История на България • Том 2

Записът е непълен. (Липсва обложката)

Заглавие
История на България
Алтернативно заглавие
История на България в четиринадесет тома
Заглавие на том
Том 2
Подзаглавие
Първа българска държава
Издателска поредица
История на България №2
Други автори
Димитър Ангелов, Иван Божилов, Станчо Ваклинов, Васил Гюзелев, Кую Куев, Петър Петров, Борислав Примов, Василка Тъпкова-Заимова, Геновева Цанкова Петкова
Тип
Историография
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
История
Жанр
Справочна литература, Енциклопедия, Хуманитарни и социални науки
Теми
История
Съставител
Петър Анге­лов, Мара Матакиева, Лилия Радкова
Редактор
Веселин Вълчев, Мара Матакиева, Веселин Вълчев
Отговорен редактор
Димитър Ангелов
Редактор на издателството
Елизабет Стоянова
Редакционна колегия
Петър Петров, Борислав Примов, Борислав Примов, Веселин Вълчев, Мара Матакиева,
Консултант
Петър Коледаров
Художник
Владислав Паскалев
Художник на илюстрациите
Владислав Паскалев, Петър Коледаров
Художествен редактор
Данаил Донков
Технически редактор
Кирил Василев
Рецензент
Петър Тивчев, Михаил Войнов, Христо Кола­ров
Коректор
Цветана Хантова
Оформление
Владислав Паскалев
Оформление на корица
Владислав Паскалев
Издател
Издателство на Българската академия на науките
Град на издателя
София
Година на издаване
1981
Адрес на издателя
ул. Акад. Георги Бончев
Други полета
Върху обложката: Детайл от миниатюра във Ватиканския препис на Манасиевата хроника, изобразяващ българска конница, която преследва разбития противник. Библиотека на Ватикана.
Носител
хартия
Подписана за печат
23.3.1981
Печатни коли
63
Издателски коли
70
Формат
230×297
Брой страници
506
Тираж
5000
Подвързия
твърда
Цена
18,00 лв.
С илюстрации
да
ISBN
9531474839
Съдържание
Предговор . . . 13

Дял I
Славяни и прабългари до образуването
на Българската държава . . . 23

Глава първа
Славянските племена до средата на VII в. . . . 25
1. Нападения на славяните на Балканския
полуостров /проф. П. Петров/ . . . 25
2. Заселване на славяните на Балканския
полуостров /проф. П. Петров/ . . . 40
3. Бит, стопански живот и обществен строй
на славяните през VI—VII в. /проф. П. Петров/ . . . 47

Глава втора
Прабългарите до заселването им на Балканския
полуостров . . . 59
1. Произход и ранна история /доц. В. Гюзелев/ . . . 59
2. Прабългарският военно-племенен съюз
Велика България /доц. В. Гюзелев/ . . . 69
3. Бит, стопански живот и обществен строй
на прабългарите /доц. В. Гюзелев, проф. Ст. Ваклинов / . . . 76 Бележки . . . 84


Дял II
Образуване и укрепване на българската
държава до средата на IX в. . . . 93

Глава първа
Създаване на българската държава . . . 95
1. Славянското племенно обединение в Подунавието през VII в. /проф. П. Петров/ . . . 95
2. Образуване и характер на българската държава /проф. П. Петров/ . . . 97
3. Българската държава в края на VII в. /проф. П. Петров/ . . . 106

Глава втора
България през VIII в. . . . 110
1. Утвърждаване на българската държава през първата половина на VIII в. /ст. н. с. Б. Примов, ст. н. с. Г. Цанкова-Петкова/ . . . 110
2. Политическа криза в България и войни с Византия /ст. н. с. Б. Примов, ст.н.с. Г. Цанкова-Петкова/ . . . 120
3. Стабилизиране на България и преодоляване на византийската заплаха /ст.н.с. Б. Примов, ст.н.с. Г. Цанкова-Петкова/ . . . 127

Глава трета
Укрепване и териториално разширение на българската държава през първата половина на IX в. . . . 130
1. Външнополитически успехи при хан Крум /ст.н.с. Б. Примов/ . . . 130
2. Вътрешнополитическа дейност при хан Крум /ст.н.с. Б. Примов/ . . . 142
3. Външнополитическа дейност при хан Омуртаг /ст.н.с. Б. Примов/ . . . 147
4. Вътрешнополитическа дейност при хан Омуртаг /ст.н.с. Б. Примов/ . . . 153
5. Разширение на България на югозапад /ст.н.с. Б. Примов/ . . . 158

Глава четвърта
Обществено-икономическо и културно развитие на България до средата на IX в. . . . 161
1. Зараждане и развитие на феодалните отношения /акад. Д. Ангелов/ . . . 161
2. Административно-военна уредба /акад. Д. Ангелов/ . . . 169
3. Бит, строителство и изкуство /проф. Ст. Ваклинов/ . . . 181
Бележки . . . 198


Дял III
Политически и културен възход на българската държава . . . 211

Глава първа
България през втората половина на IX в. . . . 213
1. Покръстване на българите /доц. В. Гюзелев/ . . . 213
2. Създаване на независима българска църква /доц. В. Гюзелев/ . . . 219
3. Устройство на българската църква /доц. В. Гюзелев/ . . . 228
4. България през последните три десетилетия на IX в. /доц. В. Гюзелев, н.с. Ив. Божилов/ . . . 234

Глава втора
Поява и утвърждаване на славянската писменост и книжнина в България . . . 238
1. Кирил и Методий — създатели на славянската писменост и книжнина /доц. В. Гюзелев/ . . . 238
2. Великоморавската мисия на Кирил и Методий /доц. В. Гюзелев/ . . . 246
3. Дейност на Кирило-Методиевите ученици в България /доц. В. Гюзелев, проф. Д. Мирчева/        . . . 251
4. Формиране на българската народност /акад. Д. Ангелов/ . . . 261

Глава трета
България при цар Симеон . . . 278
1. Външнополитически отношения /н.с. Ив. Божилов/ . . . 278
2. Втората българска столица Преслав /проф. Ст. Ваклинов/ . . . 296
3. Разцвет на старобългарската литература /проф. К. Куев/ . . . 310
Бележки . . . 323


Дял IV
Българската държава през X и началото на XI в. . . . 337

Глава първа
Обществено-икономическо развитие на българската държава . . . 339
1. Стопански живот /акад. Д. Ангелов/ . . . 339
2. Феодални отношения /акад. Д. Ангелов/         . . . 352
3. Църковно-феодална идеология /акад. Д. Ангелов/ . . . 366

Глава втора
Отслабване на България и поява на богомилството . . . 370
1. Цар Петър. Вътрешно- и външнополитическа дейност /проф. В. Тъпкова-Заимова/ . . . 370
2. Богомилство /акад. Д. Ангелов/ . . . 374

Глава трета
Борба за запазване независимостта на България . . . 389
1. Падане на Североизточна България под византийска власт /проф. В. Тъпкова-Заимова/ . . . 389
2. Давид, Мойсей, Арон и Самуил начело на българската държава /проф. П. Петров/ . . . 397
3. Войни с Византия. Цар Роман и цар Самуил /проф. П. Петров/ . . . 402
4. Падане на България под византийска власт /проф. П. Петров/ . . . 416

Глава четвърта
Материална и духовна култура от покръстването
до падането на България под византийско владичество . . . 422
1. Архитектура /проф. Ст. Ваклинов/ . . . 423
2. Материална култура и изкуство /проф. Ст. Ваклинов/ . . . 430
3. Литература /акад. Д. Ангелов/ . . . 436
Бележки . . . 452


Справочен апарат . . . 463
Хронологическа таблица /ст.ас. П. Ангелов/ . . . 465
Показалци . . . 469
Показалец на личните имена /Л. Радкова/ . . . 469
Показалец на географските и етническите имена /Л. Радкова/ . . . 474
Библиография. История на България. Първа българска държава
/М. Матакиева/ . . . 483
Въведено от
cattiva2511
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 2