Евелина Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев
Философия за 8. клас

Автор
Евелина Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев
Заглавие
Философия за 8. клас
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
философия, осми клас
Редактор
Боряна Кацарска
Консултант
Калоян Узунов
Художник
Петко Минчев
Художник на илюстрациите
„Студио К дизайн” ET
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
проф. д-р Христо Тодоров, Велина Георгиева
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ № 2
Други полета
В учебника са използвани илюстрации от Shutterstock и Getty Images.

Авторите с пълните им имена: Евелина Петрова Иванова-Варджийска; Силвия Илиева Цветанска; Ясен Захариев Захариев
© Петко Енчев Минчев — художник на корицата, 2017 г.
© Николай Асенов Янчев — графичен дизайн, 2017 г.
© „Просвета — София“ АД, всички права запазени
www.prosveta.bg
www.e-uchebnik.bg
Графичен дизайн: „Студио К дизайн“ ET
Носител
хартия
Печатни коли
12,75
Издателски коли
16,52
Формат
700×100/16
Брой страници
204
Подвързия
мека
Цена
11 лв.
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-3421-5
Анотация
Изключителното равнище на интерактивност е основно отличително качество на този учебник. От първата до последната страница той води диалог с ученика. Това улеснява осмислянето на новите понятия от учебната програма, някои от които са трудни за възприемане.
Всеки урок за нови знания започва с въвеждаща ситуация и с въпроси за изследване. Изложението е стегнато, ясно и на разбираем за осмокласниците език. Текстът е разделен на малки порции информация чрез подзаглавия или подходящи задачи. Новите понятия са обозначени добре графично и са обяснени точно и разбираемо. Накрая има кратко обобщение, практически задачи, задачи за самопроверка и речник на някои непознати думи.
Уроците за упражнение също започват с въвеждаща ситуация и въпроси за упражняване. Следват различни по вид и по степен на трудност задачи, които развиват следните познавателни компетентности:

анализ на философски текст;
създаване на аналитичен текст;
участие в дискусия;
анализ на казус;
разработване на проект;
публично представяне.

Тези компетентности са описани подробно в отделни приложения в края на учебника.
Задачите и в двата типа уроци са увлекателни и достатъчно на брой. Те са обозначени със знаци, които показват коя компетентност се упражнява и развива. Посочена е и степента им на трудност.
Учебникът има и още едно голямо предимство — не се налага учителят да търси допълнителни материали за часа или да измисля задачи. Може просто да следва текста на урока, да подбере подходящи задачи от предложените и със сигурност ще постигне очакваните резултати от учебната програма по философия за 8. клас.
Електронният учебник добавя над 80 интерактивни упражнения, подходящи за групова работа в клас, за бърза проверка или самопроверка на знанията. Атрактивните триизмерни анимации напомнят, че философията може и да забавлява.
Информация за автора
Евелина Иванова-Варджийска
Гл. ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска е преподавател по философия и методика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е философия и немски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2014 г. защитава докторска дисертация. Преподавала е философия, немски език и философия на немски език.
Специализирала е философия за деца в Австрия и Германия. Сертифициран фасилитатор е на Сократически философски диалози. Има разнообразен опит в педагогика на преживяването и обучението за възрастни — тренинги по меки умения, критично и творческо мислене, проектен мениджмънт, права на хората с увреждания, качество на социалната работа, обучение за обучители.

Силвия Цветанска
Силвия Цветанска е доцент във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е доктор по педагогика и магистър по психология и се занимава активно с приложението на психологическото знание в училищната практика. Разработва собствени тренингови програми с включване на интерактивни методи в обучението на ученици и на възрастни. Интересите ѝ са в областта на психологическите аспекти на общуването, гражданското образование и развитието на социални умения и професионална компетентност.
Силвия Цветанска е национален съветник по ECVET — Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование. Участва като експерт в национални и международни образователни проекти. Член е на редколегията на списание „Педагогика“ и на електронното списание „Реторика и комуникации“. Автор е на книгите „Предизвикателства в педагогическото общуване“, „Разрешаване на конфликти — стратегии и подходи“, „Педагогическо общуване за практически цели“ (в съавторство), както и на учебници, учебни помагала и методически разработки за училищното образование.

Ясен Захариев
Доц. д-р Ясен Захариев преподава философия в Нов български университет. От 2016 г. е декан на Магистърския факултет в НБУ. Завършил е Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2003 г. защитава докторска дисертация.
Автор е на десетки научни публикации в периодични издания, като „Български философски преглед“, „Философски алтернативи“, „Социологически проблеми“, „Литературен вестник“ и др. През 2011 и 2012 г. НБУ издава две негови монографии: „Магарето на Минерва“ и „Философия и биография“. Негов е преводът на книгата „Как мислят институциите“ от Мери Дъглас.
Рекламни коментари
Издателство ПРОСВЕТА е член на Асоциацията на европейските издатели на учебници (EEPG — European Educational Publishers Group)
Съдържание
Що е философия?
        1. Философията като любов към мъдростта / 6
        2. Моите очаквания към философията. Философските въпроси / 11
        3. Как започва всичко? Начала на философията / 17
        4. Философията като светоглед. Как да разбираме философски текстове / 25
Личност и себепознание
        5. Кой съм аз? Личностната идентичност като философски проблем / 32
        6. Какво е да си човек? Антропологията като подход за изследване на човека / 40
        7. Как се става такъв, какъвто си? / 46
        8. Колко важно е поведението? Бихевиоризъм / 50
        9. Човешката психика и поведение според психоанализата / 56
        10. Хуманистичната психология — ново разбиране за човека / 64
        11. Сравнение на психологически модели за обяснение на поведението / 70
        12. Какво научихме? / 74
        13. Философски и психологически концепции за човека. Обобщение / 76
        14. Аз-образ и самооценка / 79
        15. Изследване на Аз-образа и самооценката / 85
        16. Потребности и мотиви / 89
        17. Моята кариера / 96
        18. Основни теории за развитието на личността / 99
        19. Кризата като възможност / 104
        20. Юношество / 107
        21. Памет, въображение и учене / 110
        22. Умения за учене през целия живот / 118
Междуличностни отношения
        23. Общуването като социално умение / 124
        24. Вербално и невербално общуване / 133
        25. Умения за активно слушане и отстояване на собствената гледна точка / 138
        26. Прояви на емоционална интелигентност / 143
        27. Колко важни са „другите“? Социалните групи / 147
        28. Групи, екипи и лидери / 154
        29. Какво научихме? / 157
Личност и социална среда
        30. Стратегии за поведение в конфликтни ситуации / 160
        31. Справяне с агресията в конфликтни ситуации / 167
        32. Психично здраве и качество на живот / 171
        33. Грижа за психичното здраве / 179
        34. Оказване на подкрепа при психични разстройства или зависимости / 184
        35. Какво научихме? — изходно ниво / 188
        36. Годишен преговор — обобщение / 191
Ключ за отговорите на задачите за самопроверка / 204
Приложения: Познавателни компетентности
        Какво е компетентност? /
Приложение 1. Разбиране на философски текстове / 195
Приложение 2. Създаване на аналитичен текст / 196
Приложение 3. Участие в дискусия / 198
Приложение 4. Анализ на казус / 199
Приложение 5. Работа по проект / 200
Приложение 6. Умения за публично представяне / 202
Бележки
Файлът pdf е с непълен брой страници.
Анотацията, информацията за авторите и за графичния дизайн са взети от сайта на издателството.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
http://www.e-uchebnik.bg/f/resources/20/o_36e8031718ed6603fc5b02682ebfd7a4.jpg
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2