Авторски колектив
Официален правописен речник на българския език

Автор
Авторски колектив
Заглавие
Официален правописен речник на българския език
Други автори
проф. д.ф.н. Владко Мурдаров, доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Руска Станчева, доц. д-р Катя Чаралозова, доц. д-р Маргарита Димитрова, доц. д-р Калина Викторова, проф. д.ф.н. Мери Лакова, доц. д-р Петя Костадинова, гл. ас. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Николай Паскалев, гл. ас. д-р Илиана Стоилова, ас. д-р Атанаска Атанасова
Тип
Речник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Енциклопедии и речници
Редактор
Мария Бунева
Художник
Виктор Паунов
Художествен редактор
Вихра Стоева
Технически редактор
Йорданка Иванова
Коректор
Жана Ганчева, Мила Томанова-Димитрова
Компютърна обработка
Тотко Кьосемарлиев
Издател
Просвета — София АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2012
Адрес на издателя
ул. „Земеделска“ 2
Печат
„Военно издателство“ ЕООД, София
Носител
хартия
Печатни коли
42,25
Издателски коли
54,76
Формат
70×100/16
Код / Тематичен номер
29901135832
Брой страници
678
Подвързия
Твърда
Цена
35,00
ISBN
978-954-01-2701-9
Съдържание
Предговор . . . 7
Правопис и пунктуация на българския език . . . 9
Българска графична система . . . 10
. . . Българска азбука . . . 10
. . . Особености при употреба на някои букви . . . 11
. . . Пунктуационни знаци . . . 13
. . . Непунктуационни знаци . . . 13
Правописни принципи . . . 14
. . . Морфологичен принцип . . . 14
. . . Фонетичен принцип . . . 14
. . . Синтактичен принцип . . . 14
. . . Традиционeн исторически) принцип . . . 14
Общи правописни правила . . . 14
Правописни правила с фонетичен характер . . . 15
. . . Променливо я . . . 15
. . . Вмятане и изпадане на гласни и съгласни . . . 16
. . . Групи -ръ-/-ър-; -лъ-/-ъл- . . . 18
. . . Групи -ея, -ия, -еа-, -иа- . . . 18
. . . Правопис на -к- и -г- в глаголни форми . . . 19
. . . Удвояване на предлозите ’в’ и ’с’ . . . 19
Правопис на двойни съгласни . . . 19
Правописни правила с граматичен характер . . . 20
. . . Членуване с пълен и кратък член . . . 20
. . . Звателни форми . . . 24
. . . Форми за множествено число на съществителните имена . . . 26
. . . Формите ’кого’, ’когото’, ’някого’, ’никого’ . . . 28
. . . Възвратно притежателно местоимение . . . 28
. . . Деепричастия . . . 28
. . . Окончание за 1л.мн.ч. св.вр. на глаголите от първо и второ спрежение . . . 28
. . . Някои случаи на съгласуване по число . . . 29
Предаване на собствени имена от чужди езици в българския книжовен език . . . 30
. . . Предаване на собствени имена от чужди езици чрез транскрипция . . . 30
. . . Предаване на гласни в собствени имена от чужди езици . . . 30
. . . Предаване на съгласни в собствени имена от чужди езици . . . 32
. . . Предаване на собствени имена от чужди езици чрез транслитерация . . . 33
. . . Предаване на собствени имена от чужди езици чрез превод . . . 34
. . . Предаване на собствени имена от чужди езици по традиция . . . 34
. . . Предаване на собствени имена от чужди езици в оригиналната им форма . . . 35
. . . Други правописни и граматични особености при предаването на собствени имена от чужди езици . . . 35
Транслитерация на български собствени имена с латински букви . . . 37
Употреба на главни и малки букви . . . 40
Морфологична употреба на главни и малки букви . . . 40
. . . Главни букви . . . 40
. . . Малки букви . . . 44
Синтактична употреба на главни букви . . . 47
Стилистична употреба на главни букви . . . 48
Графична употреба на главни букви . . . 49
Слято, полуслято и разделно писане на сложните и съставните думи . . . 51
Слято писане . . . 51
. . . Съществителни имена . . . 51
. . . Прилагателни имена . . . 54
. . . Наречия . . . 56
. . . Предлози и съюзи . . . 57
Полуслято писане . . . 58
. . . Съществителни имена . . . 58
. . . Прилагателни имена . . . 60
. . . Числителни имена . . . 62
. . . Наречия . . . 62
. . . Междуметия . . . 62
Разделно писане . . . 62
Особени случаи . . . 65
Писане на отрицателните частици ’не’ и ’ни’ . . . 66
Пренасяне на части от думи на нов ред . . . 68
Езикови съкращения . . . 70
. . . Графични съкращения . . . 70
. . . Лексикални съкращения . . . 72
Пунктуация . . . 74
Пунктуационни знаци . . . 74
Запетая . . . 74
. . . Пунктуакционна употреба на запетаята . . . 74
. . . Запетая в простото изречение . . . 74
. . . Запетая в сложното изречение . . . 78
. . . Непунктуационна употреба на запетаята . . . 84
Точка и запетая . . . 84
Двоеточие . . . 85
. . . Пунктуационна употреба на двоеточието . . . 85
. . . Непунктуационна употреба на двоеточието . . . 88
Скоби . . . 89
Тире . . . 91
. . . Пунктуационна употреба на тирето . . . 91
. . . Непунктуационна употреба на тирето . . . 95
Кавички . . . 96
Точка . . . 99
. . . Пунктуационна употреба на точката . . . 99
. . . Непунктуационна употреба на точката . . . 99
Въпросителен знак . . . 101
Удивителен знак . . . 102
Многоточие . . . 102
Непунктуационни знаци . . . 103
. . . Дефис малко тире) . . . 103
. . . Знак за ударение . . . 104
. . . Апостроф . . . 105
. . . Наклонена черта . . . 105
. . . Индекс и звездичка . . . 106
Оформяне на текст . . . 108
. . . Оформяне на части от текста . . . 108
. . . Оформяне на рубрики . . . 112
. . . Оформяне на текст, придружаващ образно или графично представена информация . . . 116
. . . Оформяне на текст с цитат . . . 120
. . . Оформяне на библиографско цитиране . . . 124
. . . Оформяне на текст с пряка реч . . . 130
. . . Оформяне на текст полупряка реч . . . 132
. . . Оформяне на текст на пиеса, либрето, сценарий . . . 133
. . . Оформяне на тестови задачи с множествен отговор . . . 134
. . . Съчетаване на пунктуационни и непунктуационни знаци в текста . . . 136
Описание на думите в речника . . . 141
Използвани исъкращения в словника . . . 145
Словник . . . 147
. . . А . . . 147
. . . Б . . . 164
. . . В . . . 186
. . . Г . . . 206
. . . Д . . . 219
. . . Е . . . 245
. . . Ж . . . 260
. . . З . . . 264
. . . И . . . 285
. . . Й . . . 309
. . . К . . . 310
. . . Л . . . 350
. . . М . . . 362
. . . Н . . . 390
. . . О . . . 425
. . . П . . . 450
. . . Р . . . 539
. . . С . . . 563
. . . Т . . . 609
. . . У . . . 630
. . . Ф . . . 638
. . . Х . . . 646
. . . Ц . . . 655
. . . Ч . . . 659
. . . Ш . . . 666
. . . Щ . . . 671
. . . Ъ . . . 673
. . . Ю . . . 674
. . . Я . . . 675
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Чужди рафтове

Корици 2