Николай Петков Колев, Атанас Илиев Лазаров, Емил Христов Манов, Борис Иванов Матраков, Васил Николаев Туренков
Електрически измервания

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
Николай Петков Колев, Атанас Илиев Лазаров, Емил Христов Манов, Борис Иванов Матраков, Васил Николаев Туренков
Заглавие
Електрически измервания
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Учебна литература
Теми
Електромагнетизъм
Главен редактор
проф. инж. Борис Матраков
Художник
Весела Бракалова
Художествен редактор
Николай Цачев
Технически редактор
Цветана Поповска
Рецензент
доц. к.т.н. инж. Жечо Иванов Костов, ст.н.с. инж. Петър Стоичков Харизанов
Научен редактор
доц. к.т.н. инж. Димитър Русев
Коректор
Янка Петрова
Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1989
Адрес на издателя
бул.Руски 6
Печат
ДП „Ат. Стратиев“
Други полета
Съдържа таблици и схеми
c/o Jusautor, Sofia
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
8. I. 1988 г.
Подписана за печат
февруари 1989 г.
Излязла от печат
февруари 1989 г.
Печатни коли
21,50
Издателски коли
21,50
УИК
22,81
Формат
60×90/16
Код / Тематичен номер
03/95346 72511/4805-510-89
Номер
378
Издателски №
15615
Брой страници
346
Тираж
9,000+88
Подвързия
твърда
Цена
1,94 лв.
УДК
837.7
Анотация
В учебника са дадени основни сведения за устройството и приложението на най-разпространените електроизмервателни средства и са разгледани методите за измерване на електрически, неелектрически и магнитни величини. Изложени са и основите на теорията на измерването, теорията и обработката на резултатитее от измерването.
Учебникът е предназначен за студентите от професионалните направления „Електроника и автоматика“ и „Електротехника“ по учебните дисциплини Електрически измервания и основи на електроизмервателната техника. Той може да се използува и от инженери и други специалисти, които се занимават в своята практика с измерване на електрически, неелектрически и магнитни величини.
Съдържание
Предговор . . . 5
Част първа. Общи въпроси на електрическите измервания . . . 7
. . . Глава 1. Основни понятия и определения, методи и средства за измерване . . . 7
. . . . . . 1.1. Понятие за измерване и величина. Систематизация на физичните величини. Понятие за сигнал . . . 7
. . . . . . 1.2. Размерност и единици на физичните величини . . . 9
. . . . . . 1.3. Международна система от измервателни единици . . . 10
. . . . . . 1.4. Основни измервателни операции . . . 12
. . . . . . 1.5. Видове измервания . . . 16
. . . . . . 1.6. Средства за измерване . . . 17
. . . . . . 1.7. Методи за измерване . . . 20
. . . . . . 1.8. Структурни схеми на средствата за измерване . . . 24
. . . . . . 1.9. Статични характеристики и параметри на средствата за измерване . . . 27
. . . . . . 1.10. Динамични характеристики на средствата за измерване . . . 30
. . . . . . 1.11. Грешки на средствата за измерване . . . 32
. . . . . . 1.12. Нормируеми метрологични характеристики на средствата за измерване . . . 35
. . . . . . 1.13. Класове точност на средствата за измерване . . . 36
. . . Глава 2. Грешки при измерванията и обработване на резултатите от измерванията . . . 38
. . . . . . 2.1. Грешки на резултатите от измерванията . . . 38
. . . . . . 2.2. Закони на разпределение на случайните грешки . . . 39
. . . . . . 2.3. Обработка на резултатите от преки многократни измервания . . . 41
. . . . . . 2.4. Обработване на резултатите от косвени многократни измервания . . . 47
. . . . . . 2.5. Сумиране на грешки . . . 49
. . . . . . 2.6. Обработване на резултатите при еднократни измервания . . . 52
. . . Глава 3. Единство на измерванията . . . 53
. . . . . . 3.1. Основни положения . . . 53
. . . . . . 3.2. Йерархична структура при осъществяване на единството на измерванията . . . 54
. . . . . . 3.3. Проверка на средствата за измерване . . . 56
Част втора. Електромеханични измервателни преобразувателни уреди . . . 59
. . . Глава 4. Общи свойства и елементи на електромеханичните измервателни преобразувателни уреди . . . 59
. . . . . . 4.1. Общи положения. Обобщен израз за двигателния момент . . . 59
. . . . . . 4.2. Конструктивни елементи на електромеханичните измервателни преобразуватели . . . 61
. . . . . . 4.3. Електромеханичните измервателни преобразуватели и уреди в статичен режим . . . 65
. . . . . . 4.4. Електромеханичните измервателни преобразуватели и уреди в динамичен режим . . . 67
. . . . . . . . . 4.4.1. Преходни режими при стъпаловидно входно въздействие . . . 69
. . . . . . . . . 4.4.2. Преходни режими при импулсно входно въздействие . . . 72
. . . . . . . . . 4.4.3. Установени режими при синусно входно въздействие . . . 73
. . . Глава 5. Магнитоелектрически измервателни механизми и уреди . . . 76
. . . . . . 5.1. Магнитоелектрически измервателни механизми . . . 76
. . . . . . 5.2. Магнитоелектрически амперметри и волтметри . . . 80
. . . . . . . . . 5.2.1. Магнитоелектрически амперметри . . . 80
. . . . . . . . . 5.2.2. Магнитоелектрически волтметри . . . 82
. . . . . . 5.3. Магнитоелектрически омметри . . . 84
. . . . . . 5.4. Магнитоелектрически галванометри . . . 86
. . . . . . . . . 5.4.1. Магнитоелектрически галванометри за постоянен ток и напрежение . . . 87
. . . . . . . . . 5.4.2. Балистични галванометри . . . 90
. . . . . . . . . 5.4.3. Вибрационни галванометри . . . 91
. . . . . . 5.5. Светлиннолъчеви електромеханични) осцилографи . . . 93
. . . . . . 5.6. Магнитоелелктрически измервателни уреди с преобразуватели . . . 95
. . . . . . . . . 5.6.1. Детекторни измервателни уреди . . . 95
. . . . . . . . . 5.6.2. Термоелектрически измервателни уреди . . . 99
. . . Глава 6. Електродинамични, електромагнитни, електростатични и индукционни измервателни преобразуватели и уреди . . . 100
. . . . . . 6.1. Електродинамични измервателни механизми и уреди . . . 100
. . . . . . 6.2. Електромагнитни измервателни механизми и уреди . . . 108
. . . . . . 6.3. Електростатични измервателни механизми и уреди . . . 112
. . . . . . 6.4. Индукционни измервателни механизми и уреди . . . 116
Част трета. Измерване на електрически величини . . . 121
. . . Глава 7. Измерване на токове и напрежения . . . 121
. . . . . . 7.1. Общи положения . . . 121
. . . . . . 7.2. Компенсатори за постоянно напрежение . . . 123
. . . . . . . . . 7.2.1. Компенсационен метод . . . 123
. . . . . . . . . 7.2.2. Компенсатори за постоянно напрежение . . . 125
. . . . . . 7.3. Компенсатори за променливо напрежение . . . 131
. . . . . . . . . 7.3.1. Същност и особености на компенсационния метод при променлив ток . . . 131
. . . . . . . . . 7.3.2. Полярно-координатни и правоъгълно-координатни компенсатори . . . 132
. . . . . . . . . 7.3.3. Приложение на компенсаторите за променливо напрежение . . . 134
. . . . . . 7.4. Компаратори за променливи напрежения и токове . . . 135
. . . . . . 7.5. Измервателни трансформатори . . . 138
. . . . . . . . . 7.5.1. Токови измервателни трансформатори . . . 138
. . . . . . . . . 7.5.2. Напрежителни измервателни трансформатори . . . 143
. . . . . . 7.6. Магнитооптични измервателни преобразуватели . . . 146
. . . Глава 8. Измерване на електрическа мощност и енергия . . . 147
. . . . . . 8.1. Общи сведения . . . 147
. . . . . . 8.2. Измерване на мощност във вериги за постоянен ток . . . 148
. . . . . . 8.3. Измерване на активна мощност във верига за променлив ток . . . 150
. . . . . . 8.4. Измерване на активна мощност в трифазни вериги . . . 152
. . . . . . 8.5. Измерване на реактивна мощност . . . 155
. . . . . . 8.6. Измерване на мощност при повишени честоти . . . 158
. . . . . . 8.7. Измерване на електрическа енергия . . . 160
. . . Глава 9. Измерване на електрически съпротивления при постоянен ток . . . 161
. . . . . . 9.1. Общи сведения . . . 161
. . . . . . 9.2. Измерване на съпротивления чрез амперметър и волтметър . . . 162
. . . . . . 9.3. Измерване на много големи съпротивления . . . 165
. . . . . . 9.4. Мостове за постоянен ток . . . 167
. . . . . . 9.5. Магнитни компаратори . . . 173
. . . Глава 10. Измерване на параметрите на електрически вериги при променлив ток . . . 174
. . . . . . 10.1. Общи сведения . . . 174
. . . . . . 10.2. Мостове за променлив ток . . . 176
. . . . . . . . . 10.2.1. Условия за равновесие . . . 176
. . . . . . . . . 10.2.2. Уравновесяване и сходимост . . . 177
. . . . . . . . . 10.2.3. Кразиравновесни мостове . . . 182
. . . . . . . . . 10.2.4. Честотнозависими мостове . . . 183
. . . . . . . . . 10.2.5. Трансформаторни мостове . . . 184
. . . . . . 10.3. Измерване на капацитети . . . 186
. . . . . . 10.4. Измерване на индуктивности . . . 188
. . . . . . 10.5. Измерване на взаимни индуктивности . . . 191
Част четвърта. Електронни измервателни преобразуватели и уреди . . . 193
. . . Глава 11. Електронни аналогови измервателни преобразуватели и уреди . . . 193
. . . . . . 11.1. Общи сведения . . . 193
. . . . . . 11.2. Измервателни усилватели . . . 195
. . . . . . . . . 11.2.1. Общи сведения за електронните усилватели . . . 195
. . . . . . . . . 11.2.2. Основни праметри и принципи на изграждане на електронните измервателни усилватели . . . 197
. . . . . . 11.3. Електронни волтметри и амперметри . . . 204
. . . . . . . . . 11.3.1. Електронни волтметри за постоянно напрежение . . . 204
. . . . . . . . . 11.3.2. Електронни волтметри за променливо напрежение . . . 206
. . . . . . . . . 11.3.3. Електронни амперметри . . . 212
. . . . . . 11.4. Електронни ватметри . . . 212
. . . . . . 11.5. Електронни омметри . . . 215
. . . . . . 11.6. Електронни честотомери . . . 217
. . . . . . 11.7. Електронни фазомери . . . 219
. . . . . . 11.8. Електроннолъчев осцилоскоп . . . 222
. . . . . . . . . 11.8.1. Общи сведения. Обобщена структурна схема на електроннолъчевия осцилоскоп . . . 222
. . . . . . . . . 11.8.2. Основни функционални блокове на осцилоскопите . . . 223
. . . . . . . . . 11.8.3. Основни показатели, приложение и развитие на осцилоскопите . . . 225
. . . . . . 11.9. Електронни уреди за анализ на сигнали с несинусоидна форма . . . 227
. . . Глава 12. Цифрови измервателни преобразуватели и уреди . . . 228
. . . . . . 12.1. Основни понятия . . . 228
. . . . . . 12.2. Цифрови честотомери, периодомери и фазомери . . . 232
. . . . . . . . . 12.2.1. Цифрови честотомери и периодомери . . . 232
. . . . . . . . . 12.2.2. Цифрови фазомери . . . 237
. . . . . . 12.3. Цифрови волтметри . . . 239
. . . . . . 12.4. Цифрови уреди за измерване на параметрите на електрическите вериги . . . 245
. . . . . . . . . 12.4.1. Цифрови постояннотокови омметри . . . 245
. . . . . . . . . 12.4.2. Цифрови променливотокови мостове . . . 247
. . . . . . 12.5. Микропроцесорни цифрови измервателни уреди . . . 249
Част пета. Магнитни измервания . . . 252
. . . Глава 13. Методи, преобразуватели и уреди за измерване на магнитни величини . . . 252
. . . . . . 13.1. Общи сведения . . . 252
. . . . . . 13.2. Измервателни преобразуватели на електрически величини в магнитни . . . 252
. . . . . . 13.3. Измерване на магнитен поток, магнитна индукция, интензитет на магнитното поле и магнитовъзбудителен ток . . . 254
. . . . . . . . . 13.3.1. Измерване с индукционни и фероиндукционни преобразуватели . . . 254
. . . . . . . . . 13.3.2. Измерване с квантови преобразуватели . . . 262
. . . . . . . . . 13.3.3. Измерване с галваномагнитни преобразуватели . . . 265
. . . . . . . . . 13.3.4. Измерване с магнитомеханични преобразуватели . . . 268
. . . Глава 14. Изследване на свойствата на магнитните материали . . . 269
. . . . . . 14.1. Основни характеристики на магнитните материали . . . 269
. . . . . . 14.2. Образци за изследване и устройства за намагнитване . . . 273
. . . . . . 14.3. Изследване на феромагнитни материали при постоянно намагнитване . . . 275
. . . . . . . . . 14.3.1. Индукционно-импулсен метод за изследване на феромагнитните материали . . . 276
. . . . . . . . . 14.3.2. Особености при измерване на интензитета на магнитното поле в праволинейни феромагнитни проби . . . 279
. . . . . . 14.4. Изследване на феромагнитните материали при променливо напрежение . . . 281
. . . . . . . . . 14.4.1. Метод с амперметъра и волтметъра . . . 282
. . . . . . . . . 14.4.2. Метод с електроннолъчевия осцилоскоп . . . 284
. . . . . . . . . 14.4.3. Метод с мостове за променлив ток . . . 285
. . . . . . . . . 14.4.4. Ватметричен метод за измерване на феромагнитните загуби . . . 287
Част шеста. Измерване на неелектрически величини . . . 289
. . . Глава 15. Измервателни преобразуватели на неелектрически величини . . . 289
. . . . . . 15.1. Резисторни преобразуватели . . . 289
. . . . . . . . . 15.1.1. Реостатни преобразуватели . . . 289
. . . . . . . . . 15.1.2. Тензорезистори . . . 290
. . . . . . 15.2. Електромагнитни преобразуватели . . . 294
. . . . . . . . . 15.2.1. Индуктивни и взаимноиндуктивни трансформаторни) преобразуватели . . . 294
. . . . . . . . . 15.2.2. Магнитоеластични стрикциомагнитни) преобразуватели . . . 299
. . . . . . . . . 15.2.3. Индукционни преобразуватели . . . 301
. . . . . . 15.3. Капацитивни преобразуватели . . . 303
. . . . . . 15.4. Пиезоелектрически преобразуватели . . . 305
. . . . . . 15.5. Топлинни преобразуватели . . . 308
. . . . . . . . . 15.5.1. Термоелектрически преобразуватели . . . 308
. . . . . . . . . 15.5.2. Терморезистори . . . 310
. . . Глава 16. Методи и уреди за измерване на неелектрически величини . . . 312
. . . . . . 16.1. Измерване на линейни и ъглови размери . . . 312
. . . . . . 16.2. Измерване на механични сили, напрежения и налягания . . . 315
. . . . . . 16.3. Измерване на параметрите на движението . . . 317
. . . . . . 16.4. Измерване на температури . . . 318
. . . . . . 16.5. Измерване на концентрация и състав на веществата . . . 321
. . . . . . . . . 16.5.1. Електрохимични методи и средства . . . 321
. . . . . . . . . 16.5.2. Електрофизични методи и средства . . . 328
. . . Глава 17. Информационно-измервателни системи . . . 329
. . . . . . 17.1. Общи сведения и класификация. Агрегатни комплекси . . . 329
. . . . . . 17.2. Основни структурни схеми на ИИС. Най-важни преобразувания на измервателната информация . . . 331
Литература . . . 337
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 1