Попълване на информация за книги

В Библиоман се записва цялата налична информация за една книга, която може да се открие в хартиеното издание. Заедно с това се качват и сканове на кориците, както и на някои вътрешни страници – подробностите са описани в полето „Сканирани страници“.

Страницата, на която се описва една книга, има много отделни полета, които покриват различните библиографски характеристики. Много от тези полета ще остават празни, защото не навсякъде е посочена конкретната информация. Всякакви други данни от вида „име: стойност“, които не са подходящи за останалите полета, се въвеждат в полето „Други полета“.

Важно: Минимум, който е нужен, за да се направи запис в Библиоман:

Попълнени полета - Автор, Заглавие (всички нужни полета), Издателство, Година. Скан на предна/задна корица, не по-малък от 1000 пиксела по ширина. Сканирани вътрешни страници от първата на книгата до първата страница с номерация и от последната страница с номерация до края на книгата, така че от тях да са видни данните, необходими за библиографската справка. Това е важно, защото от Библиоман се вземат всички данни за Моята библиотека.

Съществува форум за Библиоман, където можете да задавате въпросите си, както и да изпращате архив на сканирани книги на [email protected]

Описание на отделните полета

Данни от хартията:

Автор

Тук се записва авторът или авторите на книгата, както са посочени на корицата. Ако са няколко, се разделят с точка и запетая.

Ако някъде авторът (авторите са) е посочен с трите си имена, освен на корицата, в полето „Други полета“ се отбелязва: „Пълно име на автора: Трите имена“.

Ако авторът присъства с псевдонима си, в „Други полета“ се записва: А е псевдоним на Б или обратното, както в примера.

Пример: „Ще се изхрача на гробовете ви“

Заглавие

Заглавието на книгата. Ако то описва повече от едно основно произведение, заглавията им се разделят с точка и запетая.

Алтернативно заглавие

Използва се, когато заглавието съдържа специални знаци. Тук то се записва без такива, за да се ползва при търсене. Няколко се отделят с точка и запетая.

Пример: „Малките откачалки пит@т“

Ако заглавието е с латински букви или има отделни думи на латиница, те се записват на кирилица, както е в примера:

Пример: „Nexus“

Заглавие на том

Напр. том 1, част 2, книга 3. Ако книгата съдържа няколко от тези уточнения, те се разделят с точка и запетая.

Подзаглавие

Подзаглавието е второ, уточняващо заглавие на книгата. То допълва заглавието и уточнява темата на текста.

Обикновено присъства на титулната страница, а понякога и на корицата. Наличието в титулната страница е ориентир, че това е подзаглавие, а не реклама.

Примери: „Възвишено и земно“, „Малките откачалки пит@т“

Второ подзаглавие

Много рядко се случва книгата да има второ подзаглавие; не го бъркайте с рекламата, която съпровожда кориците.

Издателска поредица

Евентуална издателска поредица, напр. Библиотека „Здраве“, Библиотека „Галактика“. Записва се както е посочено в книгата.

Правете разлика между литературна/авторска серия и издателска поредица. Понякога двете съвпадат.

Примери: Библиотека „Галактика“, „Вещерът“

№ в поредица

Тук се слага номерът на книгата в горната поредица. Попълва се само ако поредицата е номерирана, иначе остава празно.

Подпоредица

В много редки случаи издателската поредица е разделена на подпоредици, например книга може да е обозначена като част от поредица „Панорама“ №12, серия „Проза“ №4. В този случай името на подпоредицата се вписва в това поле; в примера – „Проза“.

№ в подпоредицата

Номер на книгата в подпоредицата. Попълва се само ако подпоредицата е номерирана.

Авторска серия

Името на авторската серия на произведението. Това поле се попълва само ако изданието съдържа едно основно произведение.

№ в авторската серия

Номер на произведението в авторската серия. Попълва се само ако серията е номерирана.

Преводач

Преводачът или преводачите на книгата. Ако са няколко, се разделят с точка и запетая. В скоби се пояснява, ако преводачът е отговорен само за част от текста, напр. „Иван Иванов (стихове)“; преводачът (преводачите) на основния текст се подразбира, така че уточнение, в скоби, не е нужно.

Език, от който е преведено

Езикът, от който е преведена книгата, напр. английски, френски, немски. Ако липсва информация, се оставя празно, дори и да има косвени доказателства за това. Примерно, ако книгата е американска или английска, това не означава непременно, че езикът, от който е преведена е английски.

Година на превод

Годината на превод. Въвежда се само, ако е указан в книгата. Да не се бърка с годината на издаване.

Преразказ/адаптация от

Пример: „Робинзон Крузо“

Други автори

Автори на допълнителни произведения в книгата като предговор, послеслов и др. Отделят се с точка и запетая.

След името на автора, в скоби, се уточнява какво е произведението. Освен това, ако в книгата липсва „Съдържание“ е нужно да се направи такова, както е в приложеният пример.

Пример: „Поручик Бенц“

Съставител

Тук се вписват съставителите на книгата. Такава информация обикновено има при сборници с разкази, иначе си остава празно. Ако са повече, се разделят с точка и запетая.

Пример: „Мойра“

Редакционна колегия

В някои книги е посочена „редакционна колегия“, обикновено са няколко човека. Разделят се с точка и запетая.

Главен редактор

Среща се в старите издания.

Отговорен редактор

Някъде го има, другаде не.

Редактор

Редактор на книгата.

Редактор на издателството

Обикновено го има при старите издания.

Консултант

Има го при научни книги или където се налагат специфични познания при превода.

Художник

Посочва се като „Художник“, „Илюстрация на корицата“, „Художник на корицата“, „Снимка/фотография на корицата“, „Картина на корицата“.

Художник на илюстрациите

Вписва се художникът, който е автор на илюстрациите в книгата. Не се попълва, ако съвпада с художника на корицата.

Художествен редактор

Среща се и като Художник-редактор.

Технически редактор

Обикновено го посочват точно така.

Рецензент

Може да са няколко. Разделят се с точка и запетая.

Научен редактор

Обикновено го посочват точно така.

Стилов редактор

Обикновено го посочват точно така.

Коректор

Ако са няколко, се разделят с точка и запетая.

Оформление

В книгите също се посочва като „Оформление“.

Оформление на корица

Среща се и като „Художествено оформление“ или „Дизайн на корицата“.

Библиотечно оформление

Среща се и като „Оформление на поредицата“.

Библиотечно оформление е общата концепция, как да изглеждат поредица/серия книги; повтарящи се елементи на оформлението.

Компютърна обработка

Среща се и като „Компютърен дизайн“ или „Графичен дизайн“.

Предпечатна подготовка

Някъде го пише само „Предпечат“.

Издател

Име на издателството, както е посочено в книгата, например: Издателство „Портокал“. Допуска се използване на абревиатури (като „ИК“, „КК“), но не и на съкращения (напр. „Изд.“).

Въвеждайте името на издателството така, както е указано в книгата, дори и да е на латиница или само с главни букви. Ако името е посочено в два варианта – на кирилица и на латиница, – използвайте варианта с кирилицата.

Град на издателя

Градът на издателството: София, Пловдив, Варна…

Година на издаване

Годината на издаване; обикновено я пише на първите страници, заедно с града на издателя. Ако не е указана в книгата, но имате информация от външен източник, е допустимо да я въведете с уточнение в скоби „(не е указана)“, като посочите източника в раздела „Източници“. Имайте предвид, че няма безгрешен източник, затова проверявайте информацията на няколко места.

Адрес на издателя

Записва се само адреса (без града) на издателя, включително и пощ. код.

Печатница

Печатницата, която е отпечатала книгата; някъде се посочва като „Печат“. Вписва се както е посочено в книгата.

Тип

Типът на книгата, напр. роман, сборник разкази, сборник, стихосбирка.

Ако книгата е сборник разкази или стихове, полето задължително се попълва, дори и да няма такава информация, за да може да се търси по тези характеристики.

Националност

Националността на книгата; напр. американска, английска, френска, немска, българска. Ако липсва информация остава празно.

Език

Езикът, на който е написана книгата: „български“.

Поредност на изданието

Кое издание е книгата: числително бройно име — първо, второ, трето и т.н.

Литературна група

При някои издания се посочва като „ЛГ“, например: ЛГ VII

Дадена за набор/печат

Датата се въвежда във вида, в който е указана в книгата – напр. май 1982 или 11.XI.1980.

Ако елементите на датата са разделени с точки, не оставяйте интервали около тях.

Подписана за печат

Датата се въвежда във вида, в който е указана в книгата – напр. май 1982 или 11.XI.1980.

Ако елементите на датата са разделени с точки, не оставяйте интервали около тях.

Излязла от печат

Датата се въвежда във вида, в който е указана в книгата – напр. май 1982 или 11.XI.1980.

Ако елементите на датата са разделени с точки, не оставяйте интервали около тях.

Печатни коли

Може да го пишат и като „Печ. коли“ или „ПК“ или „обем“.

Издателски коли

Среща се и като „Изд. коли“.

УИК

Условно издателски коли; среща се и като „Условно издателски коли“, „Усл. изд. коли“.

Формат

Формат на книгата; може да е нещо като 1/16/60 или пък 60×90/120. Ако не е посочен, вписвайте тук размера на книгата, като ШИРИНА×ВИСОЧИНА, в милиметри, напр. — 170×220.

Код/Тематичен номер

Това е един номер, който обикновено се представя с голяма дробна черта, но някой път се среща и само с наклонена черта (/). Ще се записва посредством наклонена черта.

Номер

Обикновено е от вида на буква с някакво число, напр. „С-32“ или „Ч840“. Също и „Индекс 801.3“. При някои книги този номер е записан на една от първите страници, отгоре вляво.

Поръчка №

Някъде така го изписват, другаде — като „Поръчка“.

Издателски №

Среща се и като „Издателски индекс“.

ЕКП

Код за единна класификация на продукцията.

Брой страници

Брой на страниците в книгата; трябва да преброите всички страници от последната номерирана до края на книгата, включително и празните. Изключение се прави, ако книгата има форзац (част от твърдата подвързия, която прикрепва корицата към книжното тяло; обикновено се прави от по-дебела хартия); тогава последният лист (двете страници) не влиза в номерацията.

Понякога в книгата има вложка – допълнителни страници/илюстрации, които не влизат в общата номерация на книгата. Наличието на такива страници се записва в полето „Бележки“, например: Между страници 128 и 129 има цветна вложка с илюстрации.

Внимавайте за книги, при които номерацията страниците от предговора е независим от номерацията на основното произведение; за целта най-често използват римски цифри. В такъв случай трябва да сумирате всички страници.

Внимание: Попълването на полето „Брой страници“ е допустимо само ако разполагате с хартиен носител.

Тираж

При много книги не е посочен.

Цена

Цената, която е записана на корицата или вътре в книгата. Въвежда се както е записана в книгата. За десетичен разделител използвайте запетая; винаги указвайте посочената валута (най-често – „лв.“), например 19,95 лв.. Ако в книгата са указани цени в няколко валути, ги разделяйте с наклонена черта, например 19,95 лв. / 9,98 €. Не вземайте цените, указани в издателското каре при издание в различни варианти, напр. Брошура: 0,98 лв. Подвързия: 0,19 лв.

Подвързия

Видът на корицата — мека или твърда. Въвежда се с малки букви. Ако книгата има допълнителна обложка, укажете го чрез „с обложка“, например мека с обложка. Ако книгата (не обложката!) има подгъв на корицата, укажете го чрез „с подгъв“.

С илюстрации

Дали книгата има илюстрации. Формули, ноти, таблици, графики, карти не се водят илюстрации, но могат да се отбелязват в „Бележки“. Снимки и/или рисунки на авторите не се смятат за илюстрации.

ISBN

Изданията след 90-те обикновено имат ISBN от 10 знака (без тиретата и допълнителните уточнения). Най-новите издания имат ISBN от 13 знака. Изданията от времето на прехода от ISBN-10 към ISBN-13 имат и двата вида. Като разделител между цифрите се използва тире. Ако накрая има символ „X“, той се изписва на латиница. Няколко ISBN-а се разделят с точка и запетая. Винаги включвайте и допълнителната информация, указана в скоби след ISBN-а (ако има такава), напр. 978-954-56-5123-1 (т.1).

Анотация

Анотация на книгата; обикновено се намира на задната корица. Среща се и в началото на книгата, както и на вътрешните страни на кориците.

Примери: „Мойра“, „Двамата господа от Брюксел“

Информация за автора

Кратко представяне на автора, обикновено на задната корица; информацията за преводача също се поставя в това поле.

Пример: „Недосегаемият“

Рекламни коментари

Обикновено на задната корица.

Съдържание

Тук се вписват всички отделни произведения, съдържащи се в книгата, както и допълнителните материали – предговор, послеслов, благодарности, информация за автора и пр. Може да не се въвежда, ако изданието съдържа само едно произведение без допълнителни материали. За всяко произведение се указва авторът му, разделен от заглавието с тире и интервали, освен ако не съвпада с посоченото в полето „Автори“ име. Допълнително се указва номерът на страницата, разделена с тире и интервали и с префикс „стр.“, например „По пътя към славата (предговор) – Иван Милушев – стр. 5“.

Имайте предвид, че доста издания са с грешки в съдържанието – изпуснати произведения, грешни номера на страниците. Ваша е отговорността да проверите дали въвежданата информация е вярна; водете се по реалната позиция на произведението, а не по описаното в съдържанието. При откриване на разлики посочете ги в полето „Бележки“, напр. В съдържанието погрешно е указано, че „Кукловодът“ е на стр. 28.

Бележки за изданието, от което е направен преводът

Тук се слага информация за изданията, от които е направен преводът. Обикновено я пишат на една от първите страници.

Други полета

Тук се записват данни от книгата, които не са подходящи за останалите полета. Всеки ред е във формат име: стойност, например Пълно име на преводача: Иван Костадинов Иванов. За неструктурирани данни и всякаква друга информация използвайте полето „Бележки“.


Бележки:

Бележки

Тук се записват неструктурирани данни за изданието, както и всякаква друга информация, която не се намира в хартиеното издание.


Категоризация:

Категория

Избирате от падащият списък.

Жанр

Тук се посочва жанрова класификация на книгата. Няколко се отделят с точка и запетая.

Теми

Тук се вписват основните теми, за които става дума в произведенията от книгата. Няколко се отделят с точка и запетая.

УДК

Универсална десетична класификация.


Връзки в мрежата:

Връзки в мрежата

Връзки към други сайтове в Мрежата, в които има информация за книгата.


Корици:

Корица

Сканирана предна корица.

Задна корица

Сканирана задна корица.

При замяна на някоя от кориците, старата автоматично се прехвърля в полето „Други корици“. След това, ако е нужно, може да се изтрие от там.

Други корици

Ако книгата е с обложка, тя се слага в полето „Корица“, а тук се слага скан на вътрешната част – предна и задна. Тук е мястото и за сканираните подгъви на обложката, ако те съдържат някаква информация – цена, анотация и пр. За описание на корицата използвайте термините вътрешна или подгъв.

Важно: Не качвайте корици, свалени от Интернет! Много често издателите изпращат на електронните магазини (и поставят в сайта си) предварителни макети, които не отговарят на крайния продукт.


Файлове:

Файл с пълното съдържание

Тук се качва скан на цялата книга, ако разполагате с такъв, във формат DjVu или PDF. Максимален обем на файла - 100 MB.

Дата на достъп

Това поле се попълва, ако притежавате и възнамерявате да качите скан на цялата книга; то кореспондира с изискването, което е записано с червено в Ателието на Читанка и се отнася за книги, чиято година на издаване съвпада или е по-скорошна от посочената там.

Датата на достъп е +5 години, т.е. ако е издадена 2017 г., в полето записвате — 01.01.2023 г. Ако разполагате с конкретна дата или месец, прибавяте 5 години и я записвате.

Файловете ще станат достъпни за сваляне след посочената дата, ако полето не е празно.

Сканирани страници

Тук се качват вътрешните страници, които съдържат разна информация за книгата. Като заглавие се посочва номерът на сканираната страница (системата автоматично ще добави отпред думата „Страница“). Основното им предназначение е да осигурят цялата информация, необходима за попълване на данните за книгата.

Трябва да осигурите всички страници от №1 до първата номерирана страница на първото основно произведение, както и всички страници от последната номерирана страница на последното основно произведение до края на книгата. Под „основно произведение“ се разбира роман, разказ, повест и пр.; предговори, информация за автора, благодарности и пр. не се смятат за основно произведение.

Ако на някоя от тези страници няма отпечатано нищо (т.е. страницата е бяла), не трябва да прилагате скан, но задължително трябва да посочите това в полето за забележки, напр. Страници 2, 201 и 202 са празни.

Ако сте указали, че книгата съдържа илюстрации, включете сканове на поне две страници, съдържащи тези илюстрации. Портрети и снимки на автори не се смятат за илюстрации.

Ако книгата съдържа повече от едно произведение, но липсва съдържание, включете и сканове на началните страници на всяко произведение. Същото важи и ако тези страници съдържат допълнителна информация, липсваща в съдържанието (например преводач).

Внимание: Тук се качват само сканирани страници на хартиената книга. Файлове за предпечат се качват при „Файл с пълното съдържание“.

Допуска се при изцяло качествено сканиран хартиен вариант да не се прилагат отделни файлове към Сканирани страници, за икономия на сървърния ресурс.


Метаданни:

Източници

Посочват се източниците на информация добита от друго място и не присъстваща в книжното тяло. По един източник на ред.

Схема на попълване: „информация - източник“, както е в примера.

Пример: „Ще се изхрача на гробовете ви“

Административен коментар

Видим само за сътрудници на сайта.

Текст след OCR

Некоригиран текст след разпознаване на скановете. Може да се ползва при попълването на съответните полета.

Ако само сканирате и разпознавате текста, а друг набира данните в полетата, тук поставяте разпознатия текст, включително и Анотацията.

Записът е непълен

По презумпция e чекнат.

Причина защо е непълен записът

Примерно „Липсва задна корица“, „Липсват сканове“ и др.


За скановете

Скановете на кориците трябва да са минимум 1000 и максимум 2000 пиксела по ширина. Скановете на вътрешни страници могат да са по-малки, но текстът на тях трябва да е ясно четлив. В краен случай се допускат и снимки от телефон.