Велчо Г. Рашеев, Ерих А. Mapтон, Кирил А. Топалов, Крум Я. Дживанов, Марин А. Чешмеджиев, Недко Д. Недев, Йонко Н. Стоянов
Английско-френско-немско-руско-български текстилен речник

Автор
Велчо Г. Рашеев, Ерих А. Mapтон, Кирил А. Топалов, Крум Я. Дживанов, Марин А. Чешмеджиев, Недко Д. Недев, Йонко Н. Стоянов
Заглавие
Английско-френско-немско-руско-български текстилен речник
Тип
речник
Националност
Българска
Език
български, английски, френски, немски, руски
Поредност на изданието
първо
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Енциклопедии и речници, Речник
Теми
Английски език, Немски език, Френски език, Руски език
Редакционна колегия
Велчо Г. Рашеев, Ерих А. Mapтон, Кирил А. Топалов, Крум Я. Дживанов, Марин А. Чешмеджиев, Недко Д. Недев, Йонко Н. Стоянов
Художник
Кремен Бенев
Художествен редактор
Георги Гаделев
Технически редактор
Павел Гюров
Научен редактор
доц. инж. Велчо Г. Рашеев
Коректор
Е. Евстатиева, Д. Спасова, Д. Григорова, Т. Стоева
Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1977
Адрес на издателя
бул. „Руски“ 6
Печат
ДП „Тодор Димитров“
Носител
хартия
Литературна група
III-2
Дадена за набор/печат
1. XII.1975 г.
Подписана за печат
1. XII.1977 г.
Излязла от печат
30. XII.1977 г.
Печатни коли
65
Издателски коли
60,65
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
03/93231 72911/3604-4-1977
Номер
802.0=804=803=808 С=808 Б 677
Поръчка
14211
Издателски №
5436
Брой страници
1040
Тираж
4000+87
Подвързия
твърда
Цена
6,10 лв.
УДК
677(038)=20=40=30=82=867
Анотация
Бързото развитие на текстилната промишленост и необходимостта от внедряване на научно-техническите постижения в практиката налагат ползуването на чуждестранна
специална литература. Предлаганият английско-френско-немско-руско-български текстилен речник, който се издава за пръв път у нас, е предназначен да улесни работата на специалистите и преводачите при ползуването на тази литература. Речникът съдържа около 9200 основни термина, отнасящи се до текстилните суровини, първичната им обработка, текстилните изпитвания, предачеството, тъкачеството, плетачеството, пасмантерията, НТМ, апретурната обработка и багренето.

Речникът е петезичен и в основната част термините са подредени по азбучен ред на английските думи, след което са дадени съответните значения на френски, немски, руски и български език. За да се даде възможност да се превежда от всеки на всеки от застъпените езици, използувана е регистровата система. За свързване на езиците са съставени азбучни указатели, а за българския език е съставен и тематичен азбучен указател.

Поради ограничения обем на речника при подбора на речниковия фонд са намерили място само основните и най-често използуваните термини. Включен е и малък брой термини от други отрасли, които са тясно свързани с текстилната промишленост. В речника не са застъпени фирмени наименования на основни и спомагателни материали за текстилната промишленост.

При съставянето на речника авторите са ползували чуждестранни двуезични и многоезични текстилни и други речници и научно-техническа периодика от областта на текстилната промишленост.

Речникът включва българската текстилна терминология, обхваната от съответните български държавни стандарти. До използуването на чуждици и обяснителни текстове е прибягвано само тогава, когато липсват подходящи или установени български термини.

Всички забележки и препоръки молим да бъдат изпращани до ДИ „Техника“, бул. Руски 6 — София.
Съдържание
Предговор / 5
Указания за ползуване на речника / 6
Основна част с петезичните наименования на термините, подредени азбучно по английските значения / 9
Азбучен указател на френски език / 661
Азбучен указател на немски език / 731
Азбучен указател на руски език / 799
Азбучен указател на на български език / 873
Тематичен азбучен указател на български език / 949
        Текстилни суровини и изпитвания / 950
        Първична обработка / 950
        Предачество / 961
        Тъкачество / 981
        Плетачество / 991
        Пасмантерия и нетъкани текстилни материали / 1008
        Апретурна обработка / 1011
        Багрене и печатане / 1024
        Общи термини / 1034
Ползувана литература / 1039
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: dao 2017
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2