Витан Гълъбов, Радостин Долчинков, Николай Николов
Машинознание

Записът е непълен.

Автор
Витан Гълъбов, Радостин Долчинков, Николай Николов
Заглавие
Машинознание
Тип
Учебник
Език
български
Поредност на изданието
Четвърто
Категория
Учебна литература
Рецензент
проф. д.т.н. Михаил Йорданов Милков
Оформление на корица
Николай Колев
Издател
„Янита-ЯС“
Година на издаване
2010
Печат
„Ирита принт“ ЕООД, Казанлък
Носител
хартия
Формат
16/70/100
Брой страници
280
Тираж
200
ISBN
978-954-343-061-1
Анотация
Учебникът обединява знания от теоретичната механика, теорията на механизмите и машините, съпротивлението на материалите, както и други общо инженерни сведения за машините и уредите, за техните възли и детайли.
Учебният материал е съобразен с възможностите за усвояването му от редовни и задочни студенти чрез самостоятелна подготовка след изслушване на възловите лекции.
Учебникът е написан в съответствие с учебните програми за подготовка на студентите от ФКСУ, ФКТТ и ФЕТТ на Технически университет — София. Учебникът може да се ползва и при обучение на студенти от немашинни специалности на други висши учебни заведения.
Съдържание
Въведение . . . 3
1. Общи сведения за машините и механизмите . . . 7
. . . 1.1. Подвижни съединения — кинематични двоици . . . 7
. . . . . . 1.1.1. Въвеждащи понятия . . . 7
. . . . . . 1.1.2. Степени на свобода на точка . . . 7
. . . . . . 1.1.3. Степени на свобода на твърдо тяло . . . 8
. . . . . . 1.1.4. Степени на свобода на кинематични двоици — класификация . . . 10
. . . 1.2. Звена, кинематични вериги и механизми . . . 14
. . . . . . 1.2.1. Степени на свобода на механизмите . . . 16
. . . . . . 1.2.2. Класификация на механизмите . . . 19
. . . . . . 1.2.3. Класификация на машините . . . 24
. . . . . . 1.2.4. Класификация на промишлените роботи . . . 31
2. Кинематика на механизмите . . . 35
. . . 2.1. Кинематика на точка . . . 35
. . . . . . 2.1.1. Закон за движение и траектория на точка . . . 35
. . . . . . 2.1.2. Праволинейно движение на точка . . . 36
. . . . . . 2.1.3. Криволинейно движение на точка . . . 40
. . . . . . 2.1.4. Сложно движение на точка . . . 45
. . . 2.2. Прости движения на твърдо тяло . . . 47
. . . . . . 2.2.1. Транслация на твърдо тяло . . . 47
. . . . . . 2.2.2. Ротация на твърдо тяло . . . 48
. . . 2.3. Общо равнинно движение на твърдо тяло . . . 53
. . . 2.4. Кинематичен анализ и синтез на елементарни механизми . . . 57
. . . . . . 2.4.1. Геометрични и кинематични характеристики . . . 57
. . . . . . 2.4.2. Кинематичен анализ и синтез на четиризвенни лостови механизми . . . 59
. . . . . . 2.4.3. Гърбични механизми . . . 68
3. Статика на твърдо тяло . . . 76
. . . 3.1. Общи понятия и аксиоми . . . 76
. . . 3.2. Редукция и равновесие на конкурентна система сили . . . 79
. . . . . . 3.2.1. Равнинна система сили . . . 79
. . . . . . 3.2.2. Пространствена система сили . . . 82
. . . 3.3. Момент на сила . . . 82
. . . . . . 3.3.1. Момент на сила спрямо точка . . . 82
. . . . . . 3.3.2. Момент на сила на ос . . . 83
. . . . . . 3.3.3. Момент на двоица сили . . . 84
. . . 3.4. Редукция и равновесие на произволна система сили . . . 85
. . . . . . 3.4.1. Равнинна система сили . . . 85
. . . . . . 3.4.2. Пространствена система сили . . . 87
. . . 3.5. Опорни реакции . . . 89
4. Геометрични и масови характеристики на телата . . . 91
. . . 4.1. Център на успоредни сили . . . 91
. . . 4.2. Масов център и статични моменти . . . 92
. . . 4.3. Геометрични инерционни моменти . . . 95
. . . 4.4. Масови инерционни моменти . . . 97
5. Сили на триене в кинематичните двоици . . . 99
. . . 5.1. Общи сведения за силите на триене . . . 99
. . . 5.2. Сили на триене в плъзгащи двоици . . . 101
. . . 5.3. Сили на триене във въртяща и центроидна двоица . . . 105
6. Якост на телата . . . 108
. . . 6.1. Основни понятия и хипотези . . . 108
. . . . . . 6.1.1. Основни форми на конструкционните елементи . . . 109
. . . . . . 6.1.2. Хипотези и принципи за моделно еластично тяло . . . 110
. . . . . . 6.1.3. Външни сили . . . 111
. . . 6.2. Вътрешни усилия . . . 112
. . . . . . 6.2.1. Метод на сечението за определяне на вътрешните усилия . . . 112
. . . . . . 6.2.2. Напрежения и напрегнато състояние . . . 115
. . . . . . 6.2.3. Деформации. Закон на Хук . . . 116
. . . 6.3. Якост на телата при прости натоварвания . . . 117
. . . . . . 6.3.1. Якост на телата при опън и натиск . . . 117
. . . . . . 6.3.2. Якост на телата при срязване . . . 120
. . . . . . 6.3.3. Якост на прави греди при чисто специално огъване . . . 122
. . . . . . 6.3.4. Якост на телата при чисто усукване . . . 125
7. Еластични елементи . . . 129
. . . 7.1. Общи сведения и класификация на еластичните елементи . . . 129
. . . 7.2. Плоски пружини . . . 133
. . . . . . 7.2.1. Прави плоски контактни) пружини . . . 133
. . . . . . 7.2.2. Биметални пластини . . . 135
. . . . . . 7.2.3. Спирални плоски пружини . . . 136
. . . 7.3. Торсионни и винтови пружини . . . 138
. . . . . . 7.3.1. Торсионни пружини . . . 138
. . . . . . 7.3.2. Винтови пружини . . . 139
. . . 7.4. Еластични чувствителни елементи за налягане . . . 145
. . . . . . 7.4.1. Тръбни пружини . . . 145
. . . . . . 7.4.2. Мембрани . . . 147
. . . . . . 7.4.3. Силфони . . . 148
8. Машинни съединения . . . 150
. . . 8.1. Неразглобяеми съединения . . . 150
. . . . . . 8.1.1. Съединения чрез занитване нитови съединения) . . . 150
. . . . . . 8.1.2. Съединения чрез заваряване . . . 152
. . . . . . 8.1.3. Съединения чрез запояване . . . 156
. . . . . . 8.1.4. Съединения чрез залепване . . . 156
. . . . . . 8.1.5. Съединения чрез стегнатост . . . 157
. . . 8.2. Разглобяеми съединения . . . 160
. . . . . . 8.2.1. Съединения с клинове и щифтове . . . 160
. . . . . . 8.2.2. Съединения с шпонки . . . 161
. . . . . . 8.2.3. Съединения с профилирани валове . . . 165
. . . . . . 8.2.4. Съединения с резбови елементи . . . 167
9. Съединители . . . 177
. . . 9.1. Неуправляеми съединители . . . 177
. . . . . . 9.1.1. Неподвижни съединители . . . 177
. . . . . . 9.1.2. Твърдо компенсиращи съединители . . . 180
. . . . . . 9.1.3. Еластични съединители . . . 182
. . . 9.2. Управляеми и автоматични съединители . . . 184
. . . . . . 9.2.1. Управляеми съединители . . . 184
. . . . . . 9.2.2. Автоматични съединители . . . 186
10. Лагерни опори . . . 188
. . . 10.1. Ротационни направляващи опори . . . 188
. . . . . . 10.1.1. Оси и валове . . . 188
. . . . . . 10.1.2. Лагери . . . 192
. . . 10.2. Транслационни направляващи опори . . . 202
11. Механизми с постоянно предавателно отношение . . . 206
. . . 11.1. Фрикционни механизми с гъвкав елемент . . . 206
. . . . . . 11.1.1. Фрикционни механизми . . . 206
. . . . . . 11.1.2. Механизми с гъвкав елемент . . . 208
. . . 11.2. Зъбни механизми . . . 211
. . . . . . 11.2.1. Основен закон на зъбното зацепване . . . 212
. . . . . . 11.2.2. Еволвентно зъбно зацепване . . . 215
. . . . . . 11.2.3. Циклоидно и часовниково зъбно зацепване . . . 222
. . . . . . 11.2.4. Обикновени зъбни механизми . . . 223
. . . . . . 11.2.5. Планетни зъбни механизми . . . 225
12. Динамика на механични системи . . . 229
. . . 12.1. Задачи и аксиоми на динамиката . . . 229
. . . 12.2. Динамика на точка . . . 232
. . . 12.3. Работа и мощност . . . 236
. . . 12.4. Механични характеристики на двигателни и работни машини . . . 239
. . . 12.5. Динамичен модел . . . 242
. . . 12.6. Уравнения на движение . . . 246
. . . 12.7. Балансиране на ротори . . . 250
13. Механични трептения . . . 256
. . . 13.1. Видове трептения и динамичен модел . . . 256
. . . 13.2. Свободни трептения в среда без съпротивление . . . 258
. . . 13.3. Свободни трептения в среда със съпротивление . . . 260
. . . 13.4. Успокоители демпфери) . . . 264
. . . 13.5. Принудени трептения и виброизолация . . . 266
. . . 13.6. Особености на напречните трептения на ротор вал) . . . 270
. . . 13.7. Особености на трептенията на изходните звена на гърбични механизми . . . 272
Литература . . . 273
Съдържание . . . 274
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Корици 1