Елена Николова, Милена Рашкова, Даниела Лалова, Дафинка Николова
Български език за седми клас

Автор
Елена Николова, Милена Рашкова, Даниела Лалова, Дафинка Николова
Заглавие
Български език за седми клас
Подзаглавие
проект за учебник
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
български език, седми клас
Редактор
Мария Бунева
Художник на илюстрациите
Десислава Васова
Коректор
Анна Попова
Компютърна обработка
Десислава Васова
Издател
ИК „Рива“
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
1000 София ул. „Неофит Рилски“ № 70, ет. 3
Други полета
Научни титли за автор: проф. дфн Елена Николова
Графичен дизайнер Десислава Васова
формат 600х900/8
цветност 4+4
печатни коли 17,00
Носител
цифров
С илюстрации
да
ISBN
978-619-225-XXX-X
Съдържание
ПРЕДГОВОР
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР — 8

I. ТЕКСТЪТ В РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ — 11
        Текстът в речевото общуване — 12
        1. Текстът в масовата комуникация — 14
        2. Медийни текстове — същност и функции. Информационна бележка — 17
        3. Медийни текстове — интервю и репортаж — 20
        4. Извличане и обработване на информация от медиен текст — 22
        5. Художествен текст — 24
        6. Извличане и анализиране на информация от художествен текст — 26
        7. Обобщителни упражнения:
        Речевото общуване в медиен и художествен текст — 30
II. ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ: ДУМАТА В ТЕКСТА И ЕЗИКА — 33
        Езикови единици: думата в текста и езика — 34
        8. Думата като лексикално средство в текста — 36
        9. Експресивна лексика в художествен и медиен текст — 38
10. Думата в речниковия състав на българския език — 42
11. Звукови промени в думата — 46
12. Наклонение на глагола — 50
13. Изявително наклонение — 52
14. Условно наклонение — 54
15. Повелително наклонение — 56
16. Преизказни глаголни форми — 58
17. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения — 62
18. Обобщителни упражнения: езикови единици: Думата в текста и езика — 66
ІІІ. ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ: ИЗРЕЧЕНИЕ — 69
        Езикови единици: изречение — 70
19. Съставно сказуемо — 72
20. Обособени части. Изразяване на обособените части — 76
21. Употреба, пунктуация и интонация на обособените части — 78
22. Синонимни варианти на обособените части — 82
23. Подчинителни връзки в сложното изречение — 86
24. Сложно съставно изречение — 90
25. Сложно смесено изречение — 94
26. Пунктуация на сложното смесено изречение в текста — 98
27. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч — 102
28. Цитиране. Предаване на чужда реч в собствени текстове — 104
29. Обобщителни упражнения:
        Употреба на обособени части и сложно изречение в текста — 110
III. ОБЩУВАНЕ В ПИСМЕНА И УСТНА ФОРМА — 113
        Общуване в писмена и устна форма — 114
30. Дискусия — 116
31. Редактиране на текст — 120
32. Отговор на нравствен въпрос — 124
33. Анотация — 126
        ГОДИШЕН ПРЕГОВОР — 128
        ПРИЛОЖЕНИЯ — 132
        ЕЗИКОВ ПОМОЩНИК — 135
Бележки
Последна страница: 136
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
https://uchebnicite.bg/wp-content/uploads/2018/04/be_7_kl-68.jpg
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 1