Книги
Издателска поредица: Библиотека „Избрани романи“ 111