Книги
Печатница: ДП „Димитър Найденов“, Велико Търново 29