Ина Кирякова
Италианска граматика

Автор
Ина Кирякова
Заглавие
Италианска граматика
Език
български
Поредност на изданието
1 - допечатка
Категория
Ръководства и самоучители
Жанр
Граматика
Художник
Кремена Филчева
Технически редактор
Теменужка Хаджииванова
Коректор
Милка Белчева
Предпечатна подготовка
„Полистар“, София
Издател
Наука и изкуство
Град на издателя
София
Година на издаване
2006
Адрес на издателя
пл. "Славейков" № 11
Печат
„Полипринт 2001“ АД, Враца
Носител
хартия
Печатни коли
27,50
Формат
16/60/84
Брой страници
440
Подвързия
Мека
ISBN
954-02-0296-5, 978-954-02-0296-9
Анотация
Тази италианска граматика представя основните граматични постановки в системата на съвременния италиански език: правилата за произношение и правопис, морфологичните и синтактичните особености на отделните части на речта (съществително име, членни форми, прилагателно име, числително, местоимения, глагол, наречие, предлози, съюзи и междуметия), структурата и особеностите на простите и сложните изречения и пра-вилата за обръщане на пряката реч в непряка; Граматичният материал е изложен във възможно най-достъпна форма, с кратки и ясни примери, преведени на български език, и с опростени схеми и таблици. В приложенията може да се направи бърза справка за глаголните форми (спомагателни глаголи, правилни глаголи в деятелен и в страдателен залог, възвратни глаголи и неправилни глаголи) и за предлозите, чиято употреба зависи от конкретни съществителни, прилагателни и глаголи.
( Тази структура на книгата е съобразена с основната цел, която си поставя тя, а именно: да осигури ефикасен инструмент за всички онези, които желаят да натрупат или затвърдят познанията си по италианска граматика. По тази причина книгата съдържа и един раздел с упражнения, които са степенувани по трудност и са разработени така, че да съответстват на три ;нива на езикова подготовка: първо ниво - за начинаещи, с лексикален набор от около 1000 думи, второ ниво - за средно напреднали, с лексикален набор от около 2000 думи, и трето ниво - за напреднали, с по-богат и разнообразен лексикален и граматичен материал. Отговорите на упражненията ;са посочени в отделен раздел.
С тези свои постановки книгата може да бъде полезно помагало за изучаване на италианската граматика, за преговорни упражнения и за попълване на празноти в езиковата подготовка на учащите се и за изясняване на Отделни граматични въпроси, по които възниква колебание.
Ина Кирякова
Съдържание
Предговор ......................ч,....        ...г........ 5
Произношение и правопис
§ 1. Азбука;..........................................7
;§.'2. Гласни........................................ 8
§ 3. Буквата.........................................9
§ 4. Полусъгласни (полугласни) и дифтонги.............9
§ 5. Променливи дифтонги...................................... 10
§ 6. Съгласни....................;.„у....................................10
§ 7. Произношение на буквите С, G и съчетанието SC.........11
§ 8. Съчетанията с буквата G: GLI и GN..................................12
§9- Буквата Q......................„ .....................................................13
§ 10. Произношение на буквата S............................................13
§11. Понятието S impura............................................................14
§ 12. Произношението на буквата Z.........................................14
§ 13. Двойни съгласни.        ..............!        ;.......................;....................14
§ 14. Буквата h        :....................................................................15
§15- Сричка. Разделяне на думите на срички..........................15
§ 16. Ударение............................................................................16
§ 17. Графично ударение...........................................................17
§ 18. Думи без самостоятелно ударение................................. 18
§ 19. Елизия и съкращаване.....................;................................18
§ 20. Удвояване на началните съгласни...................................19
§; 21. Употреба на препинателните знаци.        i.......:•....................20
§ 22. Употреба на главни букви.................................................22
Части на речта: морфологични особености' и употреба
§ 23. Общи положения................................................................2
Съществително име        -
§ 24. Определение. Видове съществителни имена..................24
§ 25. Род на съществителните имена. Склонения....................25
§ 26. Съществителни имена от типа problema И specialista.
Съкратени думи............................................................................27
§ 27. Образуване на съществителни имена от женски род. J...1. 27
§ 28. Образуване ца множествено число на съществителните имена.........28
§ 29. Неизменяеми съществителни в множествено число.......29
§ 30. Множествено число с окончание -а и промяна на рода
от мъжки в женски........................................................................30
§ 31. Особености при образуването на форма за мн. ч.
на съществителните* завършващи на -ю и -ia.......................... 30
§ 32. Особености при образуване на множествено число на
съществителните, завършващи на -со, -go, -sco, -са, -ga, -sea        ......31
§ 33. Сложни съществителни имена...............................................32
§ 34. Умалително-гальовни, увбличителни и пренебрежителни
съществителни имена........................................................................33
Бележки
"Наука и изкуство" - тел. 02/987-24-96 и 02/987-47-90;
E-mail: [email protected]
Въведено от
petya_pe
Създадено на
Обновено на

Корици 0