Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков
Математика за 5. клас

Автор
Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков
Заглавие
Математика за 5. клас
Алтернативно заглавие
Математика за пети клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
пети клас
Редактор
София Димитрова, Снежинка Матакиева
Художник
Антония Мечкуева
Художник на илюстрациите
Киро Мавров
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Румяна Блянгова, Тинка Бонина
Коректор
Жана Ганчева
Компютърна обработка
Атанас Василев
Издател
„Просвета Плюс“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2016
Адрес на издателя
София 1618, ул. „Земеделска“ № 2
Печат
„Ропринт“ ЕАД — София
Други полета
В учебника са използвани снимки от „Shutterstock“.
Авторите с пълните им имена: д-р Юлия Димитрова Нинова; Снежинка Димитрова Матакиева; Станислава Василева Петкова; Николай Владимиров Райков
Учебникът е одобрен със заповед № РД 09 — 1487/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.
Оценители на съдържанието на проектите на учебник по математика за 5. клас:
доц. д-р Таня Георгиева Тонова, доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева-Йончева, Мариана Живкова Иванова, Даниел Христов Пенчев, Милена Петрова Аврамова, Иван Йорданов Петров, Рая Цветанова Ганева
Оценители на графичния дизайн на проектите на учебник по математика за 5. клас:
Десислава Христова Песева-Балджиева, Пламен Кръстев Узунски, Веселин Тодоров Дамянов
Оценители на полиграфическото изпълнение на проектите на учебник по математика за 5. клас:
инж. Васил Иванов Станев, инж. Валентина Георгиева Кокалова, инж. Стефан Иванов Славчев
Носител
хартия и цифров
Печатни коли
31,50
Издателски коли
31,50
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10503307158
Брой страници
252
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-619-222-003-7
УДК
372.851(075.2)
Съдържание
Естествени числа
1. Естествени числа — записване и четене. Сравняване и изобразяване върху числов лъч / 8
2. Събиране и изваждане на естествени числа / 10
3. Умножение и деление на естествени числа / 12
4. Свойства на действията с естествени числа / 14
5. Общи задачи / 16
Делимост
6. Деление с остатък / 18
7. Деление с остатък. Упражнение / 20
8. Кратно и делител на естествено число / 22
9. Делимост на сбор и на произведение / 24
10. Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10 / 26
11. Признаци за делимост на 3 и на 9 / 28
12. Общи задачи / 30
13. Прости и съставни числа / 32
14. Представяне на естествени числа като произведение от прости множители / 34
15. Представяне на естествени числа като произведение от прости множители / 36
16. Общ делител и НОД на естествени числа. Намиране на НОД на естествени числа / 38
17. Общо кратно и НОК на естествени числа. Намиране на НОК на естествени числа / 40
18. Делимост. Обобщение / 42
19. Общи задачи / 44
Обикновени дроби
20. Обикновени дроби / 48
21. Правилни и неправилни дроби / 50
22. Основно свойство на дробите. Разширяване на дроби / 52
23. Основно свойство на дробите. Съкращаване на дроби / 54
24. Упражнение / 56
25. Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък общ знаменател / 58
26. Сравняване и изобразяване на обикновени дроби с еднакви знаменатели върху числов лъч / 60
27. Сравняване и изобразяване на обикновени дроби с различни знаменатели върху числов лъч / 62
28. Общи задачи / 64
29. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели / 66
30. Упражнение / 68
31. Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб / 70
32. Смесени числа. Преминаване от неправилна дроб в смесено число / 72
33. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели / 74
34. Разместително и съдружително свойство на действието събиране / 76
35. Упражнение / 78
36. Събиране и изваждане на обикновени дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо / 80
37. Умножение на обикновени дроби / 82
38. Разместително и съдружително свойство на действието събиране / 84
39. Деление на обикновени дроби / 86
40. Действия с обикновени дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането / 88
41. Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител / 90
42. Общи задачи / 92
43. Част от число. Основни задачи. Намиране на част от число / 94
44. Част от число. Упражнение / 96
45. Част от число. Намиране на число по дадена негова част / 98
46. Част от число. Намиране на неизвестна част от число / 100
47. Обикновени дроби. Обобщение / 102
48. Общи задачи / 104
Десетични дроби
49. Десетични дроби. Четене и записване на десетични дроби / 108
50. Сравняване на десетични дроби / 110
51. Изобразяване на десетични дроби / 112
52. Закръгляване. Оценка на резултат / 114
53. Събиране десетични дроби. Разместително и съдружително свойство на действието събиране / 116
54. Изваждане на десетични дроби / 118
55. Събиране и изваждане на десетични дроби. Упражнение / 120
56. Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител / 122
57. Умножение на десетични дроби с естествено число / 124
58. Умножение на десетични дроби. Разместително и съдружително свойство на действието умножение / 126
59. Деление на десетична дроб с естествено число / 128
60. Умножение и деление на десетични дроби с 10, 100, 1000 и т.н. / 130
61. Преминаване от една мерна единица в друга / 132
62. Деление на десетична дроб с десетична дроб / 134
63. Действия с десетични дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането /136
64. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител / 138
65. Използване на калкулатор. Приложение / 140
66. Общи задачи / 142
67. Превръщане на десетични дроби в обикновени / 144
68. Превръщане на обикновени дроби в десетични / 146
69. Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични. Упражнение / 148
70. Процент / 150
71. Процент. Намиране на процент от число / 152
72. Намиране на число по даден процент от него / 154
73. Процент. Процентно отношение / 156
74. Процент. Основни задачи. Упражнение / 158
75. Проста лихва / 160
76. Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици / 162
77. Представяне на данни. Работа с диаграми / 164
78. Десетични дроби. Обобщение / 166
79. Общи задачи / 168
Основни геометрични фигури
80. Основни геометрични фигури. Преговор / 172
81. Отсечка. Преговор / 174
82. Действия с отсечки /176
83. Ъгъл. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права / 178
84. Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи / 180
85, 86. Триъгълник. Височини в триъгълника / 182
87. Лице на равнинна фигура / 184
86. Правоъгълник и квадрат. Упражнение / 186
89. Лице на правоъгълник и квадрат. Преговор /188
90. Мерни единици за лице / 190
91. Лице на правоъгълен триъгълник / 192
92. Лице на триъгълник / 194
99. Триъгълник. Упражнение / 196
94. Общи задачи / 198
95. Успоредни прави / 200
96. Успоредник. Ромб / 202
97, 98. Лице на успоредник / 204
99. Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец / 206
100. Лице на трапец / 208
101. Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури. Упражнение / 210
102. Четириъгълник. Упражнение / 212
103. Основни геометрични фигури. Обобщение / 214
104. Общи задачи / 215
Геометрични тела
105. Куб. Елементи. Развивка / 218
106. Лице на повърхнина на куб / 220
107. Обем на куб / 222
108. Мерни единици за обем /224
109. Правоъгълен паралелепипед. Елементи/ 226
110, 111. Развивка на правоъгълен паралелепипед /228
112. Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед / 230
113. Обем на правоъгълен паралелепипед / 232
114. Геометрични тела. Обобщение / 240
115. Общи задачи / 235
Годишен преговор
116. Делимост /238
117. Обикновени дроби / 240
118. Десетични дроби / 242
119. Геометрични фигури и тела / 244
Общи тестови задачи / 246
Отговори / 248
Бележки
Издателски pdf файл с текст.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства Библиографии
Промени

Корици 2