Георги Ненов
Сигнали и системи

Записът е непълен.

Автор
Георги Ненов
Заглавие
Сигнали и системи
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Учебна литература
Редактор
инж.Васила Перчева
Предпечатна подготовка
Милена Стефанов, Мариана Недялкова
Издател
Нови знания
Град на издателя
София
Година на издаване
2008
Адрес на издателя
бул."Г.М.Димитров" №54
Носител
хартия
Печатни коли
19,5
Формат
70/100/16
ISBN
978-954-9315-87-5
Анотация

Проф.Георги Ненов е известен с трудове по теория на веригите и сигналите в радиокомуникациите, по моделиране и надеждност. Върху тази тематика са четените от него курсове в Техническия университет — София и други висши училища в страната и чужбина. Забележителен е приносът му относно следдипломното обучение.
        В тази книга на проф.Ненов се съдържа следното:
        — Представяне (моделиране) на сигналите и системите във времевата и честотната пбласт;
        — Запознаване с цифровата обработка на сигналите, модулациите и случайните процеси;
        — Елементи от теоретичнит основи на пренасянето на информация (сигнали).
        Книгата е учебник по курса „Сигнали и системи“, предназначен за висшите училища и университетите. Нейното богато илюстриране с числени примери и приложения спомага за лесно и трайно усвояване на материала. Това качество и познатия увлекателен, разкрепостен език на автора, представят пред читателя математическите трактовки в тясна връзка с физичните процеси и приложенията. Учебникът е полезен в този вид и на специалистите от практиката.

Съдържание

Предговор . . . 8
Въведение . . . 10
Глава 1. Математически модели на сигналите във времето и пространството . . . 18
. . . 1.1. Представяне на сигнала с функция на времето. Видове сигнали . . . 18
. . . 1.2. Множества и пространства на сигналите. Координатен базис . . . 23
. . . 1.3. ЕНергия и скаларно произведение на сигналите. Ортогонална система от многомерни сигнали . . . 26
. . . 1.4. Сигнали за изпитване тестване) . . . 35
. . . 1.5. Конволюция от дискретен и непрекъснат вид . . . 39
. . . 1.6. Корелационен анализ на сигналите . . . 42
Глава 2. Математически модели на сигналите в честотната бласт. Трансформация преобразуване) на Фурие . . . 52
. . . 2.1. Апроксимиране на периодичен сигнал чрез тригонометричен ред на Фурие . . . 52
. . . 2.2. Комплексна форма на Фурие . . . 61
. . . 2.3. Разпределение на мощностите в спектъра на периодичния сигнал. Равенство на Парсевал . . . 64
. . . 2.4. Спектрален анализ на непериодични сигнали Трансформация на Фурие). Спектрална функция . . . 66
. . . 2.5. Свойства на преобразуването на Фурие . . . 70
. . . 2.6. Спектри на някои непериодични сигнали . . . 73
. . . 2.7. Взаимна спектрална плътност на сигналите. Равенство на Релей. Енергиен спектър . . . 78
Глава 3. Дискретни преобразувания . . . 86
. . . 3.1. Дискретизиране на сигналите по отношение на времето и честотата . . . 86
. . . 3.2. Дискретен ред на Фурие . . . 92
. . . 3.3. Дискретна трансформация на Фурие . . . 95
. . . 3.4. Алгоритъм за бърза трансформация на Фурие . . . 99
. . . 3.5. Z-преобразуване Z-трансформация) . . . 105
. . . 3.6. Уейвлет-преобразуване W-преобразуване) . . . 109
. . . 3.7. Фрактален анализ . . . 114
Глава 4. Математически модели на непрекъснати и на дискретни линейни системи . . . 118
. . . 4.1. Основни сведения за системите . . . 118
. . . 4.2. Коефициент на предаване, импулсна и преходна характеристика на линейна система . . . 122
. . . 4.3. Описване на ЛИВ системи чрез диференциални или диференчни уравнения . . . 132
. . . 4.4. Честотен анализ на непрекъснати ЛИВ системи. Връзка между коефициента на предаване и импулсната характеристика на системата . . . 138
. . . 4.5. Честотен анализ на дискретни ЛИВ системи . . . 142
. . . 4.6. Системни функции на непрекъснати и на дискретни системи. Полюси и нули. Условия за реализиране . . . 146
. . . 4.7. Линейни и квазилинейни системи с обратна връзка. Влияние на обратната връзка върху параметрите на системата . . . 152
. . . 4.8. Устойчивост на системите. Критерии . . . 156
. . . 4.9. Цифрова филтрация . . . 162
. . . 4.10. Синтез на цифрови филтри . . . 169
Глава 5. Модулации . . . 182
. . . 5.1. Общи сведения за модулацията . . . 182
. . . 5.2. Амплитудна модулация . . . 184
. . . 5.3. Ъглова модулация . . . 191
. . . 5.4. Импулсно-кодова модулация . . . 197
. . . 5.5. Фазова манипулация . . . 204
. . . 5.6. Амплитудна и честотна манипулация . . . 207
. . . 5.7. Гаусова манипулация и модулация на шумоподобни трептения . . . 209
. . . 5.8. Теснолентови и аналитични сигнали. Преобразуване на Хилберт . . . 217
Глава 6. Случайни процеси . . . 223
. . . 6.1. Общи сведения за случайните процеси и техните характеристики . . . 223
. . . 6.2. Връзка между енергийния спектър и корелационната функция на стационарния случаен процес Теорема на Винер-Хинчин) . . . 229
. . . 6.3. Въздействие на случаен процес върху линейната инвариантна във времето система . . . 233
. . . 6.4. Сумиране, интегриране и диференциране на случайните процеси . . . 237
. . . 6.5. Въздействие на случаен процес върху нелинейна безинерционна система . . . 242
. . . 6.6. Оптимална линейна филтрация чрез съгласуван филтър . . . 246
. . . 6.7. Оптимална филтрация при неизвестна форма на сигнала . . . 250
. . . 6.8. Обобщена линейна филтрация . . . 252
Глава 7. Пренасяне на информация . . . 257
. . . 7.1. Количество информация, ентропия и излишък . . . 257
. . . 7.2. Основни характеристики на комуникационните системи . . . 261
. . . 7.3. Смущения в комуникационните канали . . . 265
. . . 7.4. Математически модели на комуникационните канали . . . 269
. . . 7.5. Общи сведения за кодирането и оптималните кодове . . . 273
. . . 7.6. Шумоустойчиво кодиране. Прости кодове с излишък . . . 276
. . . 7.7. Кодове на Хеминг и циклични кодове . . . 281
. . . 7.8. Множествен достъп . . . 284
. . . 7.9. Приемане на сигнали при въздействие на смущения . . . 291
Приложения . . . 304
Литература . . . 308

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Корици 1