Чарлз Дарвин
Произход на видовете чрез естествен отбор

Автор
Чарлз Дарвин
Заглавие
Произход на видовете чрез естествен отбор
Подзаглавие
или запазване на облагодетелстваните раси в борбата за живот
Тип
научен текст
Националност
английска
Език
български
Поредност на изданието
второ (не е указано)
Категория
Биология
Жанр
Научна и образователна литература, Философия
Теми
Еволюция
Преводач
Станой Ковачев
Език, от който е преведено
английски
Година на превод
2011
Редактор
Тодор Коруев
Коректор
Соня Илиева
Компютърна обработка
Петър Добрев
Издател
Издателство „Захарий Стоянов“
Град на издателя
София
Година на издаване
2011
Печат
УИ „Св. Климент Охридски“
Носител
хартия
Печатни коли
36,5
Формат
16/60/90
Брой страници
584
Подвързия
твърда
Цена
30 лв.
ISBN
978-954-09-0469-6
УДК
575.8
Анотация
„Произход на видовете“ е безспорно най-крупното, ненадминато теоретично произведение в цялата история на науката за живота. С право са го сравнявали с биологичните трактати на Аристотел, а интелектуалната революция, предизвикана от него, и влиянието му върху познанието на човека за самия себе си и за света, се оценяват дори като по-големи от тези на книгите на Коперник, Нютон и на великите физици от по-ново време. За самия Дарвин „Произход на видовете“ е бил „главният труд“ в неговия живот. За неговите съвременници това е била книгата, която „преобърна света“, но едва през последните десетилетия теоретиците на биологията започнаха да осъзнават колко вярна е била тази оценка.
Съдържание
Исторически очерк върху развитието на възгледите за произхода на видовете, предхождащи публикуването на първото издание на този труд..7
Увод..19
Глава I
ИЗМЕНЧИВОСТ ПРИ ОДОМАШНЯВАНЕ..24
Причини за изменчивостта..24
Действие на навика и употребата или неупотребата на органите; свързана изменчивост; наследственост..28
Характер на домашните разновидности; трудности при различаването на разновидностите от видовете; произход на домашните разновидности от един или повече видове..33
Породи на домашния гълъб, техните разлики и произход..38
Прилагане на принципите на отбора в древността и Техните последици..46
Несъзнателен отбор..50
Обстоятелства, благоприятни за прилагането на отбор от човека..56
Глава II
ИЗМЕНЧИВОСТ В ПРИРОДАТА..60
Индивидуални разлики..61
Съмнителни видове..64
Широко разселените, разпространени и обикновени видове се изменят най-много..72
Видовете от големите родове във всяка страна се изменят по-често от видовете от малките родове..74
Много от видовете, включени в големите родове, приличат на разновидности по това, че са в твърде близко, но не еднакво родство един с друг и имат ограничено разселване..76
Резюме..78
Глава III
БОРБА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ..80
Понятието борба за съществуване, използвано в широк смисъл..82
Геометрична прогресия на размножаването..83
Естество на пречките за размножаване..86
Сложни отношения на всички животни и растения помежду им в борбата за съществуване..90
Борбата за живот е най-ожесточена между индивидите и разновидностите от един вид..95
Глава IV
ЕСТЕСТВЕН ОТБОР, ИЛИ ПРЕЖИВЯВАНЕ НА НАЙ-ПРИСПОСОБЕНИТЕ..98
Полов отбор..107
Примери за действието на естествения отбор, или преживяване на най-приспособените..109
Върху кръстосването на индивидите..116
Обстоятелства, благоприятстващи образуването на нови форми чрез естествен отбор..121
Измиране, причинено от естествения отбор..128
Раздалечаване на признаците..130
Вероятни резултати от действието на естествения отбор върху потомците на един общ прародител чрез раздалечаване на признаците и измиране..135
Върху степента, до която организацията се стреми да напредне..144
Сближаване на признаците..149
Резюме на главата..151
Глава V
ЗАКОНИ НА ИЗМЕНЧИВОСТТА..155
Последици от засилената употреба или неупотреба на органи, контролирана от естествения отбор..157
Аклиматизация..163
Свързана изменчивост..166
Компенсация и икономика на растежа..169
Множествените, рудиментарните и нискоорганизираните структури са изменчиви..171
Една част в някой вид, развита в прекомерна степен или начин, в сравнение със същата част на родствени видове е склонна към силна изменчивост..172
Видовите признаци са по-изменчиви от родовите..176
Вторичните полови признаци са изменчиви..177
Отделните видове показват подобни изменения така, че една разновидност от някой вид често приема признак, свойствен на някой сроден вид, или се възвръща към признаците на ранен прародител..180
Резюме..187
Глава VI
ТРУДНОСТИ ЗА ТЕОРИЯТА..190
Относно отсъствието или редкостта на преходни разновидности..191
Относно произхода и преходите на органични същества с особени навици и устройство..197
Крайно усъвършенствани и усложнени органи..204
Начини на преход..208
Особени трудности за теорията..212
Действие на естествения отбор върху явно маловажни органи..220
Доколко е вярно утилитарното учение: как се придобива красотата..224
Резюме: Законът за единството на типовете и на условията за съществуване се обхващат от теорията за естествения отбор..230
Глава VII
ВСЕВЪЗМОЖНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ТЕОРИЯТА ЗА ЕСТЕСТВЕНИЯ ОТБОР..234
Глава VIII
ИНСТИНКТ..280
Унаследени промени в навиците или инстинктите при одомашнените животни..285
Особени инстинкти..289
Възражения против теорията за естествения отбор във връзка с инстинктите: безполови и безплодни насекоми..309
Резюме..317
Глава IX
ХИБРИДИЗАЦИЯ..319
Закони, управляващи стерилността на първите кръстоски и на хибридите..327
Произход и причини за стерилността на първите кръстоски и на хибридите..335
Реципрочен диморфизъм и триморфизъм..342
Плодовитостта на разновидностите при кръстосване и на тяхното мелезно потомство не е всеобща..346
Сравнение между хибриди и мелези независимо от тяхната плодовитост..351
Резюме..355
Глава X
ВЪРХУ НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО НА ГЕОЛОГИЧНИЯ ЛЕТОПИС..358
Относно периодите от време, определени по размера на отложенията и степента на ерозията..361
Върху бедността на палеонтологичните ни колекции..366
Върху отсъствието на многобройни преходни разновидности във всяка отделна формация..373
Върху внезапната поява на цели групи от родствени видове..382
Върху внезапната поява на групи от родствени видове в най-долните известни пластове, съдържащи фосили..386
Глава XI
ВЪРХУ ГЕОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЧНИТЕ СЪЩЕСТВА..392
Относно измирането..397
Върху почти едновременната промяна на формите на живота навсякъде по света..402
За родството на измрелите форми помежду им и с живеещите сега форми..407
Върху степента на развитие на древните форми в сравнение с живеещите сега форми..414
Върху последователността на едни и същи типове в едни и същи области през късните терциерни етажи..418
Резюме върху предишната и тази глава..421
Глава XII
ГЕОГРАФСКО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ..425
Отделни центрове на предполагаемо възникване..430
Средства за разселване..434
Разселване през ледниковия период..443
Редуване на ледникови периоди на север и на юг..449
Глава XIII
ГЕОГРАФСКО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ — ПРОДЪЛЖЕНИЕ..459
Сладководни организми..459
Относно обитателите на океанските острови..464
Отсъствие на земноводни и на сухоземни бозайници по океанските острови..468
Върху връзката на обитателите на островите с тези от най-близкия материк..473
Резюме на предишната и на тази глава..480
Глава XIV
ВЗАИМНО РОДСТВО НА ОРГАНИЧНИТЕ СЪЩЕСТВА. МОРФОЛОГИЯ. ЕМБРИОЛОГИЯ. РУДИМЕНТАРНИ ОРГАНИ..484
Класификация..484
Морфология..508
Развитие и ембриология..514
Рудиментарни, атрофирани и недоразвити органи..527
Резюме..534
Глава XV
ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ..537
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ..571
МЕТРИЧНИ ЗНАЧЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ТЕКСТА МЕРНИ ЕДИНИЦИ..576
Бележки
1. издание от 1987 г. — изд. „Наука и изкуство“
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Charles Darwin: The Origin of Species London, John Murray, 1885
Sixth edition, with additions and corrections to 1872.

И съобразен със:

The Origin of Species by Charles Darwin. A Variorum text
Edited by Morse Peckham
Philadelphia
University of Pennsylvania Press, 1959
Въведено от
Ripcho
Създадено на
Обновено на
Източници
COBISS (виж "Връзки в Мрежата") - поредност на изданието, УДК
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2