Димитър Мърваков, Виктор Иванов
Сборник задачи по физика 9–10 клас

Записът е непълен.

Автор
Димитър Мърваков, Виктор Иванов
Заглавие
Сборник задачи по физика 9–10 клас
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Категория
Учебна литература
Редактор
Лилия Гочева
Художник
"Студио К-дизайн" ЕТ
Художествен редактор
Веселин Цаков
Технически редактор
Йорданка Иванова
Рецензент
Соня Григорова
Коректор
Мила Томанова-Димитрова
Компютърна обработка
Тотко Кьосемарлиев
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2005
Адрес на издателя
ул."Земеделска" 2
Печат
„Инвестпрес“ АД — София
Носител
хартия
Печатни коли
16
Издателски коли
20,74
Код / Тематичен номер
20910301778
ISBN
954-01-1805-0
Анотация
Сборникът е написан в съответствие с действащите учебни програми по физика и астрономия за 9. клас (задължителна и профилирана подготовка) и 10. клас (задължителна подготовка). Той включва задачи от ядрата на учебно съдържание „Електричество и магнетизъм“, „Трептения и вълни“, „Светлина“ и „Механика“. Нивото на задачите е подбрано така, че сборникът да подпомага учниците при по-задълбоченото овладяване на материала.

Организацията на отделните тематични единици има за цел да даде възможност на учениците сами или с помощта на своя учител да се научат как трябва да подхождат при решаването на даден физичен проблем, какви математични средства да прилагат при разрешаването му, как да представят получените от тях резултати, какви изводи и обобщения могат да направят, за да изградят своята физична интуиция.

Сборникът има приложения, включващи основните физични характеристики, а така също и стойностите на различни физични характеристики. Той може да се използва в съчетание с всеки одобрен от МОН учебник за 9. и 10. клас и е незаменимо помагало не само за ЗП, ПП, но и за ЗИП.
Съдържание
Увод . . . 6
1. Електричество и магнетизъм . . . 8
. . . Електростатика . . . 8
. . . . . . Електростатично взаимодействие . . . 8
. . . . . . Електростатично поле във вакуум . . . 17
. . . . . . Проводници и диелектрици в електростатично поле . . . 30
. . . . . . Кондензатори . . . 36
. . . Постоянен електричен ток . . . 48
. . . . . . Електрически вериги. Закон на Ом . . . 48
. . . . . . Работа и мощност. Закон на Джаул-Ленц . . . 62
. . . . . . Електричен ток в различни среди . . . 71
. . . Магнитно поле. Електромагнитна индукция . . . 78
. . . . . . Магнитно взаимодействие . . . 78
. . . . . . Електромагнитна индукция . . . 84
. . . . . . Променлив ток. Трансформатори . . . 90
2. Трептения и вълни . . . 96
. . . Хармонично трептене . . . 96
. . . . . . Пружинно и математично махало . . . 96
. . . . . . Трептящи системи . . . 110
. . . Вълни . . . 118
. . . . . . Механични вълни. Звук . . . 118
. . . . . . Електромагнитни трептения и вълни . . . 128
3. Светлина . . . 135
. . . Геометрична оптика . . . 135
. . . . . . Отражение и пречупване на светлината . . . 135
. . . Вълнова оптика . . . 145
. . . . . . Интерференция и дифракция . . . 145
. . . Квантови свойства на светлината . . . 153
. . . . . . Топлинно излъчване и светлинни кванти . . . 153
4. Движения и енергия . . . 162
. . . Кинематика и материална точка . . . 162
. . . . . . Движение с постоянно ускорение . . . 162
. . . . . . Движение по окръжност . . . 174
. . . Динамика на материална точка . . . 181
. . . . . . Движение под действие на постоянни сили . . . 181
. . . . . . Динамика на движение по окръжност . . . 194
. . . . . . Закон за запазване на импулса . . . 203
. . . . . . Работа и енергия. Закон за запазване на енергията . . . 212
. . . . . . Движение на заредени частици в електрични и магнитни полета . . . 230
5. Отговори и решения . . . 242
Приложения . . . 254
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Корици 1