспиръ. Прѣвелъ И. П. Плачковъ . . . 132
113. Беспокойствата на Иванка, убиецътъ на Асеня. В. Друмевъ . . . 135
114. Скѫперникътъ. Молиеръ. Прѣвелъ Д. Балабановъ . . . 139
115. Облацитѣ. Аристофанъ. Изъ Христоматиитѣ отъ К. Величковъ и Ив. Вазовъ . . . 143
Бележки
Физическо описание: II, 152 с. ; 25 см.
Държател: Научно-техническа и педагогическа библиотека, София.
Пълно име на съставителя: Пеев-Плачков, Иван
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Физическо описание, държател, пълно име на съставителя, УДК — COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 1